Naturens värde för vår hälsa

Att skogen är värdefull är nog något som de flesta håller med om. Dessvärre betraktas skogens värde ofta utifrån profit, som en produkt som ska brukas för att generera kapital. En exportvara. Vi vet dock att skogen är värdefull i sig, just genom att vara skog. Skogen och träd har en lång rad fördelar både för vår hälsa men också för planetens hälsa. Men först några ord om skogsbruk och hur det påverkar vårt klimat.

Skogsnäringen är en av Sveriges basindustrier och vi har brukat skogen sedan 1850-talet. Idag är Sverige världens näst största exportör av skogsprodukter. 

Skogen beskrivs ofta som en förnybar resurs som aldrig tar slut. Detta är ett påstående som det finns många problem med. Framförallt eftersom planterad skog hotar den biologiska mångfalden. I en naturskog lever nämligen hundratals arter som aldrig kan ersättas av planterade monokulturer. Ett välfungerande ekosystem är beroende av biologisk mångfald. Ett starkt ekosystem med stor biologisk mångfald är därtill mer resistent mot sjukdomar och skadeangrepp. Man kan se det som ett korthus, ruckar vi på det och tar bort en väsentlig del i kedjan, så kan allt lätt rasa samman. 

Sedan 1950-talet har ca 60 procent av Sveriges skogar kalhuggits. Idag bedrivs ungefär 97 procent av svenskt skogsbruk med kalhyggesbruk. I FNs senaste klimatrapport IPCC tas just kalhyggesbruk upp som en av flera direkt drivande orsaker till den rådande klimatkrisen. Rapporten uppmanar ledare världen över att tillämpa åtgärder för att radikalt minska kalhyggesbruket för att inte spä på klimatförändringarna ytterligare. 

Skogen är nämligen en viktig kolsänka som absorberar koldioxid ur atmosfären. Träd renar även luften, skyddar mot hetta samt minskar förödelse från jordskred vid häftiga skyfall. Skövlar vi skogen släpps koldioxid ut i atmosfären. Koldioxid drar till sig hetta vilket i sin tur påskyndar höjningen av jordens redan höga temperaturer ytterligare. 

Just träds förmåga att rena luften är en viktig aspekt ur ett hälsoperspektiv. När tuberkulosen skördade många liv i Sverige under 1800-talet inrättades flertalet sanatorium. Sanatorierna var sjukhus där terapimetoden bland annat gick ut på att patienterna fick vistas i ren luft. Dessa sanatorium byggdes i skogrika miljöer då man kände till trädens förmåga att göra luften klar och hälsosam. 

Forskning visar att träd även bidrar till renare stadsluft. En studie som genomfördes i Göteborg 2018 visar att trädens blad tar upp luftföroreningar och därmed minskar människors exponering för skadliga ämnen i luften. Studien visade även att ju äldre trädet var desto mer luftföroreningar absorberades. Minskade luftföroreningar i städer innebär lägre risk för befolkningen att utveckla lungsjukdomar samt astma. En annan studie gjord i Luleå visade att stadens björkar lagrar den mängd kol som motsvarar ett årligt koldioxidutsläpp från ungefär 1600 personbilar. Att vila ögonen på träd i en stadsmiljö minskar även risken för depression enligt en tysk studie. 

Forskning har länge visat att genom att vistas ute i naturen så stärks vårt immunförsvar. Träden renar inte bara luften utan utsöndrar även fytoncider, ett ämne som träden själva använder för att skydda sig mot skadedjursangrepp. När vi andas in luft nära träd så absorberar vi dessa ämnen. Fytonciderna har antibakteriella egenskaper som stärker vårt immunförsvar samt ökar aktiviteten av vita blodkroppar som dödar infekterade celler. 

Att vistas ute i naturen minskar även stress. Stressade men friska personer blir lugna av att vistas nära träd eftersom träd har en förmåga att sänka vårt blodtryck samt det stressrelaterade hormonet kortisol. ”40 minuter i skogen räcker för att att både puls och blodtryck ska gå ner” menar Ann Dolling som är docent vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i Umeå.

Just nu bedrivs ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet kring varför vistelse i just skogen gör att vi mår bra. Skogens värde för människans hälsa och välbefinnande lyfts fram i projektet och man ser även att vistelse i skogen kan både behandla vissa sjukdomar men också främja vardagshälsan. Att vistas i skogen minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, ångest och stress. 

”För 200 år sedan bodde 90 procent av människorna i Sverige på landet, idag är det nästan tvärtom.”säger Susanne Knutsson, en av forskarna som bedriver projektet. Forskningsprojektet Skogens hälsofrämjande värden och effekter består av flera olika studier. Det första handlar om stressmätning och riktar sig till stadsmänniskor som bor tre dagar i naturen.

”Projektet är unikt, fortsätter Susanne Knutsson. Det undersöker den direkta kopplingen mellan boende i naturen och eventuell påverkan på hälsan. Vem vet kanske forskningsprojektet kan bidra till att skogsvistelser i framtiden kan skrivas ut på recept?”

Så ta hand om naturen och våra träd, de är livsviktiga för oss.

 

Källor:

Skogens hälsofrämjande värden och effekter

Carbon sinks and sequestration

Många skogsarter hotade av kalhyggesbruk

Skogsnäringen i Sverige

Söderby Sjukhus

Träden renar stadsluften

Utan träd får vi inga hållbara städer

Träd utanför fönstret minskar risken för depression

IPCC report

Skogsvistelse på recept

5 orsaker till att gå ut i skogen