Utanförskap som änka eller änkling

I samband med alla hjärtans dag och andra högtider är det många som firar med nära och kära och kanske främst med sin partner. Men alla lever inte i en tvåsamhet. Ibland är det självvalt att vara singel och ibland är det inte det. I Sverige är ungefär två miljoner singlar, i olika åldrar. Det här motsvarar nästan 20 procent av Sveriges befolkning, men trots detta tycks den gängse normen fortfarande vara en samvaro i par.

”Parförhållandet är fortfarande den mest priviligierade formen för intimt liv” menar forskaren Tone Hellesund som 2011 deltog i ett forskningsprojekt om intima relationer. ”Parförhållandet som norm finns inbyggd i både lagar och förhållningsregler men det är främst som kulturell norm som parförhållandet anses vara högre stående än andra former av samliv.” förklarar Hellesund och    utvecklar:

”Bryter du mot parnormen drabbas du av kulturell exkludering, detta framgår i våra genomförda intervjuer med singlar. De upplever ofta subtila former av diskriminering som att folk tycker synd om dem eller att de inte blir bjudna på fester eller parmiddagar.” 

Vid en snabb analys av orden ensamhet och tvåsamhet så kan säkert många instämma i att det  ligger en lätt negativ klang över det förstnämnda jämfört med det sistnämnda. Det finns således en värdering redan i själva ordet ensamhet. Givetvis finns det lika många inställningar till att leva ensam som det finns singlar. Men detta bör vara upp till var och en och inte något som samhället ska värdera.

I ett inkluderande samhälle ska alla få plats men än idag exkluderas många just för att de lever ensamma. Om vi tittar lite närmare på åldersgruppen 60+ så visar statistik från SCB att ungefär en tredjedel av alla över 60 år lever i singelhushåll. De är ofta antingen änkor, änklingar eller frånskilda. I siffror rör det sig om ungefär 900 000 personer, varav ca 600 000 är kvinnor och ca 300 000 är män. Hur väl inkluderade känner sig dessa då de lever utan en partner?

På Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet kartlades 2007 ett flertal studier kring hur äldre personer upplever förlusten av en partner. Svaren skiljde sig markant åt men ett ständigt återkommande tema var känslan av utanförskap. 

Ett flertal av de tillfrågade tog upp att de tidigare hade fått hjälp och stöd av sin partner, men sedan denne gått bort var de nu tvungna att förlita sig på utomstående personer. Många upplevde detta som problematiskt då de inte ville känna sig som en börda genom att fråga om hjälp. En del beskrev det som att det var känsligt att belasta deras närmaste omgivning och att de skulle genomleva sorgen på egen hand. 

Många beskrev även att de hade få kontakter med omvärlden samt ett begränsat umgänge. En änka beskrev att hennes kontakter successivt hade minskat eftersom hennes dagar tidigare hade varit fulla av att ge omsorg till hennes partner som varit sjuk. Många upplevde att det var svårt att återuppta kontakten med tidigare vänner och flera av de tillfrågade ångrade att de inte hade skaffat fler vänner genom åren. Att ensamheten kändes som ett stigma återkom vid flera tillfällen. Ensamheten blev dessutom extra påtaglig när de umgicks med andra par. Ett flertal av de tillfrågade tog upp en längtan efter någon att prata med, att ge kärlek till, någon att rå om.

Att finnas där 

Det är här vi som omgivning och samhälle bör komma in. Stöd från grannar och familj är viktigt för den som har förlorat sin partner. Som framgick i kartläggningen så finns det en uppfattning kring att inte vilja belasta sin omgivning eller fråga om hjälp. Om man är den som står bredvid är ett tips att därför vara den som tar kontakt och sträcker ut en hand, det kan göra en enorm skillnad för den som upplever ensamhet och utanförskap! Bara att finnas där med sin närvaro är det som många gånger räcker.

Även vården har en central roll i detta där ensamhet och utanförskap kan minskas genom att lyfta den som är nybliven änka eller änkling. Denna person är ofta i behov av stöd och kan hitta ny gemenskap och glädje genom exempelvis stödgrupper bestående av personer som genomlever liknande saker. 

 

Källor:

Luleå Tekniska Universitet

Ohotad parnorm

Mer än var tredje över 60 bor ensam

Minska utanförskap genom att prioritera inkludering av hörselskadade

Världshälsoorganisationen WHO bedömer att hörselnedsättning är den fjärde vanligaste funktionsnedsättningen i världen. I Sverige har ca 19 procent av befolkningen nedsatt hörsel. Allra vanligast är åldersrelaterad hörselnedsättning, där man räknar med att 32 procent av alla mellan 65 och 74 år, 43 procent av alla mellan 75 och 84 år samt hela 61 procent av alla över 85 år har nedsatt hörsel.

Hörseln har stor påverkan på hela hälsan. Forskning visar att en hörselnedsättning kan kopplas till försämrad livskvalitet, minskad social aktivitet, isolering samt ökad risk för depression, kognitiv svikt och demens. En god hörsel är en förutsättning för många sociala aktiviteter då talad kommunikation för de allra flesta är basen för socialt liv och förmåga att bygga relationer. En hörselnedsättning kan påverka vår förmåga att uppfatta verbal kommunikation vilket kan leda till att individen undviker sociala situationer som i sin tur kan leda till social isolering. 

Hörselnedsättning är även relaterat till ökad risk för fallolyckor och svårigheter att gå. Detta innebär en risk för minskad rörlighet, något som ytterligare kan spä på social isolering. En nedsatt hörsel är även kopplad till nedsatt kognitiv förmåga vilket noteras redan vid en måttlig hörselnedsättning. Hjärnan använder nämligen fler resurser för att uppfatta det som sägs vilket innebär att färre resurser finns kvar för att tolka och lagra information. Flera studier visar även tydliga samband mellan hörselnedsättning och utveckling av demens.

