Äldres Hälsa träffar PRO för ett eventuellt samarbete kring ensamhet

PROs projekt med fokus på ensamhet

Riksföreningen Äldres Hälsa har haft sitt första möte med PRO som nu bedriver ett projekt med fokus på ensamhet.

PRO (pensionärernas riksorganisation) är Sveriges största pensionärsförening med ca 350 000 medlemmar över hela landet. PRO anordnar olika aktiviteter för sina medlemmar men är även pensionärernas röst i politiken i frågor som är viktiga för äldre. På deras hemsida skriver de själva att:

”PRO verkar för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns bra vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande”.

Riksföreningen Äldres Hälsa hade ett första möte med representanter från PRO i oktober 2018 för att diskutera ett framtida samarbete. Vid mötet diskuterades olika frågeställningar av betydande vikt när det kommer till äldres hälsa, och inte minst psykiska hälsa. Enligt PRO finns det ett intresse bland deras medlemmar att lyfta frågor som rör detta ämne.

Ett projekt med fokus på ensamhet

Förra veckan skrev Riksföreningen Äldres Hälsa ett blogginlägg med fokus på ensamhet. Vi nämnde bland annat att Storbritannien är det första landet i världen att utse en ensamhetsminister, med anledning av det stora antalet britter som upplever ofrivillig ensamhet. Vi vill denna vecka spinna vidare på detta ämne då vi anser att det är ett mycket viktigt ämne som i hög grad är förknippat med psykisk ohälsa.

Vi kan nu meddela att PRO tillsammans med SKPF (Svenska KommunalPensionärernas Förbund) och SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund) har fått 2 miljoner från regeringen för att bedriva ett projekt med syfte att minska äldres ensamhet. Projektet kommer att gå ut på att ta fram studiematerial, vägledning och att utbilda äldre att söka upp andra äldre. Vidare ska organisationerna ta fram en stödtelefon dit ensamma kan ringa för att få någon att prata med.

Ensamhet – en riskfaktor till psykisk ohälsa

Social isolering, alltså ofrivillig ensamhet, är en hög riskfaktor till psykisk ohälsa. PRO Skövde skrev under våren 2018 att ensamhet, enligt forskning, försämrar hälsan och livskvalitén samt ökar risken att dö i förtid. Ensamhet bryter ner oss både fysiskt och psykiskt och skadar vår hälsa mer än fetma, dåliga matvanor och fysisk inaktivitet. Enligt uppskattade siffror riskerar ensamhet att förkorta livet med 14 %.

Som många säkert känner till är sömnen mycket viktig för vår hälsa. Ett flertal studier har visat att en person som upplever ofrivillig ensamhet vid insomnande sover mycket sämre och med mycket kortare intervaller av djupsömn. Rent fysiskt orsakar dålig sömn att blodtrycket ökar och därmed stressnivån i kroppen samt försämrar ämnesomsättningen och immunförsvaret.

Många äldre personer upplever ensamhet. Denna upplevelse kan exempelvis uppstå i samband med att ha mist en livspartner, att man saknar meningsfulla fritidsaktiviteter och/eller att vara sjuk med flera olika diagnoser. Med stigande ålder blir de sociala relationerna ofta färre och det sociala stödet minskar. Enligt Socialstyrelsen (2016) visar undersökningar att totalt 58 % av de äldre med äldreomsorg upplever ensamhet, varav 43 % ibland och 15 % ofta.

Bota ensamhet med läkemedel

Som vi tidigare har nämnt upplever många äldre ofrivillig ensamhet, samtidigt som ensamhet är en hög riskfaktor till psykisk ohälsa. Inte sällan förskrivs antidepressiva läkemedel till äldre som upplever psykisk ohälsa istället för att erbjudas samtalsstöd eller andra insatser.

PRO Skövde anser att denna metod, att minska ensamhet genom förskrivning av antidepressiva läkemedel, är fel och att detta snarare bara minskar motivationen att göra något åt ensamhetsproblematiken. PRO Skövde menar att nya relationer som kan förbättra hälsan är ett bättre sätt att komma åt ensamheten, något som exempelvis kan ske genom att få bo tillsammans med andra på ett äldreboende.

PRO Skövde anser även att sociala behov borde vägas in på ett tydligare sätt i bedömningen när någon behöver äldreomsorg, och ser gärna en utveckling med fler trygghetsboenden så att inte äldre behöver vara hemma till varje pris. Enligt gällande djurskyddslagstiftning får djur inte vara ensamma utan skall ha tillsyn minst två gånger per dag. PRO Skövde menar därför att kommunerna bör behandla våra äldre med samma respekt som vi skall behandla djuren, något som skulle kunna ske genom att ensamma äldre får tillgång till äldreboenden där kontakter kan skapas till goda relationer.

Ett viktigt ämne att belysa

Riksföreningen Äldres Hälsa välkomnar det projekt som PRO tillsammans med SKPF och SPF Seniorerna nu har fått i uppdrag av regeringen att bedriva då sådana projekt behövs för att belysa dessa ämnen som är så tätt förknippade med psykisk ohälsa för många människor. Vi instämmer med PRO Skövde och Socialstyrelsen som rekommenderar andra metoder än behandling med läkemedel per automatik vid psykisk ohälsa som kan bero på ensamhetsproblematik då vi, i likhet med PRO Skövde, inte tror att det är möjligt att medicinera bort ensamhet. Ensamhet kan, enligt oss, bäst motverkas genom mänsklig kontakt och nära relationer. Det är med spänning som vi nu följer projektet som PRO tillsammans med SKPF och SPF Seniorerna bedriver!

Källor:

PRO – Pensionärernas Riksorganisation