Upplevd ensamhet i olika åldersgrupper

Upplevd ensamhet i olika åldersgrupper

Ämnet ensamhet har, minst sagt, fått mycket uppmärksamhet med anledning av Corona-pandemin då detta virus har orsakat en parallell ”ensamhetspandemi” där många människor känner sig mer ensamma och isolerade än någonsin tidigare. Men nu visar en studie att orsaker bakom upplevd ensamhet varierar beroende på vilken åldersgrupp vi tillhör.

Ensamhet kan vara väldigt skadligt för vår psykiska och fysiska hälsa då detta bland annat kan resultera i ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, depression och ökad risk för tidig död. En ny studie som har publicerats i tidskriften BMC Public Health har funnit en viktig pusselbit, nämligen att orsaker till upplevd ensamhet varierar mellan olika åldersgrupper.

Upplevd ensamhet – utifrån ålder

Forskare i Nederländerna samlade data från drygt 26 000 vuxna, allt från yngre vuxna (19-34 år), yngre medelålders vuxna (35-49 år) och äldre medelålders vuxna (50-65 år). Övergripande svarade 44 % av alla vuxna att de brottas med upplevd ensamhet (inklusive 40 % av yngre vuxna, 43 % av yngre medelålders vuxna och 48 % av äldre medelålders vuxna).

Vissa faktorer som bidrag till upplevd ensamhet var dock lika för samtliga åldersgrupper, nämligen följande faktorer:

  • Ensamhushåll
  • Begränsad kontakt med grannar
  • Ångest
  • Begränsat mentalt och emotionellt välbefinnande
  • Känslor av utanförskap – att vara exkluderad från samhället (den viktigaste och mest avgörande faktorn för upplevd ensamhet, enligt studien)

För yngre vuxna var det viktigt att ha mycket kontakt med vänner och risken för upplevd ensamhet var större bland de som hade begränsad utbildning, vilket forskarna till studien anser kan bero på att utbildning i hög grad är vanligt förekommande bland yngre vuxna.

För yngre medelålders vuxna var det, till skillnad från andra åldersgrupper, viktigt att ha ett jobb. Något intressant var dock att denna grupp tenderade att känna sig mer ensamma ju mer kontakt de hade med familjemedlemmar. Enligt forskarna kan detta bero på att just denna tid i livet ofta präglas av ansvar för barn och omsorg för äldre släktingar, vilket inte alltid nödvändigtvis behöver tillgodose det egna sociala behovet.

För äldre medelålders vuxna var likaså frekvent kontakt med familjen associerad med ensamhet, men även hur frisk man upplevde sig vara. Det märkliga var att ju friskare personerna kände sig, desto mer ensamma kände de sig. Enligt forskarnas spekulation kan detta bero på att personer i denna åldersgrupp ofta tenderar att ha olika former av hälsobesvär, vilket innebär en form av utanförskap för den som då inte själv upplever några hälsobesvär för egen del.

Känslan av utanförskap

Trots att olika åldersgrupper visade sig ha olika faktorer som var starkt förknippade med deras upplevda ensamhet så var det något som samtliga åldersgrupper hade gemensamt; känslan av att inte göra samma saker som andra personer i deras åldersgrupp. Enligt forskarna kan alltså livshändelser för en särskild individ resultera i upplevd ensamhet om individen inte upplever att dessa livshändelser är vanligt förekommande för personer i just denna åldersgrupp.

Hur du definierar ensamhet beror alltså på ålder och vad som anses vara normalt för din åldersgrupp.

Resultatet

De flesta åtgärderna för att bekämpa ensamhet är universella, däremot visar denna studie att vissa åtgärder bör utformas utifrån specifika åldersgrupper. Detta förklarar forskaren Thanée Franssen vid Maastricht University som ledde studien.

Att hantera ensamhet ser alltså olika ut beroende på var i livet du befinner dig och hur du definierar tillhörighet. Om du upplever ensamhet är det viktigt att vara uppmärksam på vilken typ av social interaktion som skulle kunna hjälpa dig att känna tillhörighet med andra.

Ensamhet bland äldre

Dessvärre fick inte åldersgruppen äldre personer (65+) uppmärksamhet i just denna studie, men sannolikt gäller studiens resultat även äldre personer – inte minst vad gäller de faktorer som visade sig vara lika för alla åldersgrupper när det kommer till risken för upplevd ensamhet. Faktorer som ensamhushåll, begränsad kontakt med grannar, ångest, begränsat mentalt och emotionellt välbefinnande och känslor av utanförskap (att vara exkluderad från samhället, som visade sig vara den viktigaste och mest avgörande faktorn) anser vi inom Riksföreningen Äldres Hälsa är minst lika aktuellt för äldre personer över 65 år.

Vi välkomnar all forskning på området ensamhet som är så nära förknippat med psykisk ohälsa, därför är det viktigt att vi uppmärksammar och forskar på ämnet för att lättare kunna vidta rätt åtgärder. För många är ensamheten en ständigt pågående och smärtsam tillvaro, medan det för andra har blivit smärtsamt påtagligt just till följd av Coronapandemin. Vi hoppas att denna Coronapandemi snart kan få ett slut, och likaså den ensamhetspandemi som vi nu ser breda ut sig parallellt!

Källa:

www.mindbodygreen.com – ”What Makes Us Feel Lonely Depends On Our Age, Study Finds”