Den brittiska staden Frome lyckas motverka ensamhet

Brittiska staden Frome – en förebild när det kommer till ensamhet

Under våren 2018 visades ett avsnitt av SVT:s ”Korrespondenterna” som då fokuserade på ämnet ensamhet med programtiteln ”Ensamhetens epidemi”. Programmet handlade om det brittiska samhället Frome i södra England som har vänt trenden och lyckats motverka ensamheten.

Vi har tidigare skrivit om ensamhet som en hälsorisk. Även i SVT:s ”Korrespondenterna – Ensamhetens epidemi” framkommer att ensamhet gör oss sjuka. Ensamhet orsakar ökad stress och risk för hjärtinfarkt, stroke, demens och depressioner. Nio miljoner människor i Storbritannien lider ofta eller alltid av ensamhet. Ensamheten kostar miljarder för sjukvården och problemet känns igen i hela västvärlden. I Storbritannien har man nu därför världens första ensamhetsminister, som vi också tidigare har nämnt, och nere i södra England har man knäckt koden och tycks vara på väg att lyckas motverka ensamheten.

”Frome- modellen” för att motverka ensamhet

Frome är en liten stad med ca 30 000 invånare. Det hela började med att en allmänläkare i Frome upptäckte att väldigt många av de som sökte sig till sjukvården egentligen inte var sjuka, utan ensamma. Den upptäckten resulterade i ett närmast oöverskådligt projekt för hela samhället Frome. I detta lilla samhälle finns visserligen många mötesplatser där folk i olika åldrar möts i olika projekt, men detta är större än en mötesplats och någonting som involverar hela Frome. Julian Abel, vårdexpert, från Cornwall förklarar:

”På ett elementärt plan vet vi att sociala relationer och medmänsklighet är den bästa terapin. Men vi har inte vetat hur det ska omsättas i behandlingsmetoder – förrän nu. I Frome har vi listat ut hur man kan införliva sociala relationer och medmänsklighet i det dagliga arbetet. Hur man ska bemöta människor när de pratar om sina problem vilket är mer än att bara ta ett piller.”

Det hela kan beskrivas som en lokal samverkansmodell för hela befolkningen som påverkar alla, det handlar alltså inte enbart om de sjuka. Det handlar om hur vi är mot varandra som människor.

Projektet knyter ihop sjukvården med hela samhället i ett nätverk där det finns 550 frivilliga sociallotsar, t.ex. frisörer, restaurangägare eller lärare. Alla kan slussa den som är ensam vidare till människor och aktiviteter. Målet är att Frome ska vara en bra plats att leva på, och ingen ska lämnas utanför. Resultaten har redan börjat synas inom sjukvården.

Statistiken visar tydliga resultat

Vårdexperten Julian Abel förklarar vidare att det största problemet för sjukvården i de flesta västländer är den stora ökningen av antalet akutfall. Det tär hårt på sjukvårdens resurser. De senaste tio åren har antalet akutfall i England ökat med 20 procent. För första gången har man nu lyckats med att få ner antalet akutfall i reala termer sett över hela befolkningen. Om vi tittar på antalet fall nu jämfört med 2013-2014 så har de gått ner 15 procent. Det har aldrig hänt tidigare. Julian Abel fortsätter:

”Tänk dig att det var ett piller! Det skulle ses som en fullständig revolution för sjukvården. Det är inget piller, det är medmänskliga samhällen.”

Vad är hemligheten?

Vad gör man då i Frome som lyckas så bra? Jo, det handlar om att samla alla de olika aktiviteter som redan finns, och utan att uppmana folk till bestämda aktiviteter. Istället handlar det om att erbjuda personen allt som finns att göra och fråga denne om någon aktivitet är av intresse. Om personen hittar någon intressant aktivitet kan han eller hon få hjälp i form av kontaktuppgifter men måste själv ta kontakten. Detta har alltså visat sig vara mycket framgångsrikt. För varje pund som projektet kostar får man tillbaka sex pund i minskade sjukvårdskostnader.

Att fånga upp ensamma människor

I Frome har man, som framgick ovan, ett väl utvecklat system med sociala lotsar. Deras uppgift går ut på att vara uppmärksam på människor och finnas där för en pratstund. Om någon känner sig ensam kan en social lots hjälpa personen att hitta sajter eller telefonnummer till organiserade grupper som sedan tar över. Denna insats gör en märkbar skillnad då många människor vill känna samhörighet.

