Hur påverkar egentligen alkohol äldres kroppar?

Äldre och alkohol – hur påverkas vi?

På senare tid har äldres konsumtion av alkohol alltmer målats upp som ett problem och frågan har blossat upp i den offentliga debatten. Men hur kommer det sig? Och hur påverkas egentligen vår åldrande kropp av en förhöjd alkoholkonsumtion?

De som har några levnadsår bakom sig kan säkert instämma i upplevelsen att kroppen sämre tål alkohol ju mer vi åldras, och enligt forskare stämmer detta och hänger samman med att kroppen förändras.

Högre alkoholkoncentration

Sven Andréasson är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet. Han förklarar att det blir en högre alkoholkoncentration om man dricker samma mängd alkohol på äldre dar jämfört med yngre. Detta har att göra med att kroppen förändras, exempelvis genom minskad muskelmassa och minskad vattenmängd i kroppen (även i musklerna). Sven Andréasson förklarar:

”Med stigande ålder blir man torrare och det gör att man får en mindre utspädningsvolym för alkoholen. Effekten blir en högre alkoholkoncentration, promillen stiger.”

Egentligen så börjar allt att gå nedför från ungefär 25 års ålder, både kognitivt och fysiskt, men framför allt går detta att observera från övre medelåldern som innebär vid 60 års ålder och framåt. Man blir helt enkelt känsligare för alkoholens effekter vid stigande ålder. Dels är det ju då vattenmängden och kroppsvikten som minskar, dels försämrad funktion i levern och även det faktum att många äter läkemedel.

Ökade hälsorisker

Det är inte bara berusningen som blir värre för en äldre person som intar stora mängder alkohol, utan detta medför även andra risker som exempelvis olyckor i form av fallolyckor och trafikolyckor jämfört med yngre personer med samma alkoholhalt i blodet. Sven Andréasson är en av författarna bakom rapporten ”Äldre och alkohol” som sammanfattar internationell och svensk forskning. Bakom rapporten finns forskare från bland annat Göteborgs universitet som har gått igenom flera studier kring alkohol och hälsa, men även Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.

Enligt Sven Andréasson har äldre personer som intar alkohol dessutom mindre tålamod och är därmed mer utsatta för misshandel. Forskare varnar även för sjukdomar och olyckor som orsakas av alkohol och menar att dessa ökar redan vid relativt små mängder, enligt Vetenskapsradion i Sverige Radio.

Trenden har vänt

Unga är fortfarande den grupp i Sverige som dricker mest alkohol, samtidigt har yngres alkoholkonsumtion minskat med tiden samtidigt som äldres alkoholkonsumtion tvärtemot har ökat under de senaste åren. Professor Sven Andréasson förklarar:

”Vi lever längre och är mer aktiva upp i åldrarna. Dagens pensionärer är ute och reser och går på teater. Man exponeras för alkohol mycket mer än tidigare.”

Kvinnor och alkohol

Folkhälsoinstitutet har likaså noterat en ökad alkoholkonsumtion bland äldre de senaste åren jämfört med tidigare generationer, och särskilt bland kvinnor.

Enligt Professor Sven Andréasson hör detta samman med att samhällets syn på alkohol har förändrats.

”För kvinnor i synnerhet handlar det väldigt mycket om en normförändring. Nu är det okej för äldre kvinnor att dricka alkohol, vilket det absolut inte var för en, två generationer sedan.”

Detta innebär att antalet kvinnor inom beroendevården fördubblades mellan år 2006 och år 2015, enligt siffror från Socialstyrelsen.

Mörka siffror

Den ökade alkoholkonsumtionen har dessvärre även inneburit att den alkoholrelaterade dödligheten har ökat bland äldre. Mellan år 2000 och år 2016 ökade antalet som dog till följd av skrumplever per 100 000 invånare (65 år och äldre) med 100 procent.

Sjuksköterskan och KBT-terapeuten Ewa-Karin Ottoson föreläser och utbildar vård- och omsorgspersonal runt om i landet om äldre och missbruk. Hon förklarar:

”Det är skamfyllt och känsligt för äldre är ju uppvuxna i en tid då man inte pratade om sig själv och sina problem, utan stängde det inom sig.”

Samtidigt visar statistik från Socialstyrelsen att allt fler äldre söker sjukvård för alkoholrelaterade diagnoser. Antalet dödsfall kopplade till alkohol bland personer över 65 år har, enligt Socialstyrelsen, ökat med 41 procent mellan år 2001 och år 2015.

Konsten att upptäcka ett alkoholmissbruk hos äldre

Vidare är det, enligt Ewa-Karin Ottoson, en utmaning för läkare att upptäcka just alkoholmissbruk hos äldre då symtom som skakningar, koncentrationssvårigheter och minnesluckor ofta tolkas som ålderstecken istället för beroendeproblematik.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2018) har mindre än hälften av landets kommuner och landsting rutiner för samordning mellan äldreomsorg och missbruksvård.

En utmaning för hemtjänsten

Detta innebär en ytterligare utmaning i de situationer då hemtjänsten är inkopplad. Enligt Åsa Södersten Åberg, enhetschef vid hemtjänsten i Älvsbyn, är det svårt för hemtjänstpersonal som möter äldre med missbruksproblematik. Hon förklarar:

”Det kan ta ganska lång tid innan man förstår vad som egentligen är problemet för de är jätteduktiga på att dölja det även för personal”.

Situationen blir än mer komplicerad då många äldre som sagt har mediciner som kan påverkas av alkoholintag. Åsa Södersten Åberg fortsätter:

”Personalen ska bedöma hur onykter de här personerna är och om det är lämpligt att de får exempelvis sitt morfin – många är unga och har inte den erfarenheten.”

Starka reaktioner

Socialminister Lena Hallengren (S) säger sig vara bekymrad över den information som har framkommit på senare tid och menar att det handlar om att bryta ensamhet.

Till följd av ovan framkomna information har nu rekommendationer presenterats. För äldre personer föreslås nu en gräns på ett standardglas eller mindre alkohol i genomsnitt per dag, och inte mer än två standardglas på samma dag.

Många pensionärer, däribland Arne Pettersson som är ordförande vid PRO i Boden, har reagerat på de fakta som på senare tid har presenterats och menar att man drar alla över en kam. Han menar att äldre som grupp har ökat och anser att äldre har rätt att bruka alkohol på det sätt som var och en önskar.

Ett känsligt men viktigt ämne

Ja, detta verkar sannerligen vara en laddad fråga och ett laddat ämne, och det är absolut inte meningen att alla äldre ska dras över en kam. Men samtidigt är statistiken tydlig. Visst kan man anse att varje individ har rätt att bestämma själv över sitt alkoholintag, inte minst när man har levt ett långt liv. Samtidigt visar forskning på alla risker som är förknippade med ett missbruk, samt att personer runt omkring försätts i en svår situation. Individer, oavsett ålder, har rätt till vård vid beroendeproblematik och personal som arbetar med äldre har rätt till handledning och kompetensutveckling, inte minst med tanke på att detta är ett problem som ökar hos äldre.

Laddade ämnen är alltid känsliga att ta upp men ack så viktiga, inte minst med tanke på hur viktigt det är att belysa och ta itu med orsakerna till problematiken. Om vi inte uppmärksammar problemen kan vi inte heller finna några lösningar, därför är forskning alltid något som Riksföreningen Äldres Hälsa välkomnar!

Källor:

SVT Nyheter

Socialstyrelsen