Då vi idag känner till hörselnedsättningens konsekvenser är det viktigt att samhället bidrar med god tillgänglighet så att hörselskadade får möjlighet att vara fullt delaktiga i samhället. Men tillgång till en god ljudmiljö, visuell information, hörteknik och andra hjälpmedel är inte alltid en självklarhet. Vi har talat med Agneta Österman Lindquist från Hörselskadades Riksförbund som själv har en hörselskada samt hörselimplantat. Agneta berättar att hörselvården är nedmonterad och beskriver sin egna farhågor:

”Jag är djupt bekymrad över hur nedprioriterad hörselvården är och hur lite det pratas om hörsel. På ett personligt plan är jag mer eller mindre skräckslagen inför tanken att bli helt utan kommunikationsmöjlighet den dag jag inte längre klarar av att byta batterier på min talprocessor. Jag upplever nämligen att kunskapen om hörselnedsättning och hörselhjälpmedel som mycket låg och ibland obefintlig bland vård- och hemtjänstpersonal.” 

Agneta menar att hon upplever att hörselskador inte tas på tillräckligt stort allvar i samhället. Med tiden har det dock kommit en hel del som har utvecklats till fördel för alla med nedsatt hörsel, men det finns mycket kvar att göra. Hon utvecklar:

”Dessvärre känns det som att hörselskador inte tas på tillräckligt stort allvar i samhället. Det finns naturligtvis goda exempel, som textdisplay på tåg och bussar för den som inte hör högtalaren. Text-tv har funnits länge så det är bra, samt nu har automattextning via olika playkanaler blivit allt vanligare. Det är inte alls heltäckande men oändligt mycket bättre än att ingenting alls textas. Även utvecklingen av chattfunktioner och e-postkontakter till offentliga aktörer underlättar för alla som inte hör i telefonen. Detta lämnar dock en del kvar att önska; vårdcentraler och Försäkringskassan är fortfarande svåra att kontakta på annat sätt än via telefon.”

Agneta förklarar vidare att engagemang ibland hindras på grund av hinder i den fysiska miljön. Hon berättar om ett eget exempel:

”Det finns mycket som behöver vidareutvecklas, det offentliga rummet exempelvis. Jag försökte engagera mig politiskt ett tag, men det fungerade inte i längden eftersom jag inte kunde hänga med i mötesdiskussioner och debatter. Det finns regler om tillgänglighet och förekomst av hörslinga i samlingslokaler, men det är sällan den fungerar. Genom åren har jag valt bort sådant som jag vet kan bli problematiskt.” 

Agneta är en riktig eldsjäl och hennes stora engagemang kring att göra livet lättare för hörselskadade lyser starkt. Genom att engagera sig i Hörselskadades Riksförbund har hon funnit sin styrka och lärt sig mycket om både hörsel och tillgänglighet. Hon fortsätter:

”Jag vågar numera ställa krav när jag vet att jag har rätten på min sida. Exempelvis vet jag hur jag ska beställa tolk och vilka hjälpmedel som finns. En del kommuner satsar på hörselinstruktörer som kan hjälpa till både i hemmet och i särskilda boenden. Denna tjänst är dock inte lagstadgad och därför är det alltfler kommuner som drar in på denna viktiga service av kostnadsskäl och hänvisar till att hemtjänsten ska lösa eventuella hörselproblem, men de har sällan den kompetensen.”

Agneta avslutar med att betona vikten av att satsa på att utveckla hörselvården och menar att man på det sättet skulle kunna motverka demens, ofrivillig ensamhet och depression. Hon utvecklar:

”Då det numera finns mycket forskning på området hörselproblem skulle jag önska att det talades mer om det samt att hörselvården slutade vara så nedprioriterad. Vi vet att obehandlad hörselnedsättning är den enskilt största orsaken till utveckling av demens, att det medför minnesproblem och kan leda till ofrivillig ensamhet och depression. Trots det satsas det inte på hörselvård, köerna är på många håll över ett år långa och den viktiga rehabiliteringen reduceras kanske till att enbart prova ut en hörapparat och tro att den löser hela problemet. Det gör den inte.” 

Riksföreningen Äldres Hälsa kan bara instämma med Agneta när hon lyfter vikten av att satsa på hörselvården för att minska utanförskap och motverka bland annat demens och minnesproblem, social isolering och ofrivillig ensamhet samt depression. Statistiken visar att väldigt många har hörselproblem, vi kan därför inte blunda för detta utan måste kunna hjälpa dessa individer till inkludering i samhället. Om du har frågor om hörselnedsättning eller behöver tips och råd om hörteknik kan du vända dig till Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se.

Källor:

Läkartidningen – Hörselstatus

Hörselskadades Riksförbund

Anhörigstöd

Kommunerna erbjuder idag flera sorters stöd till dig som är anhörig. Du kan exempelvis få stödsamtal, utbildning eller möjlighet att delta i en stödgrupp. Har du gått ner i arbetstid för att vårda din närstående kan du även få en ekonomisk ersättning.

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd till anhöriga. I Socialstyrelsens broschyr ”Stöd till anhöriga” (2010) framgår att kommunen ska informera om de verksamheter som alla kan ta del av och som samtidigt erbjuder individuellt anpassade insatser. Du har alltså rätt till att få hjälp från kommunen med att vårda eller stödja en närstående. Kommunen är även skyldig att utreda behovet av stöd och fatta beslut i enskilda fall. Om du ansöker om stöd och får avslag så har du även rätt att överklaga beslutet. Hur mycket stöd samt vilken typ av stöd som du kan få varierar från kommun till kommun så det bästa är att kontakta just din kommun för att ta reda på vad som gäller. 