I Frome finns även många mötesplatser, överallt finns saker att göra och hela staden lever. Ett exempel på mötesplats är ”Mens shed” som finns över hela världen, där män träffas för att bygga saker.

En man vid namn Anthony Hopkins, 78 år, berättar att han blev änkling två år tidigare. Han förklarar att man i den åldern kan känna sig ensam då många vänner har gått bort och goda grannar inte finns kvar. Han gick till vårdcentralen där han fick en lista på 24 sidor över vad som fanns att göra i hela regionen och ”The Shed” var ett av alternativen, så han tog kontakt. Anthony Hopkins förklarar vidare:

”Det har varit en räddare i nöden på många sätt. Det är en mötesplats. Över 20 personer kommer hit regelbundet. Vi är drygt 70 personer allt som allt. Det är alltid nåt på gång. Och jag har fått två dussin vänner.”

En annan man vid namn Steve Gray fick plötsligt en stroke och blev deprimerad, därefter lämnade hans fru honom och han blev alldeles ensam. Det gick så långt att han funderade på om det var värt att leva, men så tänkte han på sitt barnbarn och beslutade sig för att göra något åt sin situation och hittade då “The Shed”. Att komma till ”The Shed” förändrade hans liv, och räddade hans liv. Han berättar vidare:

”Jag har fått tillbaka självförtroendet. Jag har fått en massa nya vänner. Nu engagerar jag mig i volontärprojekt och hjälper till i lokalsamhället. Det hade inte hänt om jag inte kommit hit och lärt känna de här människorna.”

Steve Gray förklarar vidare att han nu har många vänner som han kan ringa till och umgås med, och det var länge sedan han hade sådana vänner.

Verkliga värden

Vi skulle vilja avsluta veckans blogginlägg med ett citat från den ovan nämnda vårdexperten Julian Abel från Cornwall (som vi bara kan instämma med):

”Om man tänker på hur världen har förändrats de senaste 50 åren har det mest handlat om konsumtion och det materiella och mindre om vikten av gemenskap och sociala relationer. Vi har villat bort oss, kan man säga. Och nu försöker vi hitta en väg tillbaka till ett sundare sätt att leva som människor. Det är en korrigering, därför att vi var på väg åt fel håll.”

Källa: Korrespondenterna; “Ensamhetens epidemi”, SVT, 2018-05-19

Äldres Hälsa träffar PRO för ett eventuellt samarbete kring ensamhet

PROs projekt med fokus på ensamhet

Riksföreningen Äldres Hälsa har haft sitt första möte med PRO som nu bedriver ett projekt med fokus på ensamhet.

PRO (pensionärernas riksorganisation) är Sveriges största pensionärsförening med ca 350 000 medlemmar över hela landet. PRO anordnar olika aktiviteter för sina medlemmar men är även pensionärernas röst i politiken i frågor som är viktiga för äldre. På deras hemsida skriver de själva att:

”PRO verkar för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns bra vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande”.

Riksföreningen Äldres Hälsa hade ett första möte med representanter från PRO i oktober 2018 för att diskutera ett framtida samarbete. Vid mötet diskuterades olika frågeställningar av betydande vikt när det kommer till äldres hälsa, och inte minst psykiska hälsa. Enligt PRO finns det ett intresse bland deras medlemmar att lyfta frågor som rör detta ämne.

Ett projekt med fokus på ensamhet

Förra veckan skrev Riksföreningen Äldres Hälsa ett blogginlägg med fokus på ensamhet. Vi nämnde bland annat att Storbritannien är det första landet i världen att utse en ensamhetsminister, med anledning av det stora antalet britter som upplever ofrivillig ensamhet. Vi vill denna vecka spinna vidare på detta ämne då vi anser att det är ett mycket viktigt ämne som i hög grad är förknippat med psykisk ohälsa.

Vi kan nu meddela att PRO tillsammans med SKPF (Svenska KommunalPensionärernas Förbund) och SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund) har fått 2 miljoner från regeringen för att bedriva ett projekt med syfte att minska äldres ensamhet. Projektet kommer att gå ut på att ta fram studiematerial, vägledning och att utbilda äldre att söka upp andra äldre. Vidare ska organisationerna ta fram en stödtelefon dit ensamma kan ringa för att få någon att prata med.

Ensamhet – en riskfaktor till psykisk ohälsa

Social isolering, alltså ofrivillig ensamhet, är en hög riskfaktor till psykisk ohälsa. PRO Skövde skrev under våren 2018 att ensamhet, enligt forskning, försämrar hälsan och livskvalitén samt ökar risken att dö i förtid. Ensamhet bryter ner oss både fysiskt och psykiskt och skadar vår hälsa mer än fetma, dåliga matvanor och fysisk inaktivitet. Enligt uppskattade siffror riskerar ensamhet att förkorta livet med 14 %.

