Vikten av en god munhälsa

Visste du att vi sväljer ner cirka en liter saliv varje dygn – saliv som innehåller hundratals miljoner mikroorganismer? I munnen har vi flera hundra sorters bakterier, något som kanske kan förklara varför det, enligt Tandläkarförbundet, finns ett samband mellan munhälsan och den allmänna hälsan. Med stigande ålder blir även sambandet mellan mun- och allmänhälsan tydligare.

 

Såväl sjukdomar som medicinering påverkar munhälsan, och flera sjukdomar kan påverkas av munhälsan. När det kommer till sjukdomar visar flera studier att bakterier och inflammationsämnen från munnen kan påverka sjukdomsförloppet vid exempelvis diabetes typ-2, reumatism och kolorektal cancer. Andra sjukdomar och tillstånd som kan medföra ökad risk för försämrad munhälsa är depressions- och ångestsjukdomar, psykossjukdomar, emotionella personlighetsstörningar, missbruk och demenssjukdomar.

 

Psykisk ohälsa kan medföra sämre munhälsa

När man lider av psykisk ohälsa kan man uppleva svårigheter att planera och prioritera sin vardag, svårigheter att utföra uppgifter självständigt, svårigheter att hantera dagliga rutiner och svårigheter att uppsöka hjälp vid behov och att följa hälsoråd. Det kan exempelvis handla om att inte prioritera vanor såsom tandborstning eller användandet av tandtråd, vilket kan öka risken för försämrad munhälsa i form av exempelvis karies och tandlossningssjukdomar. Även medicinering, så som antidepressiva läkemedel, kan påverka munhälsan negativt i form av orsakad muntorrhet vilket i sin tur ökar risken för karies.

 

Munhälsans koppling till fysisk ohälsa

Vidare verkar det finnas ett samband mellan olika sjukdomstillstånd och försämrad munhälsa, det är dock oklart vilket som orsakar vilket men mycket tyder på att det finns ett samband. 40 procent av befolkningen över 40 år har fördjupade tandköttsfickor, vilket är ett tecken på tandlossningssjukdom, och 10 procent av befolkningen över 50 år har mer allvarlig tandlossning och har förlorat en eller flera tänder, enligt Björn Klinge som är övertandläkare och professor i parodontologi på Malmö universitet.

 

Vad händer då vid tandlossningssjukdom och på vilket sätt påverkas kroppen? När vävnaden blir inflammerad uppstår små sår i insidan av tandköttskanten där bakterier och inflammationsämnen läcker ut i blodbanan. Där ställer de till besvär för blodkärlen och för inflammationen hos personer med exempelvis reumatism eller tarmsjukdom. Tandhälsan hos dessa personer verkar förvärras av deras sjukdom, samtidigt som tandhälsan i sig verkar ha en negativ påverkan på själva sjukdomsförloppet. Enligt Björn Klinge finns det mycket att upptäcka när det kommer till kopplingen mellan munnens bakterieflora och bakteriefloran i mag-tarmkanalen samt hur detta påverkar hela människan, och kunskapen växer inom det här området.

 

Munhälsans koppling till självkänslan

En försämrad munhälsa påverkar inte bara fysiska sjukdomar och den psykiska hälsan negativt utan kan även påverka den upplevda hälsan och välbefinnandet negativt. Skadade tänder, eller avsaknad av tänder, kan påverka självkänslan negativt och resultera i isolering från sociala kontakter. Med nya tänder eller förbättrad tandvård ökar istället självkänslan och därmed även den psykiska hälsan.

 

Dags att inkludera tandvården i den vanliga sjukvården?

Björn Klinge anser att tandvården bör ingå i den vanliga sjukvårdens högkostnadsskydd, åtminstone vad gäller behandling av infektion och inflammation. Han menar att infektionssjukdomar eller inflammationer som råkar uppstå i munnen inte bör kosta mer att behandla än om de uppstår någon annanstans i kroppen. Björn Klinge pekar vidare på det orimliga i att de patienter som inte har råd att betala för behandling tvingas dra ut sina tänder då detta är billigare. Han menar att detta kan jämföras med en amputation, något som aldrig skulle ske med exempelvis ett finger vid en nagelinflammation av kostnadsskäl om amputering skulle vara billigare än behandling av fingret. Tyvärr har vi inte samma uppfattning när det kommer till tänderna och munhälsan.

 

Tandläkarens nya roll?

Nedsatt tandhälsa och tandlossning har, som sagt, kopplats samman med vissa sjukdomar och enligt Björn Klinge skulle tandläkare framöver eventuellt kunna få en något förändrad roll i form av att fånga upp patienter som tillhör olika riskgrupper i ett tidigt skede.

 

Några munhälsotips

Vi vill avsluta med några tips för en god munhälsa:

  • Motverka muntorrhet med salivstimulerande tabletter, fuktgel eller fluortuggummi.
  • Undvik småätande och söta drycker.
  • Håll dig till regelbundna måltider och drick vatten.
  • Var noggrann med tandborstningen och använd fluortandkräm vid tandborstningen två gånger om dagen.
  • Munskölj kan användas men bör betraktas som ett komplement och bör därför inte ersätta tandborstning.
  • Besök tandläkare eller tandhygienist regelbundet.

 

 

 

 

 

Källor:

Tandläkarförbundet – ”Munhälsa och allmän hälsa hänger ihop

Depression.se – ”Kopplingen mellan depression och munhälsan

Kurera – ”Björn Klinge: ”Vår. Hälsa sitter i munnen

Vetenskap & hälsa – ”Munnen och kroppen hör ihop