Äldres hälsa

Folkhälsa för alla

Ett flertal föreningar och organisationer, däribland Riksföreningen Äldres Hälsa, har nu gått samman och skrivit under Hjärt- Lungfondens och Cancerfondens initiativ ”Folkhälsa för alla” som idag publicerades i Aftonbladet.

 

Folkhälsan i Sverige står inför stora utmaningar då drygt halva den vuxna befolkningen lever med övervikt eller fetma. Minst 40 procent äter ohälsosamt och i snitt sitter vuxna stilla nio timmar om dagen.

 

Koppling mellan levnadsvanor och ohälsa

Det finns en tydlig koppling mellan levnadsvanor och risken att drabbas av sjukdomar som fetma, cancer, hjärt-kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Att utvecklingen går åt fel håll är därför mycket oroande.

Det finns många orsaker till att folkhälsan har försämrats, men framför allt handlar det om att det har blivit svårare för individen att göra hälsosamma val. Vi har ett utökat matutbud, längre öppettider i butiker och serveringsställen, en förändrad arbetsmarknad där allt färre har fysiskt aktiva arbetsuppgifter och allt fler har stillasittande arbeten.

 

Det går att bryta trenden

Det går att förändra situationen och bryta denna trend. 80 procent av alla kranskärlssjukdomar och stroke, och tre av tio cancerfall, kan förebyggas genom förändrade levnadsvanor så som ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor.

 

En nationell handlingsplan behövs

Vi som står bakom och har skrivit under initiativet ”Folkhälsa för alla” vill se en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor samt ökad jämlikhet när det kommer till hälsa. Handlingsplanen behöver innehålla konkreta åtgärder och förslag.

 

  • Utred och besluta om hur offentliga styrmedel (subventioner, skatter, upphandlingsregler) kan öka utbudet och tillgången till näringsriktiga livsmedel.
  • Öka incitamenten för hälsosam produktutveckling inom livsmedelsindustrin (till exempel mindre salt och socker, mer fullkorn samt nyckelhålsmärkning).
  • Garantera samhällsplanering och infrastruktur som gynnar fysisk aktivitet (till exempel aktiva transportmedel, grönytor och cykelgarage).
  • Öka det hälsofrämjande arbetet i vården (till exempel fysisk aktivitet på recept, hälsosamtal i alla regioner).
  • Rikta insatser för utsatta grupper (som genom ökade medel för specifika målgrupper, ökad fysisk aktivitet i skolan utöver idrotten).

 

Vi, föreningar och organisationer, som har skrivit under initiativet vill att Sverige ska vara ett land där det är enkelt att ha hälsosamma levnadsvanor oberoende av kön, ålder, socioekonomi eller funktionshinder.

 

Läs mer på:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Lnkp84/svenska-folket-lever-allt-mer-ohalsosamt