Stroke-expertens bästa tips

I detta blogginlägg har vi pratat med Christian Blomstrand, som är med i Riksföreningen Äldres Hälsas expertråd. Christian är läkare, neurolog och en av Sveriges främsta stroke specialister. Han kommer här dela med sig av sin kunskap och expertis kring stroke, hur man själv kan förebygga stroke men också hur man bäst sätt återhämtar sig om man har blivit drabbad.

Christian Blomstrand är en av initiativtagarna till en centrumbildning inom Sahlgrenska akademin, Stroke Centrum Väst. Grundare till och tidigare styrelseordförande i Stiftelsen Strokeforskning i Väst. Han har bedrivit teamutbildningar inom äldrevården syftande till ökad strokekompetens. Forskningen involverar också närståendes situation efter stroke. 

– Vad är din åsikt kring förebyggande åtgärder för att undvika stroke?

Livsstilsfaktorer spelar en avgörande roll för vår folksjukdom stroke. Stroke är en folksjukdom och drabbar en av fyra på vår jord. Låg utbildning och fattigdom är starka riskfaktorer och stroke är därför ett dominerande problem i låginkomstländer, men är också vanlig i Sverige och andra länder i västvärlden.

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och en mycket vanlig orsak till allvarlig funktionsnedsättning. Risken för att drabbas av stroke ökar med ökande ålder men finns i alla åldrar. En varningssignal är att stroke ökar bland yngre. Bland livsstilsfaktorer av särskilt stor betydelse finns fysisk aktivitet, kostvanor, rökning, missbruk och svåra livsvillkor med upplevd stress. Övervikt, låg fysisk aktivitet ökar också risk för diabetes som är förstärkande riskfaktor. Högt blodtryck har stor betydelse.

Det bästa man kan göra själv för att minska risken för stroke är således:

 • Se över sina kostvanor
 • Hålla en sund vikt 
 • Röra på sig regelbundet 
 • Rökstopp
 • Se över sin alkoholkonsumtion 
 • Minska stress
 • Sänk blodtrycket om det är högt

– Rehab efter stroke; vad är dina bästa tips kring återhämtning efter stroke eller TIA?

Multidisciplinär rehabilitering igångsätts vid sjukhusets strokeenhet och vid behov fortsätts detta i öppenvård. Fysioterapeut har här en nyckelroll att öka motorisk förmåga och anpassning. Att få program för egenträning individuellt eller i grupp är viktigt. En uppföljning är viktig då ofta nya problem upplevs när det gått en tid och risk finns att personen kan tappa modet. Det är inte ovanligt att nedstämdhet kommer till och försvårar.

Social träning och delaktighet i samhällsaktiviteter, hos yngre i arbetsåtergång, hos äldre träffa familj och vänner. Sociala sammanhang som föreningsliv kan vara hälsofrämjande och kulturaktiviteter har stor betydelse. Musik man tycker om kan vara livgivande och påverkar hjärnans läkningskapacitet. Natur, promenader har positiva effekter. En allsidig kost och gärna mycket frukt och grönt. Fisk är bra. Undvika för stort intag av “snabba kolhydrater” som socker i drycker, godis, kakor. Dietist kan ge god vägledning på individnivå eller i grupp, till exempel i förening. Rökstopp viktigt.

Det bästa man kan göra efter en stroke är således:

 • Komma igång med motorik och fortsatt motorisk träning 
 • Socialt liv är viktigt 
 • Hänge sig åt kulturella aktiviteter 
 • Lyssna på musik som man tycker om, då musik påverkar hjärnans läkningskapacitet 
 • Natur och promenader har positiva effekter 
 • Undvik för mycket intag av snabba kolhydrater 
 • Ät allsidigt, mycket frukt och grönt samt fisk 
 • Rökstopp

På Karolinska Institutet drivs idag ett projekt där strokepatienter kan få hjälp med träning via en mobilapp. Vi har tidigare skrivit om hur appar och mobilspel kan hjälpa hjärnan med rumsuppfattning efter en stroke i inlägget om att träna hjärnan . Forskningsteamet på Karolinska undersöker nu hur rehabilitering på distans kan hjälpa folk som drabbats av stroke eller TIA. Vi frågar såklart Christian om hans åsikt kring detta.

– Vad är din åsikt kring den forskning som bedrivs hos KI där strokepatienter kan få hjälp via en mobilapp?

Jag har ingen specifik kunskap om studien som bedrivs på KI, men allmänt kan jag säga att den typen av träning som kan ges via en mobilapp är angeläget att testa och utvärdera, så som görs bland annat i KI-projektet. Det kan ge värdefullt bidrag som komplement till andra rehabiliterande insatser. Det är troligt att det har särskild möjlighet hos äldre med positiv inställning till smartphones. I projektet väljer man att studera personer som använder smartphones med internetuppkoppling och som har förmåga till självständig gång med eller utan hjälpmedel inomhus. Allmänt tror jag att digitala rehabiliteringstekniker kommer att få ökande användning som värdefullt komplement. Det blir ökade svårigheter om stroke givit påtagligare funktionsnedsättning med påverkan på kognitiva funktioner.

Vi tackar Christian Blomstrand varmt för alla dina värdefulla åsikter och tack för att du vill dela med dig av din kunskap. 

Är du intresserad av att delta i den forskningsstudie som bedrivs på KI så följ länken nedan:

Har du drabbats av stroke eller TIA få hjälp med träning via mobilapp