HÄR FÖLJER NÅGRA EXEMPEL PÅ ANHÖRIGSTÖD SOM DU KAN HA RÄTT TILL:

 • Anhörigbidrag även kallat hemvårdsbidrag, omvårdnadsbidrag eller arvoderad anhörigvård kan ges till den som vårdar en anhörig i hemmet. Detta stöd finns dock inte i alla kommuner. Varje kommun har dessutom olika regler kring vem som kan få bidraget samt hur mycket som betalas ut.
 • De flesta kommuner erbjuder en möjlighet att medverka i så kallade träffpunkter för anhöriga. Där får du träffa andra som befinner sig i en liknande situation samt även möjlighet att delta i olika aktiviteter som utbildningar och föreläsningar. 
 • Anhöriggrupp är ett stöd som många kommuner erbjuder. Där får du som anhörig träffa andra anhörigvårdare. 
 • Avlösning i hemmet är ytterligare ett stöd som innebär att en avlösare, ofta någon från hemtjänsten, kommer hem till din närstående och tar över omvårdnaden ett tag så att du som anhörig kan få koppla av eller göra egna aktiviteter. Avlösning kan även ske utanför hemmet genom insatser som korttidsboende/växelvård (som innebär korttidsboende vid upprepade tillfällen som ett rullande schema, t.ex. en vecka i månaden), eller dagverksamhet en eller flera dagar i veckan (detta beviljas främst till personer med demenssjukdom).
 • Om du som anhörig behöver någon att prata med så erbjuder de flesta kommuner enskilda samtal eller samtalsstöd.
 • Att vara anhörigvårdare innebär en ökad risk för ohälsa vilket gör att en del kommuner erbjuder regelbundna hälsokontroller för dig som är anhörig. Du kan även få tillgång till en SPA-anläggning, få massage eller delta i yogaklasser. 
 • En anhörig som avstår från förvärvsarbete för att kunna hjälpa sin närstående har rätt till ersättning från försäkringskassan, en så kallad närståendepenning. Man kan få närståendepenning i högst 100 dagar för varje person man ska vårda.
 • Det finns även en rad olika tekniska hjälpmedel som man som anhörig har rätt till. 

Som vi har redogjort för ovan finns det en hel del som du, som anhörig, kan få hjälp med. Stödet kan dock se lite olika ut i Sveriges 290 kommuner, så kontakta gärna din kommun för att se vilket stöd som just du har rätt till där du bor.

 

Källor:

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Såhär söker du närståendepenning

Hit vänder du dig om du behöver tekniska hjälpmedel

De anhörigas sjukdom

Det finns ungefär 150 000 demensdrabbade i Sverige, till dessa finns ca 600 000 anhöriga. Att se sin närstående sakta men säkert förtvinas och tyna bort innebär ofta en stark psykisk smärta. Demens kallas därför många gånger de anhörigas sjukdom.

Demenssjukdomar är komplexa och det kan till en början vara svårt att förstå eller uppfatta demens. Den drabbade försöker ofta även dölja eller bortförklara tecken på sjukdomen. Allt ter sig tämligen normalt. Men efter ett tag eskalerar problematiken och den drabbade agerar mer och mer irrationellt. Något som också är vanligt förekommande är en förändrad personlighet och hur vänner på grund av detta börjar ta avstånd. Det kan handla om en aggressivitet och ett utåtagerande beteende som ibland förekommer som tidigare tecken. Men det är även vanligt med förnekelse av sjukdomen.

Vi har pratat med Agneta som är anhörig och därför vet hur det känns att stå bredvid någon med demenssjukdom. Hennes syster har nyligen fått en demensdiagnos, och Agneta beskriver sin systers glömska och hur det är att försöka stötta henne så här:

”Min syster glömmer ofta avtalade möten och blir misstänksam när ”någon bara dykt upp”. Hon kan då ringa till mig och upprört berätta om att exempelvis rörmokaren dykt upp oanmäld. När någon påminner henne om att hon själv bokat in tiden med rörmokaren dagen innan så blir hon mycket generad över sin glömska. För att hon ska slippa bli generad händer det ofta att jag bara spelar med. Det är som om hon inte vill erkänna sin begynnande demens, utan hellre lever i förnekelse.” 

Den som har en demenssjukdom upplever ofta enorm osäkerhet. ”Vem är jag?” ”Var är jag?” ”Vem är du?” är vanliga frågeställningar. Det är därför viktigt att den demenssjuke har någon att vända sig till. Misstänksamhet är även vanligt vilket kan leda till att den sjuke vägrar att ta emot vård. Det är därför viktigt för anhöriga att lära sig om sjukdomen.

Råd till dig som har en närstående med demenssjukdom 

Det är vanligt att drabbas av depression eller att hamna i en krissituation när en närstående får en demensdiagnos. Oro är vanligt liksom att känna sig rådvill med tanke på framtiden. För att lindra oron kan det därför vara värt att påminna om att demens ofta är en långsam process. Den som får diagnosen i ett tidigt skede kan leva ett aktivt liv länge till. Så du som anhörig har ofta många aktiva år kvar tillsammans med din närstående. Det kanske inte blir exakt så som innan diagnosen, men det kan bli bra ändå.

Ju längre sjukdomen pågår, desto mer hjälp och praktiskt stöd kommer din närstående att behöva. Det finns även olika saker att tänka på beroende vilken fas av sjukdomen din närstående befinner sig i.

