Äldres hälsa Umeå

Social aktivitet på recept – nu på prov i Umeå

Riksföreningen Äldres Hälsa har tidigare lyft Storbritannien, och framför allt staden Frome, som en förebild i kampen mot ofrivillig ensamhet. I Storbritannien finns social aktivitet på recept (Social Prescribing) för att dämpa och motverka upplevd ensamhet. Nu är Umeå först ut i Sverige att testa denna modell genom ett forskningsprojekt.

 

Ensamhet bland äldre anses vara förknippat med både ökad sjuklighet och dödlighet och kan därför beskrivas som ett folkhälsoproblem. Att få vara socialt aktiv och delaktig kan därför, enligt tidigare studier, minska ensamhet och stärka välmåendet.

 

Vad är social aktivitet på recept?

Social aktivitet på recept är en modell som har inspirerats av ett initiativ från Storbritannien, Social Prescribing, och innebär att vårdpersonal vid hälsocentraler får möjlighet att länka ihop och stötta klienter att delta i sociala aktiviteter i lokalsamhället.

 

Den här modellen beskrivs som en innovativ och hälsofrämjande medicinsk behandling som passar väl in i grundläggande strategier för ett aktivt åldrande och överensstämmer med förslag som finns för en omställning i primärvården till en god och nära vård, som bland annat innebär stärkt samverkan mellan kommun och region. Social aktivitet på recept är dessutom starkt kopplat till personcentrerad vård, social delaktighet och engagemang i meningsfulla aktiviteter. Utöver detta kan sociala aktiviteter på recept även tillgodose behov av tidigare insatser och resultera i en helt ny samverkansstruktur i välfärdssamhället.

 

Först i Sverige

Umeå är först i Sverige med att testa av denna modell genom ett forskningsprojekt vars syfte är att utveckla, implementera och utvärdera en svensk modell för social aktivitet på recept (SaR). Det övergripande målet är att minska ensamhet och förbättra hälsa och välbefinnande bland äldre.

 

Projektet pågår från och med juli 2019 till och med juni 2022 och finansieras med stöd från Strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap och Vinnova. Projektet samarbetar med både primärvård och kommun och modellen utvärderas på både kort och lång sikt utifrån påverkan på fysisk, psykisk och social hälsa.

 

Några frågor som projektet vill besvara är:

  • Vad fungerar?
  • För vem?
  • I vilken kontext?
  • Varför?

 

Digital konferens från Umeå om ofrivillig ensamhet

Under hösten 2021 hölls en digital konferens från Umeå, arrangerad av bland annat det ideella nätverket Vän i Umeå, där bland andra dr Bogdan Chiva Giurca som är initiativtagare till Social Prescribing i Storbritannien och Jenny Hartnoll från staden Frome föreläste. Vidare föreläste Kerstin Thelander och Elin Zetterberg från NSOE (Nätverket Stoppa Ofrivillig Ensamhet). Projektansvarig för social aktivitet på recept (SaR) Ingeborg Nilsson, professor, från Umeå deltog i paneldiskussion. Riksföreningen Äldres Hälsa deltog vid denna mycket givande konferens.

Konferensen diskuterade ensamhetsfrågan och problematiken kring ensamhet. Vården har sedan länge en biologisk inriktning med fokus på blodtryck och andra värden som är mätbara för att mäta graden av hälsa respektive ohälsa. Det som vi nu börjar förstå är att känslor, som gemenskap eller ensamhet, har en tydligare koppling till den upplevda hälsan än vi tidigare trott. Ensamhet i sig är ingen sjukdom men kan innebära psykisk lidande och orsaka fysisk ohälsa på sikt. Det är därför viktigt att vi gör allt för att minska känslor som ensamhet och allt för att stärka känslor som gemenskap.

 

Vi följer med intresse projektet i Umeå om social aktivitet på recept!

 

 

Källor:

 

www.umu.se – ”Social aktivitet på recept

Digital konferens om ofrivillig ensamhet från Umeå 2021-10-05