Vistas ute i naturen

Natur på recept

Många vuxna vet att det är bra att tillbringa tid utomhus, nära naturen, och därför väljer många att resa till vackra och natursköna platser när vi har semester. Som vi tidigare har redogjort för har det blivit alltmer vanligt med fysisk aktivitet på recept, men med tanke på att vi nu även vet att utevistelse är hälsofrämjande kan då ett framtida scenario även innebära ”natur på recept”? Och hur mycket tid behöver vi egentligen tillbringa utomhus för att det ska gynna vår hälsa? Några brittiska forskare har svaret på den frågan!

Några forskare från Storbritannien försökte besvara den frågan och studien som de genomförde publicerades nyligen i Nature (Scientific Reports). Studien har undersökt hur mer än 19 000 personer i Storbritannien har tillbringat tid i naturen för rekreation under en veckas tid, och sedan jämfört detta med deras självuppskattade hälsa och välbefinnande.

Den brittiska studiens resultat

Vad kom de då fram till? Jo, nämligen att personer som tillbringade minst 120 minuter (två timmar) per vecka i naturen förbättrade sin mentala och fysiska hälsa, jämfört med personer som inte tillbringade någon tid utomhus i naturen.

Det spelade ingen roll hur eller var personerna tillbringade dessa två timmar, många korta promenader nära bostaden visade sig vara lika effektiva som längre promenader på helgerna.

Forskarna betonar att detta kan betraktas som ett första steg till att kunna rekommendera en viss tid att tillbringa ute i naturen varje vecka.

Det finns dock forskning som även visar att små doser av vistelse i naturen kan verka hälsofrämjande. En studie från University of Essex visar att personer som endast tillbringar fem minuter i naturen för träning upplever en förbättrad självkänsla och bättre humör.

Riktlinjer för utevistelse i naturen

Jessica Moutenot –Small, en psykoterapeut i Charlottesville i Virginia (USA), menar att detta handlar om ett minimum och att människor i regel upplever fler fördelar ju mer tid de tillbringar i naturen. Däremot behöver man inte tillbringa hela dagar eller helger ute i naturen, utan alla små tillfällen är värdefulla att ta vara på. Om du exempelvis har tillgång till en park med några träd så räcker det med 15 minuter för att du ska uppleva fördelar för hälsan.

Patricia H Hasbach, en psykoterapeut och ekoterapeut i Eugene i Oregon (USA) förklarar att det ibland handlar om att reda ut vilket förhållande olika personer har till naturen. Somliga bor nära naturen och har en nära koppling och relation till naturen, de är medvetna om naturens betydelse för deras hälsa. Detta medan andra behöver mer guidning. Det kan då vara bra att kunna rekommendera och råda folk att vara utomhus i högre utsträckning och i dessa fall mer eller mindre upprätta ”natur på recept”. I samband med detta innefattas att uppmana dessa personer att använda alla sina sinnen medan de är i naturen.

”Skogsbada”

Något som vi redan har redogjort för är sambandet mellan utevistelse och fysisk aktivitet, som vi känner till är så viktigt för hälsan. Men det handlar inte bara om den fysiska aktivitetens fördelar i samband med vistelse ute i naturen. Forskning visar dessutom att stillasittande i naturen – som det japanska fenomenet ”forest bathing” – kan förbättra hälsan. Detta beror på att så mycket kräver vår uppmärksamhet i tillvaron, vilket stressar oss, men när vi är utomhus släpper vi denna koncentration och detta kan verka läkande för en stressad själ. Detta förutsätter dock att du lämnar teknik och dylikt åt sidan och ger naturen din fulla uppmärksamhet.

Vikten av det stora blå

Eva Sanner, författare till boken Naturens hemlighet, förklarar att forskning visar att närhet till vattenområden påverkar hur mycket vi rör på oss och leder till fler sociala möten. Dessutom kan rymd ge vila, enligt miljöpsykologisk forskning, något som havet erbjuder.

Enligt Karolinska institutet pågår nu ett EU-projekt Blue Health för att ta reda på mer om hälsoeffekterna bland annat genom att skapa virtuella blå miljöer för att undersöka hur de påverkar återhämtning efter stress. Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin vid Institutet för miljömedicin (Karolinska institutet) förklarar vidare:

”Vi vill se om det går att få en stressreducerande effekt bara av att se och höra ljudet av vatten, så som vi redan vet att det fungerar med grönområden. Då skulle man kunna erbjuda detta till äldre som har svårt att ta sig ut eller till personer som upplever akut stress till exempel i samband med tandläkarbesök.”

