Fysisk, psykisk och social hälsa och ohälsa

Vi människor är komplexa och påverkas både av vår fysiska och psykiska samt sociala hälsa. När vi mår dåligt på något sätt kan det påverka hela upplevelsen av hälsa, eller snarare frånvaron av just hälsa. När vi mår dåligt fysiskt kan det med tiden göra oss nedstämda och deprimerade, och när vi känner oss nedstämda kan den psykiska smärtan sätta sig fysiskt på olika ställen i kroppen i form av exempelvis diffus värk. 

Vi påverkas även när vår sociala hälsa är i obalans. Människan är ett flockdjur och vi mår därför ofta dåligt när vi upplever att vi står utanför flocken, vi upplever då det som ofta benämns som ofrivillig ensamhet, och detta kan medföra konsekvenser för såväl den psykiska som fysiska hälsan. 

Faktorer som på olika sätt kan främja hälsan är bland annat social gemenskap och socialt stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och aktiviteter som bidrar till en känsla av meningsfullhet.