Träning kan förbättra minnet hos äldre

Träning kan förbättra minnet hos äldre

En viktig rutin är den som har med fysisk aktivitet att göra, och nu visar studier att träning stimulerar de delar av hjärnan som är förknippade med minnet samt uppmärksamhetsförmågan. Därför tänkte vi titta närmare på det här med träning, och närmare bestämt träningsformen aerobics.

Aerobics – en utmärkt träningsform

Aerobics är en fördelaktig träningsform för många, inte minst för äldre personer. Sedan flera år tillbaka har forskare sett ett samband mellan träning och hjärnhälsan, även när träningen sker i mindre doser. Nu har forskare från University of Texas Southwestern Medical Center kommit fram till hur träning kan förbättra minnesfunktioner och kognitiva förmågor.

En ny studie publicerad i Journal of Alzheimers’s Disease visar att aerobicsträning förbättrar blodflödet till två viktiga delar av hjärnan som är kopplade till olika minnesfunktioner. Detta visar att aerobicsträning kan minska risken för neurodegenerativa sjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom.

Den amerikanska studien

Forskarna bakom studien analyserade 30 deltagare, 60 år eller äldre, med begynnande minnesproblem. I början av studien tog man röntgenbilder av deltagarnas hjärnor genom datortomografi samt genomförde minnestester för att bilda sig en uppfattning om deltagarnas minnesfunktioner och förmågor. Deltagarna delades därefter upp i två grupper, där den ena gruppen fick utöva aerobicsövning under ett års tid medan den andra gruppen fick stretcha regelbundet. Båda grupperna tränade i 25-30 minuter vid tre tillfällen per vecka.

Efter analysen av de nya röntgenbilderna av deltagarnas hjärnor samt genomförda minnestester efter ett års tid kunde forskarna konstatera en 47-procentig förbättring hos gruppen som hade tränat aerobics. Forskarna kunde även ana vad detta berodde på. Den grupp som tränade aerobics visade ett ökat blodflöde till främre cingulate cortex (på engelska anterior cingulate cortex, ACC, ett område i hjärnan som sitter djupt inne bakom pannloben och som styr vår förmåga till självreglering och fokus samt uppmärksamhet) och hippocampus (den delen av hjärnan som påverkar såväl korttidsminnet som långtidsminnet).

En viktig pusselbit

Studien visar att träning inte bara påverkar hjärnhälsan utan även kan förbättra minnesfunktioner och till och med få minnessvikt att gå tillbaka. Äldreforskaren Binu Thomas förklarade detta närmare i en intervju:

”Vår studie visar att även om ditt minne börjar svikta kan du fortfarande göra något åt det genom att ändra din livsstil och utöva aerobicsträning regelbundet.”

Studien pekar även ut mekanismerna som ansvarar för ett förbättrat minne och hjärnhälsa, vilket kan hjälpa forskare att bättre förstå neurodegenerativa sjukdomar. Äldreforskaren Binu Thomas utvecklar:

”Cerebralt blodflöde är en viktig pusselbit och vi måste fortsätta att lägga ihop alla pusselbitar. Men vi har sett tillräckligt med data som visar fördelarna med ett fitnessprogram och att detta kan få livslånga fördelar för hjärnan lika väl som för hjärtat.”

Den viktiga träningsrutinen

Men hur får man då in mer träning i vardagen när situationen ser ut som den gör med uppmaning om att hålla sig hemma i möjligaste mån? Det är viktigt med rörelse och likaså med utevistelse, inte minst när vädret börjar bli alltmer inbjudande. Nu har alla kanske inte möjlighet att införskaffa aerobicsutrustning till sitt hem, och träning med andra bör vänta till dess att nya rekommendationer kommer, eller om möjligt ske med försiktighet utomhus. Vi vill dock påminna om att all rörelse är bra då detta medför positiva effekter i form av exempelvis fallprevention, förbättrad sömn och aptit men även andra positiva effekter för hälsan i sin helhet (såväl psykisk som fysisk hälsa). Vi vill dock betona vikten av försiktighet och att hålla avstånd till andra (även vid träning och vistelse utomhus), och att endast träna utifrån ens egna förutsättningar för att i möjligaste mån undvika onödiga risker.

Källor:

www.mindbodygreen.com – ”Study Shows Why Exercise Improves Memory In Older Adults”

www.enablement.se