Kan tekniken hjälpa oss att motverka ensamhet?

Digital teknik för att bekämpa ensamhet?

Risken för upplevd ensamhet och social isolering ökar med åldern. Forskning visar att utbildning och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer. Problemet är att nästan hälften av alla över 75 år idag lever i digitalt utanförskap.

Meningarna går isär när det kommer till frågan om sociala medier och deras effekt på ensamhet. En del menar att ny teknik och sociala medier kan minska ensamheten medan andra menar att detta riskerar att göra oss mer ensamma. En del söker en gemenskap via sociala medier men har svårt att hitta den och menar att man inte får den där personliga kontakten. Någon som dock har tagit saken i egna händer är en ung dokumentärfilmare vid namn Melanie Aronson som flyttade till Sverige från USA 2014 och konstaterade att det var mycket svårare att få nya vänner i Sverige än i USA. Hon ville skapa ett enkelt sätt för människor att få kontakt med varandra och hennes idé resulterade i appen Panion. Något som förvånade Melanie var att många äldre (personer över 60 år) kontaktade henne med frågor kring funktioner i appen, något som hon gladdes över då det finns så många som känner sig ensamma och hon menar att hon gärna vill uppmuntra till nya vänskapsband över generationsgränserna.

Åldrandet som en riskfaktor

Med åldrandet minskar det sociala deltagandet, vilket kan påverka den psykiska hälsan negativt. Ofrivillig ensamhet kan resultera i nedsatt psykiskt välbefinnande och ökad förekomst av andra besvär som ängslan, oro, ångest och sömnproblem. Skyddsfaktorer för psykisk hälsa är istället känsla av delaktighet, ett socialt nätverk och möjligheten att få social stimulans. Ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, och därmed välbefinnande, är att använda sig av digitala verktyg som dator och internet. Enligt Folkhälsomyndigheten visar forskning att utbildning och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland äldre.

Christel Lynch, projektledare på Folkhälsomyndigheten, förklarar:

”Att ensamheten ökar med åldern kan bero på många saker. Kanske att ens partner, vänner och bekanta blir sjuka och avlider, eller att den fysiska orken och rörligheten minskar. Digital teknik kan användas bland annat för att bibehålla kontakt med familj och vänner, men även till annan social stimulans som att lyssna på musik, se videoklipp eller spela interaktiva spel.”

Digitalt utanförskap

Idag uppskattas ca 400 000 personer över 65 år leva i digitalt utanförskap och riskerar därmed att stängas ute från flera delar av samhället. Som en följd av detta pågår nu initiativ i många kommuner för att öka den digitala kompetensen hos äldre. Detta är dock en utmaning och fler insatser behövs för att nå ut till alla.

It-coacher

Ett initiativ som pågår är så kallade it-coacher. Coacherna är äldre personer som utbildar och hjälper andra äldre med digital teknik. Ingrid Grange är digitaliseringsstrateg och initierade arbetet med it-coacher i Härryda kommun. Hon förklarar:

”Det är ett uppskattat arbetssätt som efterfrågas av många. It-coacherna håller i läsplattekurser och it-kaféer, till exempel på bibliotek, träffpunkter och äldreboenden. Coacherna gör även hembesök hos dem som har svårt att ta sig hemifrån. Kunskapsstödet blir ett utmärkt verktyg för it-coacherna i deras arbete.”

Samverkansprojekt för digitalt kunskapsstöd

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Forte och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har tillsammans drivit ett projekt för att ta fram ett kunskapsstöd. Syftet med projektet är att ge kommuner vägledning i planeringen av insatser för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre genom utbildning i och användning av digital teknik. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns kunskapsstödet att ladda ner kostnadsfritt.

Olika sätt att få nya vänner på via internet/appar

För den som hänger med i den digitala utvecklingen finns det idag olika tillvägagångssätt för att hitta nya vänner, här är några exempel (för alla åldersgrupper):

  • Panion – Melanies app där människor i olika åldrar kan finna varandra utifrån gemensamma intressen.
  • Meetup – en app där vem som helst kan initiera en träff öppen för alla, utifrån olika teman. Det kan t.ex. handla om att laga mat, se på film, utöva en sport eller starta en bokcirkel.
  • Welcome – en app där nyanlända och svenskar kan mötas. Allt som skrivs översätts till svenska och man kan chatta samt bjuda in till aktiviteter.
  • GoFrendly – en app enbart för kvinnor.
  • Facebookgrupper – t.ex. gruppen ”Heja livet!” där nya vänner kan sökas, t.ex. med liknande särintressen eller för människor i samma livssituation.

Det ena behöver inte utesluta det andra

Det är en utmaning att nå ut till äldre genom digitala medier när många äldre fortfarande är digitalt isolerade, i ett digitalt utanförskap. Vi ser dock positivt på att resurser satsas på utbildning för äldre, för att därmed finna olika sätt för att motverka ofrivillig ensamhet och känslor av isolering. Samtidigt anser vi att det är viktigt att respektera de äldre som väljer andra alternativ än de moderna och digitala, och att somliga snarare känner sig mer ensamma genom deltagande i sociala medier då de menar att de inte får den där ”nära kontakten” som bara kan upplevas i ett fysiskt möte. Människor är olika, har olika behov och olika synpunkter. Det viktiga är därför, menar vi, att det finns olika alternativ att erbjuda för att råda bot på ensamheten som idag är väldigt utspridd bland många äldre. Digitala alternativ kan ses som ett komplement till fysiska möten men behöver för den sakens skull inte ersätta fysiska möten helt och hållet, det ena behöver inte utesluta det andra.

Källor:

SVT Nyheter; ”Fick inga vänner efter flytten till Sverige – skapade egen vänskapsapp” 2018-03-29

Folkhälsomyndigheten