Allvarliga brister i äldrevården under pandemin

Allvarliga brister i äldrevården under pandemin

Under veckan har media rapporterat om allvarliga brister inom äldrevården under pandemin. Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har regionerna allvarligt brustit i vården av äldre under coronapandemin.

Hittills har över 2 800 personer som bodde på särskilt boende avlidit till följd av coronapandemin och Sofia Wallström, generaldirektör på IVO, menar att kvalitén är för låg även under en pandemi.

En granskning med anledning av pandemin

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en omfattande granskning med anledning av pandemin och erhållit över 20 000 tips. Vid en presskonferens under veckan presenterade de sina slutsatser. Vid presskonferensen konstaterade Sofia Wallström, generaldirektör på IVO, att myndigheten har identifierat allvarliga brister i regionerna.

I den här granskningen har bland annat en omfattande journalgranskning genomförts med fokus på de boenden som drabbats värst under pandemin under granskningsperioden. Vidare har man haft personer i åldrarna 85 till 95 i ett särskilt fokus.

Vid presskonferensen förklarade Sofia Wallström vad granskningen har visat:

”16 till 22 procent har inte fått en individuell läkarbedömning. Det är en väldigt hög siffra enligt IVO:s bedömning. Det är viktigt att inte bara se detta som siffror. Det handlar om människor.”

Sofia Wallström förklarar vidare att en sådan hög siffra inte är acceptabel.

När det kommer till de personer som ändå har fått en läkarbedömning har många fått en sådan på distans, ofta via telefon mellan läkare och personal på boendet. Vidare framkommer att 40 procent av de patienter som inte fick en bedömning av läkare inte heller fick någon bedömning av sjuksköterska.

I granskningen har man även tittat på svar från över 300 medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) som även de vittnar om dessa brister. Ett exempel som togs upp var att beslut togs om palliativ vård utan att berörd läkare hade tillgång till journalen, enligt svar från en medicinskt ansvarig sjuksköterska. I en annan kommun gick en läkare på vårdcentralen ut med generella riktlinjer med innebörden ”noll hjärt- och lungräddning och noll vård på IVA för alla på särskilt boende”, enligt svar från en sjuksköterska. Även på andra håll har direktiven varit att ”insjuknade personer skulle vårdas i boende”, enligt svar från medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Statsministerns kommentar

Statsminister Stefan Löfven valde att kommentera IVO:s besked om granskningens resultat:

”IVO har konstaterat att regionerna brustit i sitt ansvar för medicinsk vård och behandling på särskilda boenden. Självklart är det mycket allvarligt. Det är viktigt att samtliga regioner tar detta på allvar och genomför nödvändigt förändringsarbete. Jag förväntar mig att detta redan är igång. Alla människor har rätt till individuellt anpassad vård, oavsett var man bor eller hur gammal man är.”

Vidare visar granskningen av vården i landets äldreboenden följande:

  • Äldre som bor på särskilda boenden har inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Äldre som bor på äldreboende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Ställningstagande och genomförande av vård i livets slutskede för äldre på särskilda boenden har inte skett enligt det gällande regelverket under coronapandemin.
  • Det finns brister i dokumentationen av patientjournaler hos primärvården. Därför kan man inte följa vården och behandlingen av de äldre.

Alla regioner måste nu vidta åtgärder och återrapportera dessa till IVO.

73 procent av dödsfallen hade äldreomsorg

Enligt ny statistik från Socialstyrelsen har 73 procent av alla dödsfall till följd av covid-19 i Sverige drabbat personer med äldreomsorg. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell beror detta på att de som bor på särskilda boenden och med insatser från äldreomsorgen är de mest utsatta och sköra i vår befolkning. Vidare innebär själva boendeformen, när man bor på ett särskilt boende, ofta en ökad risk för att smittas.

Totalt har 3002 personer som bodde på äldreboende och 1696 personer med hemtjänstinsatser avlidit i covid-19 under perioden 1 mars till 23 november, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är detta inte unikt förekommande för Sverige utan samma mönster ses även i andra länder som har drabbats svårt av viruset. Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen, menar att nivåerna under hösten har legat betydligt lägre än i våras men förklarar samtidigt att pandemin är långt ifrån över vilket betyder att vi kommer att få se fler dödsfall, omfattningen beror på hur smittläget ser ut på de särskilda boendena.

Besök på särskilda boenden inte främsta orsak

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är uppfattningen att besöken på särskilda boenden står för en väldigt liten del av smittspridningen på särskilda boenden. Även om det inte alltid går att veta säkert så tyder det, enligt Anders Tegnell, dessvärre oftast på att personal har fört med sig smittan in på boendet.

Välkomnad granskning

Som ovan framkommit har det förekommit allvarliga brister i äldrevården under pandemin. Vårt syfte med detta blogginlägg är inte att skuldbelägga personal inom särskilda boenden då vår uppfattning är att dessa endast har följt rådande direktiv och många gånger slitit hårt och kämpat både fysiskt och psykiskt för att ge den bästa omvårdnaden. Det är därför själva direktiven som vi, likt IVO, kritiserar då dessa många gånger uppenbarligen inte har följt gällande regelverk vilket har inneburit att många äldre inte har fått tillgång till nödvändig vård och som till följd av detta har avlidit. Vi ser dock positivt på att IVO har genomfört denna granskning och att regionerna nu måste vidta åtgärder, så att detta inte upprepas.

Källor:

SVT Nyheter – ”IVO: Allvarliga brister inom äldrevården under pandemin

SVT Nyheter – ”Ny statistik: Över 3000 döda i covid-19 från äldreboenden”