Arvsfonden – En möjliggörare i samhället

Riksrevisionen har nyligen gått ut med förslag om att avveckla Allmänna arvsfonden, med hänvisning till risken att medel kan hamna hos oseriösa personer och aktörer. Riksföreningen Äldres Hälsa instämmer i att det är viktigt att säkerställa att medlen går till seriösa aktörer, men ser en avveckling av Arvsfonden som förödande för hela civilsamhället. 

Men vad är Allmänna arvsfonden och är det egentligen lätt att beviljas medel? Vi tar det från början.

Arvsfondens historia i korthet 

Allmänna arvsfonden inrättades 1928 med syftet att bidra till samhällsnytta genom att utveckla Sverige med hjälp av arv från avlidna personer som saknade anhöriga.

Arvsfondsprojekten finns idag överallt. Överraskande mycket av det som vi kommer i kontakt med i vår vardag startades faktiskt en gång med en idé som blev verklighet tack vare stöd från Allmänna arvsfonden. Några exempel är BRIS, studiemedel, barnbidrag, personlig assistans, BVC och färdtjänst. Vad vore Sverige utan alla dessa goda exempel? För varje år som går startas nya Arvsfondsprojekt som många gånger lever vidare på ett eller annat sätt för att berika vårt samhälle och bidra till ökad inkludering för många grupper som annars upplever utanförskap och stigma. Visionen är ett samhälle där alla kan delta på lika villkor.

Våra egna Arvsfondsprojekt

Riksföreningen Äldres Hälsa har haft förmånen att bedriva projekt tack vare stöd från Allmänna arvsfonden. Vårt första projekt pågick under perioden 2020-2022, ett projekt med titeln Hälsoprojektet – för och av äldre med fokus på ofrivillig ensamhet och hur ensamhet kan brytas.

Inom ramen för projektet tog vi fram skriftliga material, ett studiecirkelupplägg samt ett föreläsningsupplägg om ofrivillig ensamhet. Trots att projektet är avslutat är intresset större än någonsin och våra material fortsätter att spridas i tusentals exemplar runt om i landet, samtidigt som nya cirkelledare kontinuerligt utbildas. Responsen från personer som tagit del av våra material och/eller vår studiecirkel har varit mycket positiv, vilket vi betraktar som ett kvitto på att det som vi har ägnat tre projektår åt verkligen gör skillnad för människor där ute – och utan medel från Arvsfonden hade detta inte varit möjligt. 

Sedan januari 2023 bedriver vi vårt andra Arvsfondsprojekt med titeln Äldrerevision – kvalitetsutveckling för och av äldre. Det här projektet syftar till att ta fram en metod för extern utvärdering av olika insatser som riktar sig till äldre, utifrån ett äldreperspektiv. Även detta projekt har hittills väckt stort intresse och nyfikenhet hos många som har kommit i kontakt med projektet och vi ser med spänning fram emot resultatet av projektet. 

Tydliga kriterier och regelbundna kontroller

Riksrevisionen målar upp en bild av Allmänna arvsfonden som Riksföreningen Äldres Hälsa anser är direkt missvisande. Bilden av otillräckliga kontroller och att det är både enkelt att söka och få medel stämmer inte. Riksföreningen Äldres Hälsas anser att Allmänna arvsfonden har tydliga kriterier och krav som måste uppfyllas av varje förening som söker medel. Själva ansökningsprocessen är tämligen komplicerad och kräver snarare en hel del arbete av den sökande föreningen. Därtill tillkommer regelbundna redovisningar och kontroller under projekttiden.  Majoriteten (75 procent) får dessutom avslag på sin ansökan om medel och det tycker i alla fall vi talar för att det är allt annat än enkelt att beviljas medel. 

Värna om den goda viljan

Vi, och många andra föreningar med oss, drivs av viljan att göra gott för våra medmänniskor och att utveckla samhället till det bättre, men tyvärr räcker det sällan enbart med en god vilja. Det är där Allmänna arvsfonden kommer in och möjliggör våra drömmar. Tack vare Allmänna arvsfonden kan vi och många andra föreningar göra verklighet av våra idéer för att utveckla samhället till det bättre. En tradition som snart har pågått i hundra år. 

Nu föreslår alltså Riksrevisionen att Allmänna arvsfonden bör avvecklas. Trots redan befintliga kontroller har Allmänna arvsfonden idag i viss mån begränsade befogenheter. Såväl Allmänna arvsfonden som vi inom Riksföreningen Äldres Hälsa välkomnar förslag om utökade befogenheter för Arvsfonden och vid behov även utökade kontroller. Det är, enligt oss, en betydligt bättre väg att gå i stället för att avveckla Allmänna arvsfonden vilket skulle få förödande konsekvenser för hela civilsamhället. Föreningar har byggt vårt land, låt oss fortsätta göra det – det vinner vi alla på! 

För vidare läsning : 

Riksrevisionen

Allmänna arvsfonden