Lagar och rättigheter

Kommunen har det yttersta ansvaret för dess invånare och när man som äldre ansöker om insatser genom kommunen sker detta genom Socialtjänstlagen. Ansökan görs enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen kan överklagas. Här nedan följer ett utdrag från just detta lagrum samt vissa andra som även de berör äldre som målgrupp.

RÄTTEN TILL BISTÅND

Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § – Rätten till bistånd

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2016:654).

HEMVÅRDSBIDRAG

Vissa kommuner beviljar så kallat hemvårdsbidrag till närstående som vårdar en anhörig. Detta innebär en ekonomisk ersättning för den hjälp som den närstående bistår personen med för att tillgodose det aktuella hjälpbehovet, som annars endast kan tillgodoses med insatser från kommunen. Hemvårdsbidraget brukar beviljas utifrån olika nivåer beroende på omfattningen av hjälpbehovet, från lägsta nivå 1 till högsta nivå 4. Hemvårdsbidraget beviljas utifrån 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen. Att bevilja hemvårdsbidrag är valfritt för varje enskild kommun då det inte är ett krav enligt lagen, och detta innebär att möjligheten att kunna beviljas hemvårdsbidrag därför ser olika ut i olika kommuner. Beslutet går inte att överklaga.

Socialtjänstlagen 4 kap. 2 §

2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.

VÄRDEGRUND

När man ansöker om insatser från kommunen görs detta alltså enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Kommunen utreder därefter ansökan och tar i bedömningen hänsyn till 5 kap. 4 § Socialtjänstlagen som utgör värdegrund.

Socialtjänstlagen 5 kap. 4 § – Värdegrund

4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427).

ÖVRIGA LAGRUM SOM RÖR ÄLDRE

Socialtjänstlagen 5 kap. 5 § – Goda bostäder och lättåtkomlig service

5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427).

Socialtjänstlagen 5 kap. 6 § – Uppsökande verksamhet och samverkan

6 § Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor. Lag (2009:726).