 • I den begynnande fasen kan det vara bra att ta reda på vilken hjälp som kommunen erbjuder, både till den som är sjuk men också till dig som är anhörig. Det är även bra att under den inledande fasen uppmuntra den sjuke att berätta om sin sjukdom för omgivningen. Detta kommer att underlätta mycket. 
 • Försök att stödja den som är sjuk i att leva i nuet. Umgås och hitta på roliga saker tillsammans.
 • Ha tålamod. Tänk på att saker kommer att ta längre tid än vanligt. Gör saker i ett långsamt tempo och vänta på svaret om du har ställt en fråga.
 • Acceptera att personen kommer att glömma saker, upprepa sig och missa tider. Det är en del av sjukdomen.
 • Berätta istället för att ställa frågor. Du kan exempelvis istället för att fråga ”Kommer du ihåg vad vi gjorde igår?” säga ”Vad härligt vi hade det igår när vi tog en promenad i solen.”
 • Hjälp personen att minnas genom bilder och föremål hen känner igen. Bilder kan även användas för att berätta vad som kommer att hända framöver.
 • Musik kan vara ett sätt att hjälpa din närstående att minnas händelser och relationer. 
 • Kom ihåg att ju längre demensen utvecklas desto viktigare blir ickeverbal kommunikation som kroppsspråk, beröring och röst.
 • Var en god lyssnare och tala långsamt och tydligt.
 • Argumentera inte eller försök inte övertyga den demenssjuke. Prata heller aldrig förbi den sjuke.
 • Var närvarande och se din närstående i ögonen så att hen känner att du är där för att träffa just hen.

 

Källor:

Demensförbundet

Hjärnfonden

Att vara närstående till någon med demenssjukdom

Måendet hos anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Mellan 2014 och 2017 genomförde NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), en nationell samarbetsorganisation med 13 medlemsföreningar, det så kallade Anhörigprojektet vars syfte var att åskådliggöra och förbättra anhörigas situation. I projektet ingick bland annat en undersökning där anhörigas livssituation lyftes fram.

Undersökningen bekräftade många av de erfarenheter som NSPH och deras medlemsorganisationer redan hade, såsom att anhöriga lever i en utsatt situation samt att deras kunskap kring vilken hjälp de kan få från samhället är begränsad. 

Siffrorna var tydliga. Ungefär tre fjärdedelar av de anhöriga upplevde ett behov av stöd. Vidare uppgav endast sex procent av de tillfrågade att de hade fått information kring det berättigade stöd som samhället kan bidra med. Nästan samtliga (98 procent) av de tillfrågade uppgav att de upplevde stor oro till följd av sin närståendes psykiska ohälsa. Undersökningens resultat påvisade således att behovet av anhörigstöd var stort. 

Ett liknande projekt genomfördes av Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga mellan 2013 och 2016. Under projektet gav man ut inspirationsmaterialet ”Anhöriga till personer med psykisk ohälsa – deras erfarenheter och önskemål om stöd” — En skrift byggande på kunskaper som genererats i tre Blandade Lärande Nätverk (BLN) där anhöriga delat med sig av sina erfarenheter. Blandade Lärande Nätverk är en metod som Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga använder sig för att tillsammans lära sig av varandra och utbyta kunskaper och erfarenheter. I dessa arbetsgrupper ingår anhöriga, vård- och omsorgspersonal, politiker och representanter för intresse- och brukarföreningar.

I skriften framkom liknande uppgifter såsom i NSPH:s undersökning. De anhöriga uppgav att de upplevde oro, press och var i behov av personligt stöd. En ständigt återkommande berättelse var situationer där den närståendes hälsa innebar en stigmatisering förenad med skuldkänslor för den anhöriga. De kände sig maktlösa när den närstående inte ville söka vård, trots att den anhöriga såg att det behövdes. Vidare framkom även att de anhöriga kände att ansvaret för den närstående var övermäktigt vilket bidrog till känslor av vanmakt och förtvivlan. Många nämnde även att det var känslomässigt tungt att i vissa perioder vara den enda sociala kontakten till deras närstående. 

Ett övermäktigt ansvar är ofta utslitande och kan leda till utmattning. Känslor av maktlöshet förekommer då man känner att man varken kan förändra situationen för sin närstående eller för sig själv. Anhörigskapet är ofta oförutsägbart och känslan av att vara i ständig beredskap infinner sig lätt.

En anhörigs erfarenheter 

Idag har det gått nästan tio år sedan NSPH och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga gjorde sina kartläggningar, och vi frågar oss därför hur anhörigas situation ser ut i dag? Har kunskapen kring anhörigstöd uppdaterats? Vi har kontakt med Agnes, vars partner är bipolär typ 2, som delar med sig av sina erfarenheter.

Agnes beskriver sin partners tillstånd som ”en relativ normalitet varvat med inslag av depressiva och hypomaniska perioder, framförallt det senare.” Det slår oss omgående att hennes ordval tyder på en nästan professionell inställning till sin partner. Hon talar om honom som om han inte bara är hennes partner utan även hennes patient. Agnes vidareutvecklar:

”Under de maniska perioderna så blir han helt uppe i varv, är svår att kommunicera med och det har även förekommit psykotiska episoder då han blivit inlagd på sluten avdelning. Man märker snabbt när en sådan period är i antågande. Han uppträder då förvirrat, är desorienterad, visar tecken på paranoia och även aggressivitet.” 

Det hörs tydligt att Agnes är distanserad när hon berättar om sin partners tillstånd och även att hon är ordentligt påläst på området psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Agnes uppger att hon lärt sig väldigt mycket om sin partners tillstånd genom åren. Hon berättar vidare:

”Ju mer jag har lärt mig desto lättare har jag haft att hantera hans hypomana perioder. När de första tecknen dyker upp känner jag mig ofta stressad och även maktlös. I gränslandet till det psykotiska går det heller inte att ha en normal konversation om sjukdomstillståndet och hur det ska hanteras vilket skapar ytterligare frustration och oro.”