Projektet ska även undersöka vikten av att tillgängliggöra blå områden så att de blir lättare att nå, mindre skräpiga och känns trygga att vara i, nedsmutsning och otrygghet tycks ha negativ inverkan på effekten.

Grönt är skönt

Forskning visar alltså att vistelser i naturliga miljöer minskar negativa känslor och stress, ökar positiva känslor, förbättrar den mentala återhämtningen och vår prestationsförmåga. Studier visar att man gör bättre ifrån sig på tester av uppmärksamhet och minne efter naturupplevelser jämfört med om man vistas i stadsmiljö. Dock hade nedskräpade och förstörda naturområden inte samma effekt. Cecilia Stenfors, forskare, förklarar att det finns en koppling mellan naturens och individens välmående. Hon menar att naturmiljöer utgör en viktig resurs för att möta våra folkhälsoutmaningar, och hoppas att beslutsfattare och stadsplanerare skapar mer grönområden i städerna samt bevarar befintliga grönområden och skogar med biologisk mångfald. Hennes forskarkollega Mare Löhmus Sundström, forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, instämmer och förklarar att hela 85 % av Sveriges befolkning bor i städer samtidigt som man vet att grönområden är viktiga för återhämtning och fysisk aktivitet. Personer som bor i stadsmiljöer med mycket växtlighet är friskare än de som bor i områden med mindre grönska genom att de är mindre stressade, lever längre och har lägre risk för hjärt- kärlsjukdom, högt blodtryck, typ 2-diabetes och mental ohälsa.

Vidare verkar grönområden som direkta livräddare då de kyler ner städerna och motverkar höga inomhustemperaturer vid värmeböljor, därför är det viktigt att grönskan tas med i beräkningen när städer byggs eller förtätas menar Mare Löhmus Sundström.

Historisk förklaring

Det finns en historisk förklaring till varför naturen verkar helande för oss människor. Våra moderna och tekniska inomhussysslor är relativt nya aktiviteter för människan och våra förfäder, speciellt med tanke på hur människan ur ett historiskt perspektiv har tillbringat den mesta tiden utomhus där vi har utvecklats som människoart. Vi kan alltså betraktas som en del av naturen och mår därför bättre när vi är nära den.

Ett med naturen

Ja, många människor mår som bäst när de blir ett med naturen, de liksom känner sig ”hemma” och kan hämta kraft och energi och på så sätt få lite återhämtning. Vi människor som lever i vårt moderna samhälle utsätts för så många intryck dagligen och all information och teknik som ständigt uppdateras och kräver vår uppmärksamhet. Samtidigt har våra hjärnor inte utvecklats i samma takt som samhället i stort. Precis som vi låter våra datorer vila emellanåt och få ”starta om”, behöver vi låta våra hjärnor få vila och ”starta om” – och här är naturen den bästa platsen för detta. Grönområden och havsmiljöer har, enligt forskning, visat sig ha hälsofrämjande effekter vad gäller återhämtning från stress men också prestationshöjande effekter för kognition och minne.

Någonting som verkligen visar sig tyda på att vi människor faktiskt är ett med naturen är det faktum att naturens och människors välmående verkar gå hand i hand, om vi befinner oss i en skräpig eller skadad naturlig miljö så verkar detta alltså påverka vårt välmående negativt. Men så länge miljön är ren och oskadad har det alltså en positiv effekt på vårt välbefinnande. Det finns alltså en mycket tydlig koppling mellan oss människor och naturen! Många kan säkert även känna igen sig i känslor av lycka och hopp när våren och sommaren tar över med grönska och blommor, när allt liksom väcks till liv, efter en lång och mörk höst och vinter då naturen vilar. Så njut av sommaren och all grönska för att stärka ditt välbefinnande!

Källor:

healthline.com

nature.com

Environmental Science and TechnologyWhat is the Best Dose of Nature and Green Exercise for Improving Mental Health? A Multi- Study Analysis

kurera.se

Karolinska institutet