Statistik och fakta

Psykisk ohälsa har med tiden successivt uppmärksammats allt mer inom media och inom politiken, och på senare tid även psykisk ohälsa bland äldre som annars lätt tenderar att bli en bortglömd grupp i sammanhanget. Detta är ett viktigt ämne att uppmärksamma, naturligtvis när det kommer till alla målgrupper. För att man dock ska förstå vidden av hur utbredd psykisk ohälsa är bland äldre visar statistik att en yngre person per vecka tar sitt eget liv medan en äldre person per dag tar sitt liv. Statistik visar även att äldre män är överrepresenterade inom självmordsstatistiken, fyra gånger fler män än kvinnor över 75 år tar sitt liv.

Som nämndes ovan är depression och psykisk ohälsa inte sällan förknippad med en annan sjukdom, inte minst demenssjukdomar som idag ökar och går allt längre ned i åldrarna. En uppskattning visar att 150 000 personer i Sverige idag har någon form av demenssjukdom och att ca 24 000 personer insjuknar varje år.

NATIONELL BEFOLKNINGSSTATISTIK

Idag är drygt 19 % av befolkningen, eller ungefär 1,6 miljoner människor, över 65 år. År 2025 beräknas var tredje svensk, d.v.s. drygt 30 % av befolkningen, att vara över 65 år. Den största ökningen beräknas, enligt SCB:s senaste prognos (2015), att ske i åldersgruppen 85 år och äldre. Att vi lever allt längre beror främst på en minskad dödlighet i alla åldrar. Detta är en positiv utveckling för både den enskilda individen som för samhället i stort och kan innebära en möjlighet för samhällets ekonomiska och sociala utveckling, men det innebär samtidigt en utmaning för den svenska välfärden då detta sannolikt kommer att leda till en ökad efterfråga på omsorg och hälso- och sjukvård. Enligt en prognos beräknas kostnaderna för äldreomsorg och sjukvård att öka med upp till 270 procent fram till år 2040.

GLOBALT PERSPEKTIV

Globalt sett ökar befolkningen mycket snabbt. Mellan år 2015 och år 2050 beräknas världens befolkning över 60 år att nästan fördubblas, från 12 % till 22 %, vilket i siffror innebär en ökning från 900 miljoner människor till 2 miljarder. Samtidigt visar statistik att ca 15 % av den vuxna befolkningen över 60 år lider av psykisk ohälsa

Med tanke på dessa fakta anser vi att detta innebär att vi behöver åtgärder för att möta det behov som finns idag men också för att möta det ökade behovet som väntar framöver.