Barnbarn kan leda till ett längre liv

Barnbarn som hälsofrämjande faktor

Den som har barnbarn och är aktiv i sitt umgänge med sina barnbarn kan, enligt en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Evolution and Human Behavior, se fram emot ett längre liv.

Enligt studien, publicerad i Evolution and Human Behavior i december 2016, kan alltså personer som aktivt tar hand om sina barnbarn få en längre livslängd än personer som inte tar hand om sina barnbarn.

Att ge utan att förvänta sig något tillbaka

Forskningsresultatet visar att en aktivitet som att ta hand om barnbarn ökar livslängden betydligt mer än faktorer som att vara frisk, aktiv och självständig. Enligt en av studiens författare, David Coall, finns det flera studier som visar hur omhändertagande ger hälsofördelar. Till The Sydney Morning Herald utvecklar han:

”När vi pratat med far- och morföräldrar har vi märkt att de ofta pratar om den lycka, tillfredsställelse och stolthet de känner när de tar hand om sina barnbarn. Det här kan vara den enda gången i ditt liv som du gör något för någon annan utan att vänta dig något tillbaka.”

Förlängd livslängd

Studien är den första av sitt slag som har visat på detta specifika samband. I studien, som pågick mellan 1990-2009, deltog 516 äldre tyska medborgare varav 80 regelbundet tog hand om sina barnbarn. Vartannat år fick deltagarna genomgå intervjuer och medicinska tester. I forskningen framgick det snart att de som regelbundet umgicks med sina barnbarn levde längre. Generellt kunde forskarna efter en 20-årsperiod, med hänsyn till ålder och allmänt hälsotillstånd, konstatera att de som tog hand om sina barnbarn minskade risken att dö med en tredjedel, jämfört med de äldre som inte tog hand om sina barnbarn. Uppskattningsvis verkade ca 15 timmar i veckan vara tillräckligt, för mycket ansvar kunde däremot ha en negativ effekt på hälsan.

Att som mor-eller farförälder inte ha någon kontakt alls med sina barnbarn kan alltså innebära en negativ effekt på hälsan, förklarade Sonja Hilbrand som är huvudförfattare till studien och doktorand i psykologi vid University of Basel i Schweiz. Sonja Hilbrand förklarade till Reuters att detta kan bero på att det är något djupt rotat inom oss och har sin förklaring i vårt evolutionära förflutna då omsorg om barnen var avgörande för människans överlevnad.

Hälften av alla mor- eller farföräldrar som tog hand om sina barnbarn (i måttlig omfattning) var fortfarande vid liv tio år efter studiens första intervjutillfälle. Detsamma gällde äldre som deltog i studien, som inte hade barnbarn men som däremot hjälpte sina vuxna barn på något sätt (med hushållet eller dylikt). Däremot visade det sig att hälften av alla som deltog i studien och som inte hjälpte andra dog inom fem år från studiens start.

Det intressanta var även att äldre som hjälpte andra levde längre även när personen som fick hjälp inte var släkt med den äldre. Hälften av alla barnlösa äldre som hjälpte vänner eller grannar levde i snitt sju år efter det att studien påbörjades, medan de som inte hjälpte andra levde i snitt fyra år efter studiens start. Bruno Arpino, professor vid Pompeu Fabra University i Barcelona, Spanien, var inte involverad i studien men förklarar i samband med ämnet:

“Att ge omsorg kan bidra till en känsla av mening med livet för den som ger omsorgen då omsorgsgivaren kan uppleva sig vara behövd av andra och av samhället. Att ge omsorg kan även ses som en aktivitet som bidrar till att omsorgsgivaren håller sig fysiskt och mentalt aktiv.”

Andra hälsofördelar

Inte nog med att livslängden ökar, tid med barnbarn (upp till 15 timmar i veckan) visar sig även minska risken att utveckla Alzheimers sjukdom och även minska risken för depression. Det som forskarna dock uppmärksammade var att de mor- eller farföräldrar som av olika anledningar tvingats ta hand om sina barnbarn på heltid har en kortare livslängd, enligt The Sydney Morning Herald. Lagom är alltså bäst!

5 hälsoeffekter av att umgås med barnbarn

  1. Ditt immunförsvar blir starkare

Nära kontakt med barn utmanar ditt immunförsvar och låter det arbeta och bli starkare. Vidare har beröring såsom att hålla handen eller klappa/bli klappad på goda effekter på hälsan. Beröring som exempelvis att hålla handen eller klappa någon har visat sig bidra till att sänka blodtrycket, öka frigörandet av lyckohormoner, minska utsöndringen av stresshormoner och dämpa inflammatoriska processer i kroppen.

  1. Du blir fysiskt mer aktiv

Regelbunden kontakt med barnbarn ökar sannolikheten för fysisk aktivitet såsom exempelvis att ta en promenad, tid i någon park eller bara aktivt lekande.

  1. Du lär dig mer och utvecklas

Tid med barnbarn innebär att du lär dig nya saker och utvecklas. Att engagera sig barnbarnens inlärning hjälper till att hålla den egna hjärnan igång. Dessutom har de yngre generationerna ofta ny kunskap om exempelvis teknik och dylikt som de kan dela med sig av till äldre generationer.

I en studie såg man att äldre som fick lära sig att använda Facebook och publicerade ett inlägg om dagen i åtta veckor hade 25 procent bättre resultat på kognitiva och sociala tester jämfört med kontrollgruppen.

  1. Du minskar risken att bli deprimerad

Att tillbringa tid tillsammans är gynnsamt både för dig och ditt/dina barnbarn, då risken för att drabbas av depression minskar. Effekten har visat sig vara lika positiv för både barnet och den vuxna i relationen.

  1. Du känner dig mindre ensam

Kontakt med barnbarn minskar känslan av isolering och ensamhet. En uppskattning för några år sedan var att ca 17 procent av personer över 65 år kände sig ensamma och 10 procent kände sig inte längre behövda. Alla aktiva familjerelationer hjälper till att minska de känslorna. Dessutom så stärker bandet med barnbarnet de äldres motivation till att ta hand om sin egen hälsa eftersom man har en värdefull relation som man vill upprätthålla.

Hopp även för den som inte har barnbarn

Men betyder detta att barnbarn är enda alternativet till en förlängd livslängd? Nej, absolut inte. Forskarna såg, som tidigare nämnts, samma resultat när de undersökte äldre som exempelvis fixade hemma hos sina äldre barn och de utan barnbarn som hjälpte varandra (exempelvis vänner eller grannar).

Ett annat alternativ är att skaffa ett husdjur då även detta har visat sig ge samma positiva effekter på hälsan, framför allt hundar har visat sig öka den fysiska aktiviteten men även andra husdjur minskar risken för depression och ger fysisk närhet och tröst.

Vad är hemligheten? 

Vad är då hemligheten? Jo, forskarna har två teorier. Den ena är att mor- och farföräldrar som fokuserar på sina barnbarn även tänker mer på att ta hand om sig själva. Den andra teorin är känslornas positiva påverkan, skriver Aftonbladet.

David Coall, forskare och en av författarna till studien, utvecklar på nytt:

”Det finns lite forskning som visar att beteendet att hjälpa andra och glädjekänslor det ger kan motverka stress. Människor som hjälper andra, utan att förvänta sig något tillbaka, det är den hjälpen som är mest hälsosam.”

Källor:

www.kurera.se

www.alzheimers.net

www.reuters.com

Reader’s Digest

Aftonbladet