Bygg ut äldreomsorgen för morgondagens behov

En internationell jämförelse visar att Sverige är det land med minst antal vårdplatser på sjukhus i hela Europa.

Det är flera faktorer som ligger bakom detta. Dels har Sverige, tillsammans med Nederländerna, den största andelen vårdplatser i långtids- och hemsjukvård, vilket har påverkat behovet av vårdplatser på sjukhus. Men även en förbättrad folkhälsa samt medicinsk utveckling har lett till att behovet av vårdplatser på sjukhus har minskat. Många hälsoproblem som tidigare krävde sluten sjukhusvård kan idag istället förebyggas eller skötas i öppna vårdformer. En positiv utveckling, men som även har inneburit ett minskat antal budgeterade vårdplatser. 

Hur påverkas äldreomsorgen av ett minskat antal vårdplatser?

Ett lågt antal budgeterade vårdplatser rimmar dessvärre illa med en åldrande befolkning. SCB:s befolkningsprognoser visar att antalet personer över 80 år beräknas öka med nästan 50 procent till 2032. För åldersgruppen 80 år och äldre innebär detta istället ett kraftigt ökat behov av vårdplatser. Detta ställer höga krav både på tillgängliga vårdplatser men även på tillgänglig personal. Ungefär 60 000 fler anställda kommer att behövas till år 2032.

En åldrande befolkning innebär även en ökning av personer med demenssjukdomar. Enligt Socialstyrelsen förväntas antalet personer med en demensdiagnos öka från dagens cirka 140 000 till 190 000 år 2032. Detta ställer ytterligare krav på omsorgen. 

Idag finns det cirka 88 000 bostäder som är klassade som särskilda boendeformer för äldre. I och med den åldrande befolkningen behöver antal vårdplatser på särskilda boenden utökas med ungefär 28 000 nya platser till år 2032. 

Det är inom de närmaste åren som befolkningen beräknas öka som snabbast. Uppskattningsvis handlar det om en ökning med hela 30 000 personer över 80 år varje år. Detta innebär ett behov av ungefär 3 000 nya platser per år. Dock är det inte enbart behovet av vårdplatser på särskilda boenden som beräknas öka, även vårdbehovet genom hemtjänst beräknas öka.

För att matcha behovet av fler platser på särskilda boenden så är lösningen tämligen enkel – det behöver byggas fler äldreboenden. Om behovet är 28 000 nya vårdplatser till 2032 så innebär det ungefär 460 nya äldreboenden. Många äldre och deras anhöriga upplever redan idag lång väntan för en plats på ett särskilt boende. En väntan som många gånger är förknippad med oro och stor arbetsbelastning för de anhöriga. Denna platsbrist som redan nu råder förväntas således öka med åren, med ännu längre väntan som följd. Det behövs därför åtgärder redan nu för att lindra den platsbrist som råder och förväntas bli värre framöver. 

Vi välkomnar en utbyggnad av äldreomsorgen för att kunna möta dagens och morgondagens behov, dock är det viktigt att vården och omsorgen som erbjuds är av god kvalitet.

 

Källor:

Fakta om vårdplatser

Stort behov av nya platser på äldreboenden