Vi vill utveckla äldreomsorgen

Gruppen äldre klumpas ofta ihop och framställs som en homogen grupp – vilket inte kunde vara mer fel. Gruppen äldre är en stor heterogen grupp som sträcker sig från 65 år och uppåt till 100+ och består därmed av flera generationer. Då åldersspannet är så pass stort har gruppen givetvis olika förutsättningar. Därtill växer gruppen äldre  och prognosen visar att allt fler kommer att tillhöra denna framöver, inte minst gruppen äldre 80 år och uppåt.

Numera är även livslängden längre, att vi lever allt längre är i grunden positivt, men det ställer samtidigt höga krav på samhället för att kunna möta och tillgodose de behov som äldre har idag men också kommande behov framöver. Med en växande grupp förväntas behoven att öka, och då gäller det att samhället står redo för att kunna möta de ökade behoven.

Äldrerevision – extern utvärdering av insatser 

Riksföreningen Äldres Hälsa bedriver just nu ett Arvsfondsprojekt med titeln Äldrerevision – kvalitetsutveckling för och av äldre, projektet syftar till att ta fram en metod för extern utvärdering av insatser som vänder sig till äldre där metoden utgår ifrån ett äldreperspektiv, då äldre medverkar i hela processen.

Vinster med metoden

Vi ser flera vinster med metoden, utifrån ett flertal perspektiv. Metoden bygger på att äldre personer, så kallade äldrerevisorer, intervjuar andra äldre som har olika typer av insatser från samhället, för att därefter analysera intervjusvaren och ta fram olika utvecklingsförslag. Inspiration har hämtats från den befintliga metoden brukarrevision som används framgångsrikt inom psykiatrin och socialpsykiatrin, där egenerfarna av psykisk ohälsa intervjuar patienter och brukare hos dessa verksamheter.

Syftet är att blottlägga vad som fungerar bra hos verksamheten och på så vis bekräfta att det de gör uppskattas, men också att blottlägga eventuella brister eller sådant som skulle kunna bli bättre utifrån målgruppens det vill säga omsorgstagarnas perspektiv. Det förekommer ofta att verksamheter genomför förändringar i all välmening och med omsorgstagarnas bästa i åtanke, men utan att tillfråga själva omsorgstagarna. De som faktiskt berörs mest av alla. Verksamhetens upplevda behov av förändring behöver inte alltid stämma överens med omsorgstagarnas upplevelser. Det finns ett uttryck som lyder ”Den som har skorna på sig vet var de skaver”, och därför tänker vi att äldre som har insatser av olika slag från samhället är de som bäst vet vad som fungerar och vad som kan bli bättre.

Vi har utbildat våra första äldrerevisorer

Vi planerar nu för piloter under hösten hos två av projektets samarbetsorganisationer och ser med spänning fram emot dessa piloter. I början av juni höll vi vår första utbildning i Göteborg för en grupp äldrerevisorer och vi planerar för ytterligare en utbildning i Skåne längre fram under sommaren.

Vi tror på den här metoden och hoppas att den framöver ska kunna bidraga till stöd och utveckling för verksamheter som vänder sig till äldre, så att de kan arbeta vidare utifrån omsorgstagarnas behov och önskemål. Vi tror att en situation där omsorgstagarnas behov och önskemål kan tillgodoses på bästa möjliga sätt kan påverka personalens arbetsmiljö positivt och på vis resultera i positiva effekter för hela verksamheten.

Riksföreningen Äldres Hälsa anser att vi måste tänka smart framöver och utforma insatser och stöd utifrån hur behoven faktiskt ser ut, för att öka möjligheten att lägga tid och resurser där de verkligen behövs och efterfrågas. Vi hoppas att metoden äldrerevision kan bidra till att utveckla äldreomsorgen i en positiv riktning framöver – det vill säga utifrån äldres perspektiv.