Lagkrav om förebyggande av undernäring hos äldre

Den första november 2022 införs ett nytt lagkrav om förebyggande av undernäring hos äldre. Detta är en stark signal från våra myndigheter att det är av yttersta vikt att personal inom vård och omsorg uppdaterar sina kunskaper kring detta ämne. Alla som arbetar inom området har ett ansvar för att upptäcka och förebygga undernäring hos äldre.

Undernäring definieras som ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller sjukdomsförlopp.

Undernäring är inte alltid synlig och förknippat med att vara mager, utan hittas även bland överviktiga personer.

Risk för undernäring klassas som ett medicinskt tillstånd där risken för sjukdom och för tidig död är hög. Man pratar även om sjukdomsrelaterad undernäring där bakomliggande sjukdom eller medicin är den bidragande orsaken till undernäring. Liksom icke sjukdomsrelaterad undernäring som snarare beror på socioekonomiska faktorer och/eller psykologiska faktorer.

Undernäring hos äldre medför ofta en nedbrytning av muskulaturen vilket i sin tur ökar risken för fallskador. En nedbrytning av muskulaturen bidrar även till minskad ork som i sin tur ofta leder till inaktivitet och därtill ytterligare nedsatt rörelseförmåga.

En person med antingen undernäring eller risk för undernäring behöver en särskild insats från socialtjänsten och/eller hälso och sjukvården där man tillsammans lägger upp en samordnad plan.

Personer som arbetar inom hemtjänsten bör vara mer uppmärksamma på tidiga tecken på undernäring såsom:

  • Mat som inte ätits upp
  • Gammal mat i kylskåpet 
  • Inhandlande av mat har minskat
  • Löst sittande kläder och klockor 
  • En försämrad aptit 

Grunden för god aptit sägs vara måltidsmiljön visar många undersökningar. Är det trevligt att äta så äter folk ofta mer och även bättre mat. 

Livsmedelsverket har tagit fram broschyren Bra måltider i äldreomsorgen där man lyfter betydelsen av en god måltid. Råden är avsedda som rekommendationer för hur äldreomsorg bör arbeta och tänka kring måltider. Det är även viktigt att tänka på personlig anpassning på individnivå.

Det är av yttersta vikt att hemtjänstpersonal samt personal inom särskilda boenden och övrig äldreomsorg utbildas specifikt inom området som rör nutrition. Dels rörande tidiga tecken på undernäring, varför det är viktigt att förbygga undernäring, vilka åtgärder som behöver göras vid misstanke om undernäring samt vikten av en trivsam måltidsmiljö. 

Vi på Riksföreningen Äldres Hälsa välkomnar varmt detta lagkrav som vi anser inte bara kommer att höja kvalitén på hur äldreomsorgen fungerar men också öka tryggheten.

Källor:

Socialstyrelsen Kunskapsstöd

Socialstyrelsen Föreskrifter och allmänna råd