Agnes upplever klara känslor av vanmakt i sin roll som anhörig och den ständigt pockande oron är påtagligt närvarande. Så ser situationen ut för många anhöriga. Agnes berättar:

”Jag känner en ständigt underliggande oro på grund av hans oförutsägbara humör. Under ett skov blir oron mycket intensiv och det kräver även energi och tid för att få honom till vården”.

Vid frågan om huruvida Agnes fått något stöd i sin roll som anhörig förklarar hon:

”Jag kan inte påstå att jag har fått någon hjälp i detta fallet. Den hjälp jag har fått är då jag på eget initiativ kontaktat psykiatrin.” 

Agnes är ett enskilt fall med en unik situation, men hon är ändå ett tydligt exempel som tyder på att anhöriga ca tio år efter två stora kartläggningar ännu inte blir tillräckligt informerade om det stöd som anhöriga har rätt till.

Några tips till dig som är anhörig

Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa kan ofta vara påfrestande, men det finns några tips på vad man kan göra eller tänka på för att försöka underlätta sin situation en aning.

 • Läs på. Såsom i Agnes fall har det varit lättare att förstå sin partners situation ju mer hon har lärt sig om sin partners sjukdom. 
 • Lyssna när din närstående berättar om sitt tillstånd utan att döma eller ge råd. Låt personen finna sina egna svar.
 • Ta det inte personligt när din närstående agerar irrationellt.
 • Inse dina begränsningar oavsett hur mycket du vill finnas där för din närstående. Det gör det lättare att agera konstruktivt. 
 • Ta hand om dig själv och sätt gränser. Våga ta hjälp utifrån och be om avlastning.

 

Källor:

Anhörigprojektet

BLN:s skrift om anhörigas erfarenheter

5 tips när en närstående upplever psykisk ohälsa

När livet förändrades över en natt – En anhörigs berättelse

År 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag gällande en nationell strategi för anhöriga. I uppdraget ingick att göra en analys av vad ett anhörig-perspektiv innebär både för den anhöriga men också för personal.

Ungefär en femtedel av Sveriges befolkning ger vård i hemmet till en närstående. Ungefär en tredjedel  av dessa utför insatser mer än 10 timmar per vecka. Med tanke på denna tidsomfattning fyller anhöriga en samhällsbärande funktion. Trots detta får sällan anhöriga varken den uppmärksamhet eller uppskattning de förtjänar. I Socialstyrelsens rapport framgår att  anhörigas omsorg ofta upplevs som osynlig och förgivettagen i det svenska vårdsystemet.

Att stödja och hjälpa varandra är något som ingår i de flesta relationer. Att ge anhörigomsorg är därtill något som för det mesta är förknippat med något positivt, dock kan anhörigskapet medföra stora påfrestningar med negativa konsekvenser som drabbar den anhörigas hälsa, ekonomi och livskvalitet. En del anhöriga har ett omsorgsansvar tämligen dygnet runt. Även ett passivt anhörigskap där den anhöriga känner oro, ansvar eller sorg men inte har möjlighet att hjälpa den närstående kan innebära stora påfrestningar. 

Vi träffar Yulia vars make Mats drabbades av en kraftig stroke mer eller mindre omgående efter att han hade gått i pension. 

Yulia slår sig ned i den stora sammetsfåtöljen på cafét i centrala Stockholm där vi bestämt träff. Hon pustar ut och sträcker sig efter tekoppen. Hon ser förväntansfull ut men är märkbart trött. 

— Ingen har någonsin frågat mig om hur jag mår, vad roligt att ni vill höra mitt perspektiv! börjar hon. Sedan förändras Yulias ansiktsuttryck till att se uppgiven ut när hon börjar berätta:

— Vi hade så mycket att se fram emot. Vi skulle flytta ut till vårt lantställe och resa till våra vänner i Ungern. Allting blev förändrat över en natt. Ingenting blev som vi trodde. Yulias röst är bräcklig och man hör hur medtagen hon är på grund av det som inträffat.

Hennes man Mats drabbades av en stroke för snart två år sedan, som påverkade både hans talförmåga och hela rörelseapparaten. Han är i behov av vård och tillsyn dygnet runt.

Yulia fortsätter:

— Jag kan ingenting om vård, jag är textilkonstnär och har drivit ett galleri i tjugo år. Mats är mitt allt. Jag lämnade mitt hemland Ungern för honom. Jag har nu sålt galleriet för att finnas där för honom. Yulia tystnar och hennes blick försvinner långt bort innan hon fortsätter att berätta:

— Vi har personliga assistenter dygnet runt. Det kommer olika personer flera gånger i veckan. Det är frustrerande. Det är ömsom att de förväntar sig att jag gör allt, ömsom att de inte vill lyssna på mig. Ingen känner Mats eller förstår honom som jag gör. Yulia lyser plötsligt upp innan hon tillägger:

— Det är så häftigt, men vet du. Jag kan fortfarande kommunicera med honom! Han är min stora kärlek. Det finns ett själsligt band mellan oss tror jag som gör att jag förstår honom genom blickar. Jag försöker förmedla vad han vill till hans personliga assistenter men det är svårt, min svenska är inte bra. Det känns som de utgår enbart från ”regelboken”  eller vad man säger, när det gäller hans vård.

Yulias uppgivna uttryck infinner sig återigen. En fråga ställs till Yulia om vad en ideal situation med assistenterna skulle vara. 

