Att stärka immunförsvaret under pandemin

Att stärka immunförsvaret

Vi har tidigare belyst ämnet kost och dess koppling till hälsa och det är av betydande vikt att få i sig en näringsrik kost för att stärka immunförsvaret, särskilt viktigt är det för äldre och sjuka personer som kan behöva ett extra skydd. Detta menar några läkare som har gått samman i en debattartikel i Läkartidningen.  

Idag talas det mycket om vikten av att isolera äldre och sjuka personer samt skydda dessa genom god handhygien och dylikt. Detta är förstås väldigt viktigt, men det är dessutom av betydande vikt att dessa individer även får i sig bra mat och näringstillskott för att stärka motståndskraften.

Debattartikel om äldres undernäring

Det är läkarna Gunnar Akner, Tommy Cederholm, Yngve Gustafson och Bo H Jonsson som lyfter frågan om äldres behov av näringsrik kost, inte minst i dessa kritiska tider med virusinfektioner för att på så sätt stärka immunförsvaret. Dessutom är äldre och sjuka mer än andra utsatta för undernäring.

Socialstyrelsen rapporterade 2017 att 40 000 äldre inom äldreomsorgen (motsvarar 15,6 procent) lider av undernäring som beskrivs som svält och att fler än 100 000 (motsvarar 46,4 procent) riskerar att hamna där.

Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, har i en artikel i Svenska Dagbladet lyft denna problematik och förklarar att dessa missförhållanden främst beror på bristande resurser och kompetens. Enligt Yngve Gustafsson löper man fyra gånger större risk att dö om man är undernärd.

Äldres behov av näring samt social och kulturell stimulans

Tillsammans med kollegorna Gunnar Akner, specialist i internmedicin och geriatrik vid Karolinska institutet, Tommy Cederholm, professor emeritus, Uppsala universitet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och Bo H Jonsson, överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet har Yngve Gustafsson skrivit en debattartikel i Läkartidningen. Debattartikeln belyser äldres behov av extra näring för att stärka motståndskraften mot virus, oavsett om man är smittad eller inte, men även äldres behov av att få komma ut samt möjligheten att få social och kulturell stimulans. Artikeln betonar vikten av att så klart även skydda äldre genom god hygien och även isolering vid behov.

Sedan slutet av 1800-talet har kunskapen om god handhygien blivit en alltmer självklar skyddsfaktor mot virus, detta tack vare den ungerska läkaren Ignaz Semmelweis som upptäckte vikten av detta. Vidare vet vi att det även är viktigt med ett bra näringsintag för att på så sätt stärka vårt immunsystem, inte minst för äldre. Detta är något som ovan nämnda läkare anser inte har lyfts fram tillräckligt mycket. Den utbredda förekomsten av undernäring är ett tecken på denna brist.

Vitaminer och näringstillskott  

För 100 år sedan var det allmänt känt att näringsbrister kunde resultera i skörbjugg och olika infektioner. Sedan dess har forskningen kunnat visa på kopplingen mellan virusinfektioner och näringsbrister. Alla näringsämnen samverkar synergistiskt, men särskilt viktiga för immunförsvaret är bland annat vitamin C, vitamin D och zink.

Orsaker till bristande näringsintag

Ett otillräckligt näringsintag kan bero på flera olika faktorer, några är följande:

  • Nedsatt aptit
  • Dålig ekonomi
  • Ensamhet
  • Sjukdom
  • Funktionsnedsättning(ar)

Vidare har äldre personer ett sämre näringsupptag i mag-tarmkanalen vilket kan bero på bland annat sjukdom, biverkningar av läkemedel och förändrad fysiologi. Genom bra mat samt näringstillskott kan äldre personer därför stärka såväl sitt immunförsvar som sin allmänna hälsa. De fyra läkarna utvecklar detta i sin debattartikel:

”Vid sjukdom kan metabolismen förändras på så vis att antioxidanter går åt snabbare. Det är rimligt att vården beaktar detta. Om man inte kan ta prov får klinisk bedömning avgöra. Trötthet och fördröjd sårläkning kan bero på lågt vitamin C-värde. Koncentrationen av askorbinsyra är ofta låg vid sjukdom. Nedsatt lukt- och smaksinne förekommer vid zinkbrist. Brist på vitamin D bidrar till smärta, depression och infektion.”

En metaanalys om äldres behov av näringstillskott

En mindre metaanalys visar att äldre personer som får vitaminer och mineraler tillfrisknar snabbare vid en infektion, även om sjukdomsförekomsten i sig inte verkar påverkas. Mer forskning och fler studier välkomnas dock då detta är ett område som det inte har forskats så mycket på.

Nu har spridning av Coronaviruset konstaterats på ett antal äldreboende i landet. Att skydda de boende genom god hygien och avvägd isolering är en självklarhet. Utöver detta bör åtgärder för att stärka motståndskraften övervägas, vare sig man är smittad eller inte.

Vikten av att stärka kroppens eget försvar vid virusinfektioner

Åtgärder som god handhygien och fysisk distansering har vi otaliga gånger blivit påminda om under de senaste veckorna (och snart månaderna) för att förhindra vidare smittspridning, och visst är ju detta väldigt viktigt samt vid behov även isolering. Men, det är inte hela bilden. I väntan på ett vaccin (om det är möjligt att ta fram ett sådant) eller så kallad flockimmunitet (att tillräckligt många i befolkningen drabbas av viruset så att detta förhindrar vidare spridning) så verkar en god idé vara att ändå göra det man själv kan på egen hand; det vill säga fortsätta med god handhygien, fysisk distansering men även se över sitt näringsintag för att försäkra sig om att stärka sitt immunförsvar på bästa sätt.

Vi vill, i likhet med ovan nämnda läkare, betona vikten av nutritionsbehandling vid infektioner hos äldre, samt vikten av fysisk aktivitet och rörelse, att få komma ut i friska luften (utifrån individuella förutsättningar) och vikten av social och kulturell stimulans. Vi ställs inför många utmaningar i tider som dessa, men en bra start är ett stärkt immunförsvar – det är vi övertygade om!

Källor:

www.lakartidningen.se – Näringsintaget viktigt under pandemin, inte minst hos äldre (2020-04-17)

www.svd.se – 40 000 undernärda inom äldreomsorgen (2017-04-17)