Den 3 september träffade representanter från Riksföreningen Äldres Hälsa sakkunnig expert Oskar Taxén på Socialdepartementet.

Möte med socialdepartementet

Den 3 september träffade representanter från Riksföreningen Äldres Hälsa socialminister Lena Hallengrens sakkunnige expert Oskar Taxén på Socialdepartementet.

Riksföreningen Äldres Hälsa träffade socialminister Lena Hallengrens sakkunnige expert Oskar Taxén för att överlämna föreningens intressepolitiska program.

Ämnen som berördes

Vid mötet diskuterades bland annat upplevd ensamhet bland äldre som kan betraktas som ett folkhälsoproblem, behov av olika boendeformer för äldre och svårigheten att tillgodose äldres behov med befintliga insatser inom äldreomsorgen samt nya lagförslag.

Ny utredning på gång

Socialminister Lena Hallengren höll den 29 augusti en pressträff för att presentera en ny utredning som ska syfta till att utreda hur en fast omsorgskontakt (kontaktperson) kan införas i hemtjänsten, för att säkra kontinuitet och därmed även kvalitet. Till den fasta omsorgskontakten ska en äldre person kunna vända sig för att exempelvis få stöd och svar på frågor om sina insatser och sin omsorg. Utsedd särskild utredare är Barbro Westerholm (L). Barbro Westerholm är idag riksdagsledamot för Liberalerna, har tidigare varit ordförande för SPF samt varit generaldirektör för Socialstyrelsen. Utredningen ska vara klar den 1 oktober 2020.

Utredningens uppdrag

Utredaren (Barbro Westerholm) ska se över och lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både för verksamheter i privat och offentlig regi.

Förslagen ska gälla:

  • En fast omsorgskontakts arbetsuppgifter
  • Vilken kunskap och kompetens en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten bör ha
  • De författningsändringar som krävs för att reglera krav på fast omsorgskontakt

Ny särskild boendeform för äldre

Förra året, 2018, beslutades att införa en ny boendeform för äldre, så kallat biståndsbedömt trygghetsboende och den nya lagen trädde i kraft den 2 april 2019. Regeringen införde 2016 ett nytt investeringsstöd för att bygga bort den brist på äldreboenden som funnits i många kommuner, och detta investeringsstöd kommer även att kunna användas för att bygga den nya boendeformen.

Bakgrunden är att många, som vi tidigare har belyst, upplever en otrygghet och ensamhet i sina bostäder. Dessa personer är för friska för ett särskilt boende med heldygnsomsorg, då ett bifall för detta kräver att den äldre har ett omfattande omvårdnadsbehov. Tanken är då att biståndsbedömda trygghetsboenden ska kunna tillgodose behov hos de äldre som kan betraktas som friska men som ändå upplever otrygghet och ofrivillig ensamhet. Socialminister Lena Hallengren förklarar:

”Skillnaden mellan ett vanligt äldreboende och biståndsbedömt trygghetsboende är att i det senare, får den äldre möjlighet att komma till ett boende som exempelvis erbjuder gemensamma måltider, umgänge och kulturella aktiviteter.”

Kartläggning av särskilda boendeformer för äldre

Idag 13 september 2019 gick Regeringskansliet ut med att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga behoven av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre. Det gäller både boende för heldygnsvård och biståndsbedömda trygghetsboenden. Bakgrunden till uppdraget är att flera kommuner uppger att de har brist men att det saknas en nationell helhetsbild.

Vi lever allt längre och detta innebär att äldre som grupp ökar, gruppen äldre över 80 år är den som ökar mest. Detta innebär i sin tur att behovet av särskilda boendeformer för äldre ökar. Regeringen menar att Sveriges äldre ska kunna känna trygghet i vardagen och att vi därför behöver få en samsyn med kommunerna om vilka behov som finns, enligt socialminister Lena Hallengren.

Enligt Socialstyrelsen ansvarar kommunerna för särskilda boendeformer för äldre, samtidigt uppger flera kommuner att de har brist på särskilda boenden och många äldre får vänta på att få en plats som motsvarar deras behov.

Syftet med uppdraget till Socialstyrelsen är att få en lägesbeskrivning och förslag på hur behoven av särskilda boendeformer för äldre kan följas framöver. I uppdraget ingår också att analysera vad som utmärker de kommuner som inte har brist på särskilda boenden. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2020.

Åtgärder som välkomnas

Riksföreningen Äldres Hälsa välkomnar såväl nya boendeformer som kartläggning av befintliga boendeformer, då många kommuner idag menar att de har brist på särskilda boendeformer för äldre. Situationen ser något olika ut i olika kommuner, i vissa kommuner finns så kallade servicehus kvar medan man i andra kommuner sedan länge har avskaffat dessa. Biståndsbedömda trygghetsboenden ter sig påminna om boendeformen servicehus då den betraktas som en särskild boendeform samtidigt som den inte innebär heldygnsomsorg för den äldre, istället kan den äldre beviljas punktinsatser likt hemtjänstinsatser. En boendeform som alltså vänder sig till äldre som inte har ett alltför omfattande vård- och omvårdnadsbehov men som ändå upplever otrygghet och isolering i ordinärt boende.

Det är med intresse vi nu följer utvecklingen med biståndsbedömda trygghetsboenden samt kartläggning av olika boendeformer för äldre. Det är inte en dag för tidigt!

Källa:

www.regeringen.se