Social stimulans viktigt för att bibehålla hjärnhälsan

Social stimulans viktigt för att bibehålla hjärnhälsan

Under Coronapandemin har det varit brist på social stimulans och det har framkommit att många seniorer har upplevt sig isolerade. Fysisk distansering beskrivs kunna minska risken för covid-19, men samtidigt kan detta innebära andra risker för hälsan.

Enligt forskning kan social interaktion spela en viktig roll när det kommer till att bibehålla hälsan i vissa delar av hjärnan. Bristen på social stimulering kan innebära ökad risk för äldre personer att utveckla demens. Att hitta säkra sätt att umgås socialt kan därför vara fördelaktigt för att kunna förebygga demenssjukdom.

Social stimulans för hjärnhälsans skull

Under Coronapandemin är det många äldre som har upplevt sig mer isolerade genom restriktioner och uppmaningar om fysisk distansering, inte minst äldre som bor på äldreboenden. Trots att syftet med restriktionerna har varit att hålla dessa individer skyddade så menar forskare att den här formen av restriktioner kan medföra andra hälsorisker.

Enligt en ny studie spelar social interaktion en viktig roll när det kommer till att bibehålla hälsan i vissa särskilda delar av hjärnan. Utebliven adekvat social stimulering kan, enligt dessa forskare, innebära en ökad risk för äldre personer att utveckla demenssjukdom.

Studiens resultat

Dr Cynthia Felix, som har en masterexamen i folkhälsovetenskap, och hennes team använde information om socialt engagemang som de noterade från de 293 personer som deltog i studien Health, Aging and Body Composition (Health ABC). Genomsnittsåldern låg på 83 år.

För att studera deltagarnas hjärnaktivitet använde forskarna en typ av magnetröntgen, diffusionsviktad magnetisk resonansavbildning. Med hjälp av magnetkameran kunde man mäta olika hjärnceller i delar av hjärnan som aktiveras vid socialt engagemang.

Dr Cynthia Felix förklarar att den här typen av röntgen är signifikant då ingen tidigare har studerat denna gråa massa i hjärnan när det kommer till dess koppling till socialt engagemang bland äldre personer. Hon förklarar vidare att denna magnetkamera som användes kan upptäcka tidig skada på hjärnceller, även då vanlig konventionell röntgenkamera inte visar något avvikande.

Resultatet av studien visade alltså att ett större socialt engagemang var kopplat till bättre mikrostrukturell integritet. Att bibehålla denna mikrostrukturella integritet är viktigt för att motverka att demenssjukdom utvecklas, vilket ofta blir följden av att hjärnceller dör.

Vad är demens?

Demenssjukdomar innebär att kognitiva förmågor försämras så pass mycket att de till slut försvårar möjligheten till att klara sig och bo självständigt. Ett av de vanligaste tecknen är försämrat minne. Det kan handla om att glömma bort saker helt och hållet och att glömma saker snabbt, svårigheter att hålla reda på dag och datum samt att blanda ihop mediciner och missa mötestider.

Andra symtom kan vara svårigheter med språket, exempelvis att komma på rätt ord eller svårigheter att förstå vad andra säger. Vidare kan det handla om försämrat omdöme, att resonera, planera och visuospatiala problem såsom att ha svårigheter att navigera och lära sig nya vägar.

Om en person börjar uppvisa symtom som liknar ovan nämnda är det klokt att uppsöka aktuell husläkare för en undersökning.

”Use it or lose it” (ungefär ”använd den eller förlora den”)

För att bibehålla hjärnplasticiteten är det viktigt att använda hjärnan (”use it”) för att inte förlora hjärnceller (”lose it”). Det är alltså mycket viktigt att fortsätta använda hjärnan för att hålla hjärncellerna friska. På samma sätt som vi behöver använda våra muskler för att undvika att de förtvinar, måste vi använda vår hjärna för att hålla den frisk.

Sociala aktiviteter såsom att umgås med vänner och familj, vara gift, leva med en partner/annan person, besöka kyrkan, delta i olika diskussionsgrupper, arbeta, och ägna sig åt välgörenhet (som volontär) kan bidra till en känsla av social identitet i ditt område.

En utmaning under pandemin

Under pandemin, när social interaktion kan vara mer riskabelt, är ett alternativ att använda sig av tekniken. Istället för att träffa andra människor vid fysiska möten kan äldre personer i vissa fall istället använda sig av telefonsamtal eller videosamtal för att utöka deras interaktion med andra människor.

Angående fysiska möten handlar det inte om att påskynda detta utan det handlar om balans. Medvetenhet om studiens resultat kan hjälpa äldre personer att planera en strukturerad social kalender för att på ett säkert sätt kunna umgås med personer som de känner väl och som de kan umgås med på ett säkert sätt. Det behöver inte innebära stora grupper eller väldigt frekventa interaktioner.

Andra sätt att skydda sig från demens

Andra aktiviteter som också kan skydda hjärnhälsan är framför allt fysisk aktivitet, som exempelvis aerobics för den som kan utföra detta.

Likaså är kognitiva aktiviteter som kräver tänkande, planering och integrering bra för hjärnan. Det kan handla om aktiviteter som att ägna sig åt pussel, att skriva, att hitta en ny hobby, eller att lära sig något nytt.

Även att fixa saker i det egna hemmet istället för att ringa till en reparatör kan vara gynnsamt, om man har förmågan att lösa problemet själv. Vad som helst där hjärnan är engagerad och utmanas, och framför allt sådant som innebär att lära sig något nytt.

En ambition är att folk ska bibehålla en hög nivå av social, kognitiv och fysisk aktivitet. Detta måste inte innebära att kunna göra allt, men kanske något eller några saker. Om en person till följd av nedsatt hälsa till exempel inte har möjlighet att ägna sig åt fysisk aktivitet kan det vara bra att utöka kognitiva och sociala aktiviteter.

Slutsats

Utökad social interaktion verkar kunna hjälpa särskilda delar av hjärnan att hålla sig aktiva och friska. Eftersom följden av att hjärnceller dör kan resultera i en utveckling till demenssjukdom blir det desto viktigare att ha ett aktivt socialt liv för att förhindra kognitiva försämringar som annars kan uppstå när vi åldras.

Under pandemin är det särskilt viktigt för äldre personer att på säkra sätt kunna bibehålla kontakt med andra.

Källa:

www.healthline.com – ”Covid-19 and Dementia: Why Socializing Safely Is Vital for Senior Health”