— En dialog. Att vi sitter ner tillsammans och går igenom vad som blir bäst för Mats. Att de vill lyssna på mig som känner honom bäst. Yulia tänker efter en stund och fortsätter sedan: 

— Att vi får fast personal som kommer, inte som det är nu då det är olika personer. Jag litar inte på dem. Jag blir så orolig och har svårt att sova. De tycker säkert jag är jobbig som lägger mig i allt hela tiden. Många verkar bli sura. Jag önskar det vore på ett annat sätt.

Yulias berättelse är ett typiskt exempel på den frustration som anhöriga ofta känner vid ett passivt anhörigskap. I Socialstyrelsens rapport framkommer ett flertal liknande berättelser där den som är  anhörig ofta känner en plikt att hjälpa den som står dem nära. Yulia axlar ett stort ansvar för sin makes hälsa och när hon inte själv är vårdkunnig är hon tvungen att förlita sig till den personal som finns tillgänglig. Därtill personal som hon själv beskriver som icke tillförlitlig. 

Ibland går sjukdomsförloppet fort såsom i Mats fall, där livet förändrades över en natt – och även för den som är anhörig. Den anhöriga har inte tid att känna efter vad som blir bäst utan infinner sig bara i sin nya verklighet. 

Det är av största vikt att samhället tar sitt ansvar och ser till att vården sker på det sätt som även blir bäst för den som är anhörig. Anhöriga såsom Yulia behöver avlastas och samhället bör täcka upp den omsorg som Mats är i behov av och bistå med kompetent personal. Vården och omsorgen bör uppdateras kontinuerligt och säkerställas utifrån både Mats och Yulias behov. I den rapport som Socialstyrelsen sammanställt framgår även att vården och omsorgen i många fall förutsätter att den anhöriga utför omsorgsinsatser, finns till eller ger tillsyn utan att säkerställa den anhörigas förutsättningar.

För att säkerställa anhörigas livskvalitet så är vi beroende av en fungerande välfärd. Socialstyrelsens rapport visar hur anhöriga ofta tar ett större ansvar än de faktiskt behöver. Personer som Yulia, med utländsk bakgrund, är särskilt drabbade då dessa ofta inte känner till det stöd som anhöriga har rätt till.

Men vad har man som anhörig rätt till? Det tar vi upp längre fram. Nästa inlägg i denna serie tar upp den komplexa verklighet som man kan uppleva som anhörig till någon med psykisk ohälsa. 

 

Källor:

Socialstyrelsen

Anhörigomsorg

Detta är den första delen av fem i en serie om anhörigskap. Under seriens gång så kommer vi att gå igenom hur det är att vara anhörig samt vilket stöd som samhället erbjuder den anhöriga. Men först en liten bakgrund om anhörigomsorg.

Enligt socialstyrelsen definieras anhörig som en person inom familjen eller den närmaste kretsen. Man talar även om anhörigvårdare som enligt socialstyrelsen är en person som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand på grund av långvarig sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. I följande text kommer vi att använda begreppet anhörig när vi syftar på den person som ger vård eller stöd till en närstående.

Uppskattningsvis finns ungefär 1,3 miljoner anhöriga i Sverige. Mer än hälften av all vård och omsorg i hemmet sker av anhöriga — utan dem skulle vården kollapsa. Deras insatser sparar samhället 183 miljarder kronor varje år. Arbetet är ofta tungt och svårt men ändå något som många gånger görs frivilligt tack vare den starka kärlek som man känner till sin närstående. De anhörigas insatser är ovärderliga, och deras situation skulle många gånger kunna förenklas om de fick rätt stöd från samhället.

Anhörigskap är vanligast i åldern 45-64 år, där omsorgen främst går till att ta hand om sina föräldrar. Av dessa tvingas ungefär 100 000 att gå ner i arbetstid eller till och med säga upp sig vilket påverkar deras privatekonomi. Många tvingas ta ett större ansvar än de själva vill eller orkar på grund av brister i det offentliga utbudet.

Anhöriga över 65 års ålder ger främst vård till sin partner. Sverige har en åldrande befolkning vilket innebär att behovet av anhörigvård kommer att öka. Samhället bör därför se till att villkoren för den som är anhörig förbättras så att anhöriga inte slits ut.

Det finns ingen större skillnad mellan kvinnors och mäns omsorgsarbete gällande tid. Däremot svarar kvinnor oftare för umgänge, tillsyn och personlig omsorg medan männen oftare ger praktisk hjälp och ekonomiskt stöd. Kvinnor rapporterar i högre gran än män att omsorgsarbetet påverkar livskvaliteten negativt, samtidigt som både kvinnor och män samtidigt rapporterar att det känns bra att ge omsorg och upplevs som en trygghet att veta att deras närstående blir väl omhändertagna.

Anhöriga har ofta stor kunskap kring vad deras närstående behöver. De känner den sjuke bäst och kan ge viktig information till de anställda inom vården. Samtidigt så kan vårdpersonal ge råd till den anhöriga för att minska stress och oro. En bra lösning är ett ömsesidigt utbyte där  personal inom vård och omsorg samarbetar med familjen för att kunna ge det bästa stödet till den som är sjuk. 

 

Källor:

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Anhörigas riksförbund

Den åldrande befolkningen

Årskrönika 2023

Nu lämnar vi snart 2023 bakom oss för att skåla in det nya året, 2024. Vi tänkte därför passa på att blicka tillbaka på året som har gått.

