Komma igång med ny rutin

Vikten av gamla och nya rutiner i prövningarnas tid

Mycket av det som vi varit vana vid och tagit för givet, våra rutiner och vår rörelsefrihet ser plötsligt annorlunda ut. Tiderna som vi nu upplever präglas av oro och ovisshet, något som vi tidigare har skrivit om. Folkhälsomyndigheten uppmanar äldre personer över 70 år att hålla sig hemma och begränsa fysisk kontakt med andra så mycket som möjligt under en tid framöver, oklart hur länge. Men hur ska man förhålla sig till denna information, både de som tillhör någon så kallad riskgrupp eller dess anhöriga?

Såväl äldre personer över 70, som deras anhöriga, uppmanas att begränsa eller rent av undvika kontakt med varandra, om det inte är helt nödvändigt. Detta kan så klart upplevas som en utmaning för såväl de som tillhör riskgruppen och deras anhöriga. Så, hur kan man göra det bästa av situationen?

Äldre är inte en homogen grupp

Lisa Ekstam är docent i arbetsterapi och äldreforskare vid den tvärvetenskapliga forskningsmiljön CASE vid Lunds universitet. Lisa Ekstam förklarar:

”För det första är det viktigt att framhålla att personer över 70 år inte är en homogen grupp. Vi har 70-åringar som fortfarande jobbar och åker Vasaloppet och vi har 60-åringar som är förtidspensionärer och multisjuka. Det är viktigt att ha en tilltro till människors förmåga att hantera krissituationer!”

Lisa Ekstam problematiserar den rådande situationen med varningar och uppmaningar till äldre och utvecklar:

”Att man har en negativ syn på vad äldre klarar av skapar också ett större beroende och starkare ensamhetskänslor bland äldre personer.”

Viktigt att bibehålla rutiner och aktiviteter

Lisa Ekstam har bland annat, på uppdrag av Helsingborgs stad, forskat för att öka förståelsen av ensamhet och betydelsen av aktiviteter bland boende på stadens vårdboenden. Redan före Corona-krisen upplevde de som bor på vårdboende i Sverige att de ofta eller då och då besväras av ensamhet, enligt Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” från 2019. Vidare kan social isolering och ensamhet trigga andra former av ensamhet, såsom existentiell ensamhet. Denna typ av ensamhet kan vara sammanflätad med ångest och känslor av meningslöshet.

Olika behov

Människor är olika och likaså våra behov. Särskilt utsatta i dessa tider, då vår förmåga att hantera ovisshet prövas, är främst sköra och multisjuka äldre, personer med kognitiv nedsättning eller psykisk ohälsa. Det är dessa utsatta grupper som lider mest av att förlora sitt nätverk av stödjande personer. Lisa Ekstam förklarar:

”Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken på psykisk stress och psykiatriska tillstånd, till exempel oro, aggressivt beteende, isolering. I det läget är det viktigt med insatser som möjliggör bibehållandet av rutiner i vardagen och aktivitetsbalans.”

Viktigt att tänka på

 • Man brukar tala om fyra områden som är extra viktiga för hälsan bland äldre; social gemenskap, meningsfulla aktiviteter, fysisk aktivitet och bra matvanor. Försök att sträva efter att bibehålla aktivitetsbalans i vardagen.
 • Det är många som vill hjälpa i denna situation, så det är viktigt att försöka tänka att man inte är till besvär.
 • Visa uppskattning till all kompetent personal inom vård- och omsorg!
 • Om man är orolig och mår psykiskt dåligt finns organisationen Mind som har Äldrelinjen som är öppen vardagar kl.08.00-19.00 och helger kl.10.00-16.00, de nås på tel.020-22 22 33.

Tips och råd till anhöriga

 • Det här är en tid då det är viktigt att bara finnas där för varandra och prata med varandra, även om detta sker på distans, om oro kring Coronaviruset eller om något annat för att få en paus från detta ämne som ständigt påminner oss via nyheter.
 • Om du är anhörig till en person som bor på ett vårdboende kan du höra med boendet vilka möjligheter vårdboendet har för digitala möten, som exempelvis Skype eller andra web-möten där man kan se och höra varandra. Om man vill vara lite kreativ kan man även via web-möten fika tillsammans. Enligt rapporten ”Svenskarna och internet 2019” av InternetStiftelsen använder 84 procent av alla 66 år och äldre internet.
 • Om man inte känner sig digitalt lagd kan man istället skriva vanliga brev eller vykort till sina nära och kära, och/eller erbjuda hjälp att handla.

Tips och råd till vårdpersonal för att dämpa oro och ensamhet hos äldre

 • Bemötandet är väldigt viktigt, för detta krävs tid för att ha möjlighet att sitta ner och bemöta eventuella frågor och oro. Oro är dessutom smittsamt, vilket innebär att det är viktigt att personalen känner sig trygg och har tid för de boende.
 • Vidare är det viktigt med kontinuitet i personalgruppen, även om detta kan upplevas som en utmaning i samband med ökad sjukfrånvaro.
 • Det är viktigt att i möjligaste mån upprätthålla vardagliga rutiner.
 • Vidare är det viktigt att erbjuda meningsfulla aktiviteter. Fråga gärna de äldre vad de vill göra. Ett vanligt förekommande önskemål är att komma ut på fler promenader.
 • Ta hjälp av digitaliseringen såsom exempelvis virtuella turer på museum, opera och konserter.

Vikten och gamla och nya rutiner

Som veckans blogginlägg tar upp är det alltså viktigt att både bibehålla gamla rutiner, i den mån detta är möjligt och så länge detta inte utsätter hälsan för onödiga risker. Människan är ett vanedjur och rutiner skapar därför en trygghet i vardagen. I dessa oroliga tider är dock svårt att upprätthålla alla tidigare rutiner och det innebär att det även blir viktigt att skapa nya rutiner, som även de kan verka hälsofrämjande.

I svåra tider som dessa uppkommer kreativa lösningar, vilket ändå är något positivt i den annars svåra och främmande (samt ibland kaotiska) tillvaron. Låt oss se denna situation som ett tillfälle att utveckla oss själva och samhället till något bättre så att vi blir bättre rustade inför framtiden och de utmaningar som väntar.

Källa:

Lunds universitet –  www.lu.se