Äldre i siffror

Demografisk utveckling 

Idag är ca 20 procent av befolkningen över 65 år, vilket motsvarar ungefär 2 miljoner av Sveriges invånare. Den här siffran förväntas, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB), stiga framöver, inte minst åldersgruppen 80 år och äldre. 

Psykisk ohälsa

Var tredje kvinna och var femte man över 77 år uppger besvär med ångest. Samtidigt nämns ofta depression, enligt Folkhälsomyndigheten, som så vanligt förekommande bland äldre att det ofta beskrivs som ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet, däremot kan riskerna öka i takt med högre ålder med anledning av exempelvis förlust av förmågor och/eller förlust av personer i den egna omgivningen som i sin tur kan resultera i upplevd ensamhet (som i sig kan ha ett samband med nedstämdhet och depression). 

Grupper som i högre grad rapporterar psykisk ohälsa är kvinnor, personer med sämre ekonomi och personer som bor ensamma. 

Äldre med insatser från äldreomsorgen

Över 300 000 äldre hade, enligt Socialstyrelsen, under 2021 insatser från äldreomsorgen i form av exempelvis insatser från hemtjänsten eller särskilt boende (även kallat vård- och omsorgsboende).