Under 2023 har Riksföreningen Äldres Hälsa påbörjat ett nytt Arvsfondsprojekt Äldrerevision – kvalitetsutveckling för och av äldre som syftar till att ta fram en metod för att utvärdera och utveckla olika verksamheter och insatser där äldre är delaktiga i det kvalitetsutvecklande arbetet. Under året har arbetet med att ta fram metoden påbörjats, bland annat med hjälp av flera fokusgrupper för att fånga upp olika tankar och synpunkter. Under nästa år kommer metoden att testas av i några verksamheter som en pilot och arbetet fortsätter med att förfina metoden. 

Riksföreningen Äldres Hälsa bedrev föreningens första Arvsfondsfinansierade projekt Hälsoprojektet – för och av äldre under åren 2020-2022. Från och med år 2023 blev projektet, och det som togs fram inom ramen för projektet, en del av föreningens ordinarie verksamhet tack vare verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten. Projektet resulterade i fyra skriftliga material, en studiecirkel som utgår från ett av de skriftliga materialen samt ett föreläsningsupplägg om ensamhet och hur ensamhet kan brytas. 

Riksföreningen Äldres Hälsa har sedan år 2021 varit beviljade verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten. Inom ramen för verksamhetsbidraget under 2023 har föreningens olika skriftliga material spridits runt om i landet, cirkelledare har utbildats runt om i landet genom våra kontinuerliga digitala cirkelledarutbildningar och ett flertal föreläsningar har genomförts tack vare föreningens alla föreläsare. Utöver detta har även fler informatörer tillkommit och utbildats. Informatörernas främsta uppgift är att sprida information om föreningen och dess olika framtagna material och verktyg. 

Ämnen som har uppmärksammats i bloggen

I Riksföreningen Äldres Hälsas blogg skriver vi om hur vi på olika sätt kan främja vår hälsa, såväl vår fysiska som psykiska och sociala hälsa. Under 2023 har vi bland annat skrivit om övergångar i livet med alla dess utmaningar och hur man kan hantera förändringar av olika slag, utanförskap och vårt behov av mänsklig kontakt, hälsofrämjande insatser och hur vi mår bra av utomhusaktiviteter tillsammans med andra samt att det aldrig är för sent att förverkliga en dröm eller idé – för att nämna några exempel. 

På gång nästa år

Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss och välkomnar det nya året. Under 2024 går vi, som sagt, in i det andra projektåret för vårt nya Arvsfondsprojekt med titeln Äldrerevision – kvalitetsutveckling för och av äldre. Vidare kommer fler Hälsocirklar (den studiecirkel som tagits fram inom ramen för vårt tidigare Arvsfondsprojekt Hälsoprojektet – för och av äldre) att startas upp på olika håll runt om i landet. Vi har dessutom flera föreläsare som gärna kommer och föreläser om ofrivillig ensamhet och hur ensamhet kan brytas. 

Vi vill tacka alla som har följt oss under året och vill samtidigt passa på att önska ett riktigt Gott Nytt År! Följ oss gärna även under 2024! 

Sjung dig frisk

Forskning visar att körsång stärker hela kroppen. En del forskare jämför till och med körsång med ett träningspass.

Träning och att sjunga i kör påverkar nämligen kroppen på liknande sätt:

1. Blodtrycket sänks

När vi sjunger så använder vi en djupandning lik den andning som används vid meditation. Denna andning reglerar pulsen och hjärtfrekvensen vilket på sikt leder till ett lägre blodtryck.

2. Vi känner oss lyckliga

Precis som när vi tränar och får en så kallad ”runners high” så får körsångaren ett liknande lyckorus. Studier gjorda på körsångare visar att kroppens så kallade måbra-hormon, oxytocin, ökar när vi sjunger, därtill minskar stresshormonet kortisol. Den fysiska ansträngningen av att sjunga höjer kroppens endorfinnivåer och sjunger vi låtar som vi tycker om så får vi även en dopaminkick. 

3. Våra magmuskler stärks

När vi sjunger och tar i från magen så stärker vi vår bukmuskulatur.

4. Kroppens läkningsprocess aktiveras

Studier visar att testosteronhalten i saliven ökar när vi sjunger vilket har en uppbyggande effekt på skadade vävnader. Likaså visar studier att mängden fibrinogen minskar, det vill säga det protein som gör att blodet levrar sig och vid för höga halter kan orsaka blodpropp.

5. Immunförsvaret stärks

Ett flertal studier visar att kroppens IgA-antikroppar ökar när vi sjunger i kör. IgA-antikropparnas uppgift är att förhindra att främmande bakterier och virus får fäste i kroppen.

Körsångaren berättar

Vi träffade Miriam, 69 år, som nyligen börjat sjunga i kör. Hon berättar om sin upplevelse:

”Jag kände redan efter första gången att jag fick en kick av att sjunga. Det var en häftig känsla. Jag kände mig mycket gladare.” Hon fortsätter:

”Det gav verkligen energi och jag kände att jag hade lust att hitta på ytterligare nya saker.” Miriam berättar att hon länge längtat efter att ha en egen aktivitet, något som hon gör på egen hand utan resten av familjen. ”Jag har verkligen blivit mer aktiv sedan jag började i kören, jag har så mycket mer energi och kören blev som ett startskott till att ta ytterligare initiativ till aktiviteter.”

Miriam berättar att hon inte har någon tidigare erfarenhet av att sjunga men att hon har fått lära sig en speciell sångteknik där man tar i från magen. ”Det känns som ett träningspass!” utbrister hon. ”Det känns som att man tränar hela magen”. Hon fortsätter: ”Samtidigt känns det som att jag förlöser något när jag sjunger vilket gör mig avslappnad.”

”Det är även en mäktig känsla att sjunga tillsammans. Vi är väldigt många i kören och det är härligt att vara en del av en stor kollektiv gemenskap.”

