Stor personalbrist inom äldreomsorgen

Enligt en rapport utförd av SKR, Sveriges kommuner och regioner, så kommer över 400 000 personer att behöva rekryteras inom välfärden de kommande åren. 

Dessa siffror grundar sig dels på att personalstyrkan inom välfärden behöver öka med 91 000 fler än i dagsläget, men räknar man även in de närmaste årens pensionsavgångar så mer än fyrdubblas siffran och landar på ett behov av ungefär 400 000 nyrekryteringar.

Störst behov finns inom äldreomsorgen där antalet anställningar kommer att behöva öka med nästan 30 procent. En åldrande befolkningen innebär nämligen att fler personer kommer att behöva vård och omsorg. Detta ställer krav på omsorgen och fram till 2030 så kommer ytterligare 150 000 personer att behövas inom äldreomsorgen.

Viktigt att göra äldreomsorgen mer attraktiv för personalen 

För att rekryteringsbehovet ska kunna lösas så är det viktigt att göra äldreomsorgen attraktiv för arbetstagaren såsom att kunna erbjuda tillsvidareanställningar samt hållbara scheman.

Fackförbundet Kommunal driver nu aktivt frågan och menar att om äldreomsorgen blir en mer attraktiv arbetsplats så blir det lättare att tillfredsställa det stora rekryteringsbehovet och samtidigt göra omsorgen tryggare för omsorgstagarna.

Kommunals förslag 

I dagsläget är både tidsbrist och bristande resurser stora problem inom äldreomsorgen. Kommunal föreslår därför att arbetsgivarna behöver omorganisera arbetet så att de anställda kan erbjuda en god och trygg vård och omsorg till omsorgstagarna. Detta är något som kräver både mer tid samt högre bemanning än vad som kan erbjudas i dagsläget. 

Idag arbetar många anställda inom äldreomsorgen under en enorm tidspress, där omsorgen sällan omfattar annat än det mest basala. Exempelvis så saknas ofta tid att sätta sig ner en stund hos den äldre eller att vara lyhörd för behov. Tidsbristen innebär även bristfällig rapportering och/ eller handledning. Alltför ofta är förflyttningstiden inräknad i scheman, vilket tar bort värdefull tid hos omsorgstagarna som istället hade kunnat ägnas åt omsorg till den äldre. Alltför ofta får den enskilda arbetstagaren prioritera bort insatser som den äldre har rätt till på grund av både tidsbrist och bristande arbetsledning och resurser.

Idag jobbar ungefär sex av tio personer inom äldreomsorgen deltid. Många har därtill otrygga anställningsavtal. Många är timanställda och står i standby i väntan på att arbetsgivaren ska ringa dem.  Scheman bygger dessutom ofta på en bemanning vilket innebär stor arbetsbelastning för arbetstagaren. Schemaläggning bör istället snarare utgå från den äldres behov av vård och omsorg.

Riksföreningen Äldres Hälsa anser att det bör vara en prioriterad fråga för dagens politiker och andra beslutsfattare att redan nu planera för en hållbar vård och omsorg, för att på så sätt öka möjligheterna att tillgodose både dagens såväl som morgondagens behov av vård och omsorg. Detta skulle gynna anställda inom äldreomsorgen och framförallt omsorgstagarna. 

 

Källor:

400 000 behöver anställas i välfärden de kommande åren

Kommunal