Du som är äldre

Du som är äldre kan vända dig till en biståndshandläggare/biståndsbedömare i din kommun om du vill ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen, du kan då få information om vilken hjälp du kan ansöka om. Det kan exempelvis handla om praktisk hjälp i hemmet och/eller personlig omvårdnad, men det kan även handla om sociala insatser i form av social samvaro, promenader eller dagverksamhet. 

Om du önskar medicinsk rådgivning eller samtalsstöd kan du vända dig till din vårdcentral eller hälsocentral.

Hit kan du vända dig:

Jourtelefonnummer

Jourhavande medmänniska 

Telefon: 08-702 16 80, öppet varje natt kl.21.00-06.00

Jourhavande präst 

Telefon: Ring 112 och be att få bli kopplad till jourhavande präst, öppet varje natt kl.21.00-06.00

Mind Äldrelinjen (bemannas av volontärer)

Telefon: 020-22 22 33, öppet helgfria vardagar kl.08.00-19.00 samt på helger kl.10.00-16.00. 

Mind Självmordslinjen (bemannas av volontärer) 

Telefon: 90101, öppet dygnet runt alla dagar.

Samhällsstöd och information

Folkhälsomyndigheten 

www.folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten: Fokus psykisk hälsa – kunskap, tips och stöd

Telefon: 010-205 20 00

www.folkhalsomyndigheten.se/fokus-psykisk-halsa 

Livsmedelsverket 

www.livsmedelsverket.se

Pensionsmyndigheten 

Telefon: 0771-776 776 

www.pensionsmyndigheten.se

Sjukvårdsupplysningen (Vårdguiden) 

Telefon: 1177

www.1177.se

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se

SOS Alarm

Telefon: 112 

Sveriges Kommuner och Regioner

www.skr.se

Pensionärsorganisationer

PRO – Pensionärernas Riksorganisationen

Telefon: 08-701 67 00

www.pro.se

RPG – Riksförbundet Pensionärsgemenskap

Telefon: 08-597 604 22

www.rpg.org.se 

SKPF – Svenska KommunalPensionärernas Förbund 

Telefon: 010-222 81 00

www.skpf.se

SPF Seniorerna – Sveriges Pensionärsförbund

Telefon: 08-692 32 50 

www.spfseniorerna.se

Föreningar och stödverksamheter

Alzheimer Sverige

Telefon: 020-73 76 10

www.alzheimersverige.se

Anhörigas Riksförbund 

Telefon anhöriglinjen: 0200-239 500

www.anhorigasriksforbund.se

Astma och allergiförbundet 

Telefon: 08-506 282 00

www.astmaoallergiforbundet.se

Attention – Riksförbundet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

www.attention.se

Autism- och aspergerförbundet 

www.autism.se

Brukarföreningen – Hjälp och stöd vid missbruk

www.svenskabrukarforeningen.se

Demensförbundet 

Telefon (rådgivning): 0485-375 75

www.demensforbundet.se

Föreningen SHEDO – För drabbade och närstående med självskadebeteende och ätstörningar 

www.shedo.se

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se

Mind – Stöd vid psykisk ohälsa och självmordstankar 

Telefon: 08-34 70 65

www.mind.se

Neuroförbundet

Telefon: 08-677 70 10

www.neuro.se

NSOE – Nätverket Stoppa Ofrivillig Ensamhet

www.nsoe.se

Nätverket mot cancer 

Telefon: 076-313 92 60

www.natverketmotcancer.se

OCD-förbundet

www.ocdforbundet.se

Reumatikerförbundet 

Telefon: 08-505 805 00

www.reumatiker.se

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

www.rfsl.se

RFHL – Riksförbundet Hela Livet 

www.rfhl.nu

Riksförbundet Balans – Vid bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom 

www.balansriks.se

Riksförbundet HjärtLung

Telefon: 08-556 062 00

www.hjart-lung.se

Riksföreningen Äldres Hälsa

www.aldreshalsa.com

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

www.rshm.se

Röda Korset 

www.rodakorset.se

Schizofreniförbundet 

www.schizofreniforbundet.se

SeniorNet Sweden – Seniorer lär seniorer använda IT

www.seniornet.se

Studieförbundet Sensus

www.sensus.se

SPES – SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Telefon: 020-18 18 00

www.spes.se

Svenska kyrkan 

www.svenskakyrkan.se

Sveriges Stadsmissioner 

www.sverigesstadsmissioner.se

Volontärbyrån – Hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra

08-24 14 00

www.volontarbyran.org

ÅSS – Ångestförbundet 

www.angest.se

Äldrekontakt – För att bryta social isolering hos äldre

Telefon: 076-052 68 00

www.aldrekontakt.se