En del kommer till kören tillsammans med en kompis men Miriam berättar att hon går till kören på egen hand och att många andra också gör det. ”Jag känner en power av att gå dit själv och jag knyter alltid kontakt med nya människor.” En annan sak Miriam har märkt är hur kören även stärkt henne fysiskt. Miriam är astmatiker och har alltid haft lätt för att bli förkyld men när en familjemedlem nyligen hade influensan blev hon inte smittad. ”Jag som har så lätt för att bli sjuk, det är nog första gången som detta har hänt. Ordentligt sjuk blev han också men jag klarade mig!” 

I dagarna uppträdde Miriam tillsammans med kören för första gången på en scen inför publik. Miriam som klassificerar sig själv som blyg berättar att hon kände en styrka. ”Kören har verkligen stärkt min självkänsla. Jag känner mig så glad över att ha tagit det här steget. För tio år sedan hade jag aldrig trott att detta skulle ske. Jag har vågat göra något som jag kanske alltid velat göra men tidigare inte vågat. Jag tar dessutom verkligen i när jag sjunger, det känns så härligt.”

Så, våga sjung — och sjung dig frisk!

 

 

Källor:

Hälsofördelarna med körsång

Sjung på recept

 

Bli en vardagshjälte

Organisationen Friends ger sedan 2016 ut Snällkalendern. En adventskalender vars syfte är att uppmuntra till en snäll handling varje dag fram till julafton.

Friends jobbar tvärvetenskapligt, det vill säga genom att kombinera forskning med beprövad erfarenhet, för att förhindra mobbing och diskriminering. Det bästa sättet enligt Friends för att minska mobbing är att fokusera på förebyggande insatser. Såsom att behandla varandra vänligt, se och hjälpa varandra — att helt enkelt vara snälla mot varandra.

Snällkalendern riktar sig främst till skolor, barn och ungdomar men dess budskap är lika aktuellt för hela samhället oavsett vilken ålder vi är i. Budskapet är enkelt. Genom att se, hjälpa och vara snälla mot varandra så bidrar vi till ett inkluderande och tryggt samhälle. 

”Med kalendern så vill vi sprida snällhet”, säger Maria Frankel, Generalsekreterare hos Friends. Bakom varje lucka finns en mikrohandling såsom att säga hej eller le mot någon — vilket kan göra stor skillnad. Små handlingar som kan tyckas vara oviktiga, men för den ensamma kan ett hej eller ett leende från någon vända en hel dag till något positivt.

Genom att inkludera varandra, säga ett vänligt ord, hjälpa och ställa upp för varandra står vi mer enade som samhälle. Snällkalendern kommer med konkreta förslag som alla kan göra. På så sätt kan alla bli vardagshjältar. 

Hjälten Brita, 87 år

En riktigt värmande historia om att se och att hjälpa varandra står Brita Källqvist, 87 år, i Trosa för. Brita räddade nämligen i höstas en man från att drunkna i Trosaån.

Det var vid halv elva tiden en kväll i höstas då Brita var ute på kvällens sista promenad vid Trosahamnen tillsammans med sin hund. Hamnen låg öde, stilla och mörk då Brita såg en båt som krängde fram och tillbaka på ett lite onaturligt sätt. Hon fick direkt en känsla av att något inte stämde. Hon närmade sig båten för att se efter vad som pågick och fick då se en man i vattnet som klamrade sig fast vid båten. Han varken skrek eller ropade på hjälp och verkade dessutom lite bortdomnad. 

Brita såg sig omkring men inga andra människor befann sig vid hamnen, inte heller hade hon med sig sin mobiltelefon. Men så fick hon syn på en livboj som hon med raska steg sprang fram till. Till hennes glädje var livbojen fast förankrad med ett rep. Brita slängde ut livbojen mot mannen som lyckades få fatt i repet och greppa tag i det. Han var stor, tung och blöt. Brita försökte dra in honom mot sig men mannen var tung så det var inte helt enkelt. Då såg Brita en båtuppläggningsplats längre ner i hamnen dit hon började bogsera mannen. Brita berättar:

”Jag drog i repet tills han kom till öppningen och där gick det bra att dra upp honom.” Hon fortsätter: ”När mannen kommit upp ur vattnet så hade tre andra personer anlänt till platsen. Ambulans tillkallades. En av personerna var sjuksköterska och tog hand om mannen i väntan på ambulansen. Mannen berättade att han hade varit på krogen i Trosa och att han ramlat i vattnet där han legat ett bra tag. Han var kall och han frös. Brita som bor nära hamnen sprang då hem och hämtade en badrock och handdukar så att mannen kunde värma och torka sig i väntan på ambulansen. När ambulansen kom tjugo minuter senare hade han bara 34 grader i kroppstemperatur och fick då värmefiltar av ambulanspersonalen.

Det var först efter händelsen som chocken kom för Brita. ”Det tog ett tag innan jag insåg vad som hade hänt”, berättar hon. Första natten efter händelsen var Brita såpass omskakad av händelsen att hennes hund Bell kände av detta. Brita berättar om hur hunden hoppade upp i sängen till henne där han låg tillsammans med henne hela natten, något han annars aldrig brukade göra. Händelsen i hamnen har väckt uppmärksamhet i Trosa kommun och många kommer fram till Brita och vill ge henne en kram och säga att hon är en hjälte. 

Brita slår ifrån sig berömmet med ”Äsch sådär hade väl alla reagerat. Jag var rätt kvinna på rätt plats bara.” Brita avslutar intervjun med att hon tycker det är viktigt att hennes ålder ska stå med. ”Jag är 87 år, det är så mycket åldersdiskriminering i Sverige. Så länge man är frisk så är man väl inte gammal.” 

 

Källor:

Svenska hjältar

Friends

Sprider goda handlingar