Att bevara grönområden på särskilda boenden är livsviktigt

I dagsläget är 17 procent av Sveriges befolkning äldre än 65 år, år 2030 beräknas andelen öka till 25 procent. Antalet personer över 80 år beräknas också att öka. På ytterligare ett par decenniers sikt beräknas andelen äldre bli ännu större. En åldrande befolkning ställer krav på en utbyggnad av äldreomsorgen, men detta får inte ske på bekostnad av de äldres livskvalitet.

Som vi tagit upp tidigare så mår vi människor bra av att vistas nära natur, i parker och i trädgården. Det finns planer på att bygga ut flertalet äldreboenden, vilket i sin tur är bra, men man bör beakta på vilket sätt man bygger så att de boende fortfarande har en attraktiv boendemiljö och tillgång till naturnära utevistelse. Det finns flera exempel på när detta tyvärr inte beaktas och ett exempel är Enskededalen, ett område i södra Stockholm, där en utbyggnad av ett äldreboende planeras på bekostnad av att man river en stor del av en uppskattad park.

Utevistelsens betydelse för vår hälsa 

I en rapport från Statens folkhälsoinstitut (numera Folkhälsomyndigheten) tydliggörs utevistelsens betydelse för vår hälsa. I rapporten framgår tydligt att äldre och personer med funktionsnedsättning är mer beroende än andra av att det finns områden för rekreation och återhämtning nära boendet. Forskning visar att möjlighet till vistelse i grönområden ökar människors förmåga till återhämtning från stress vilket leder till en förbättrad hälsa hos de boende.

En amerikansk undersökning som gjordes på ett boende för personer med demenssjukdom visade att de boende påverkades positivt efter utevistelse i park eller trädgårdsmiljö. Själva tillgången till en park och trädgård nära boendemiljön uppmuntrade även personal och familj att oftare gå ut med de boende.

Ny forskning visar dock att för så många som en tredjedel av alla äldre på Sveriges äldreboenden finns knappt någon möjlighet att komma ut regelbundet. Det finns riktlinjer för hur ofta barn ska vara ute varje dag samt rekommendationer om att interner i fängelse ska ha rätt till utevistelse. Men för personer boende på äldreområden finns inga sådana rättigheter. Det här tycker vi så klart är skrämmande och anser att hänsyn till de äldres livskvalitet bör implementeras omgående.

Generellt är äldre personer även mer känsliga för värme på grund av en försämrad temperaturreglering och minskat vätskeintag till följd av en nedsatt förmåga att känna törst. Vid värmeböljor är tillgången till träd och parkområden av yttersta vikt då grönområden sänker temperaturen. En studie från SMHI visar att dubbla antalet trädkronor kan sänka temperaturen upptill åtta grader. En studie från Göteborg visar att temperaturen i en park var sex grader lägre än vid en hårdgjord yta och att temperatursänkningen spreds ungefär en kilometer. Thomas Elmqvist som är professor i systemekologi vid Stockholms Universitet menar att anlagda grönytor är det mest effektiva sättet att lindra värmeböljor, och dessutom mycket billigare än att installera luftkonditionering.

En anlagd trädgård eller park vid ett äldreboende stimulerar de äldres rehabilitering, främjar deras hälsa och bidrar till en höjd livskvalitet – detta borde därför vara en självklarhet att alltid sträva efter.

Källor:

Sveriges åldrande befolkning

Stockholm växer

Utemiljöns betydelse i vården

Äldre tillåts inte komma ut i vårsolen

Träd och grönytor minskar risken för värmeöar i städer