Expertråd

Riksföreningen Äldres Hälsa har ett expertråd som bistår med expertis i föreningens arbete. Expertrådet har en rådgivande men ej formell funktion i föreningen. Expertrådet består av nedan representanter.

Susanne R Suvanto

Susanne R Suvanto är Fil.Mag/Leg.ssk inom specialist psykiatri. Susanne är verksam som verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet – ett kunskapsföretag inom området Äldres psykiska hälsa och existentiella frågor. Susanne har tidigare varit ansvarig för den statliga utredningen “En nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen” och skrivit ett flertal böcker om äldre och psykisk ohälsa. Susanne sitter också med i ARCs (Aging Research Center) styrgrupp.

Lise-Lotte Risö Bergerlind

Lise-Lotte Risö Bergerlind är psykiater och leg psykoterapeut. Sedan 6 år tillbaka enhetschef för Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) i Västra Götalandsregionen (VGR) efter att i många år varit verksamhetschef och områdeschef inom psykiatrin. Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) är en resurs med uppdrag för VGR kring kunskapsutveckling och utvecklingsarbete inom allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri samt primärvård. KPH verkar för en god/jämlik hälsa för alla och bidrar till utveckling och kunskapsspridning g. Lise-Lotte är också ordförande för styrgruppen för det nationella Programområdet för psykisk hälsa samt det Regionala Programområdet för psykisk hälsa i Västra hälso- och sjukvårdsregionen.

Johan Fastbom

Johan Fastbom är läkare, klinisk farmakolog och professor i geriatrisk farmakologi. Han är verksam vid Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet samt Socialstyrelsen. Johan Fastboms verksamhet omfattar huvudsakligen forskning, utbildning och metodutveckling inom området äldre och läkemedel. Hans arbete syftar till att på olika sätt – genom indikatorer/riktlinjer, beslutsstöd, uppföljningar och information/utbildning – verka för en god kvalitet i äldres läkemedelsbehandling.

Monica Stenberg

Monica Stenberg är personalvetare med inriktning psykologi samt legitimerad psykoterapeut. Hon har tidigare arbetat med forskning och utveckling inom området rehabilitering av smärtpatienter. Monica har även varit verksam på Folkhälsoinstitutet (nuvarande Folkhälsomyndigheten), bl a som projektledare för ett nationellt projekt gällande psykosocial arbetsmiljö inom vård och omsorg. Hon har lång erfarenhet av terapeutisk verksamhet inom äldreomsorgen samt handledning och personalutbildning i psykisk hälsa/ohälsa och existentiella frågor, bl a i samarbete med Karolinska institutet. Monica är även privatpraktiserande psykoterapeut.

Christian Blomstrand

Christian Blomstrand är läkare, neurolog, särskild inriktning mot stroke efter start i neurobiologisk forskning kring samspel mellan hjärnans nervceller och gliaceller, senare etablering av klinisk neurologisk forskning. 1979-1990 klinikchef neurologi Sahlgrenska och därefter chefsläkare och områdeschef neurosjukvården. Omfattande utbildningsverksamheter för blivande läkare, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal i kommuner, hälso- och sjukvård. Startade teamutbildningar inom äldrevård syftande till ökad strokekompetens. Forskningen har kliniskt perspektiv och involverar också närståendes situation efter stroke. Han är en av initiativtagarna till en centrumbildning inom Sahlgrenska akademin, Stroke Centrum Väst. Grundare till Stiftelsen Strokeforskning i Väst och styrelseordförande.