Om föreningen

Riksföreningen Äldres Hälsa är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som syftar till att sprida information, ge stöd och skapa opinion i frågor som rör målgruppen äldre när det kommer till området psykisk hälsa.

Riksföreningen Äldres Hälsa är en intresseförening som vänder sig till personer tillhörande målgruppen äldre och deras anhöriga, men även personer som möter målgruppen äldre i sin profession samt andra som är intresserade av våra frågor.

Riksföreningen Äldres Hälsa utgår ifrån ett holistiskt och salutogent synsätt. Detta innebär att vi betraktar individen som en helhet där alla olika delar, såsom psykisk och fysisk hälsa, är sammanflätade och påverkar varandra. Trots detta vill vi dock lägga fokus på vikten av psykisk hälsa, samt hur frånvaro av psykisk hälsa riskerar att ha en negativ påverkan på individens hälsa och liv i stort. Samtidigt innebär vår utgångspunkt utifrån ett salutogent synsätt att vi vill fokusera på hälsa framför sjukdom och lösningar framför problem, utan att för den sakens skull förminska problematiken kring psykisk ohälsa.

Anledningen till att Riksföreningen Äldres Hälsa har valt att främst fokusera på att komma till rätta med psykisk ohälsa framför fysiska besvär är för att vi anser att det idag finns många bra föreningar som vänder sig till individer med olika sjukdomar och funktionsnedsättningar av fysisk karaktär. Däremot upplever vi att det har saknats en förening som tar ett helhetsgrepp om frågan kring det växande problemet med psykisk ohälsa hos just äldre.