Som många säkert känner till är sömnen mycket viktig för vår hälsa. Ett flertal studier har visat att en person som upplever ofrivillig ensamhet vid insomnande sover mycket sämre och med mycket kortare intervaller av djupsömn. Rent fysiskt orsakar dålig sömn att blodtrycket ökar och därmed stressnivån i kroppen samt försämrar ämnesomsättningen och immunförsvaret.

Många äldre personer upplever ensamhet. Denna upplevelse kan exempelvis uppstå i samband med att ha mist en livspartner, att man saknar meningsfulla fritidsaktiviteter och/eller att vara sjuk med flera olika diagnoser. Med stigande ålder blir de sociala relationerna ofta färre och det sociala stödet minskar. Enligt Socialstyrelsen (2016) visar undersökningar att totalt 58 % av de äldre med äldreomsorg upplever ensamhet, varav 43 % ibland och 15 % ofta.

Bota ensamhet med läkemedel

Som vi tidigare har nämnt upplever många äldre ofrivillig ensamhet, samtidigt som ensamhet är en hög riskfaktor till psykisk ohälsa. Inte sällan förskrivs antidepressiva läkemedel till äldre som upplever psykisk ohälsa istället för att erbjudas samtalsstöd eller andra insatser.

PRO Skövde anser att denna metod, att minska ensamhet genom förskrivning av antidepressiva läkemedel, är fel och att detta snarare bara minskar motivationen att göra något åt ensamhetsproblematiken. PRO Skövde menar att nya relationer som kan förbättra hälsan är ett bättre sätt att komma åt ensamheten, något som exempelvis kan ske genom att få bo tillsammans med andra på ett äldreboende.

PRO Skövde anser även att sociala behov borde vägas in på ett tydligare sätt i bedömningen när någon behöver äldreomsorg, och ser gärna en utveckling med fler trygghetsboenden så att inte äldre behöver vara hemma till varje pris. Enligt gällande djurskyddslagstiftning får djur inte vara ensamma utan skall ha tillsyn minst två gånger per dag. PRO Skövde menar därför att kommunerna bör behandla våra äldre med samma respekt som vi skall behandla djuren, något som skulle kunna ske genom att ensamma äldre får tillgång till äldreboenden där kontakter kan skapas till goda relationer.

Ett viktigt ämne att belysa

Riksföreningen Äldres Hälsa välkomnar det projekt som PRO tillsammans med SKPF och SPF Seniorerna nu har fått i uppdrag av regeringen att bedriva då sådana projekt behövs för att belysa dessa ämnen som är så tätt förknippade med psykisk ohälsa för många människor. Vi instämmer med PRO Skövde och Socialstyrelsen som rekommenderar andra metoder än behandling med läkemedel per automatik vid psykisk ohälsa som kan bero på ensamhetsproblematik då vi, i likhet med PRO Skövde, inte tror att det är möjligt att medicinera bort ensamhet. Ensamhet kan, enligt oss, bäst motverkas genom mänsklig kontakt och nära relationer. Det är med spänning som vi nu följer projektet som PRO tillsammans med SKPF och SPF Seniorerna bedriver!

Källor:

PRO – Pensionärernas Riksorganisation

Världens första ensamhetsminister utsedd

Världens första ensamhetsminister utsedd

SVT Nyheter rapporterade i mars 2018 om Storbritannien som är det första landet i världen att utse en ensamhetsminister med uppdrag att bekämpa ensamhet.

En rapport visar att 9 miljoner britter ofta eller alltid känner sig ensamma. Av en befolkning på drygt 65 miljoner (2015) invånare innebär det ca 14 % av befolkningen. Premiärminister Theresa May valde med anledning av detta att utse Tracey Crouch, som sedan tidigare är minister med ansvar för frågor som rör sport och civilsamhället, i uppdrag att få bukt med problemet.

Tracey Crouch utsågs i början av året (2018) till ensamhetsminister och i slutet av året ska en strategi presenteras. Enligt Crouch ville man lägga fokus på att minska ensamhetens stigma i samhället och låta människor medge sin ensamhet. Regeringens uppgift, menade hon, skulle bli att finna lösningar på problemet.

Ensamhet i Sverige

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att ensamhet är utbrett även här. Enligt SCB:s statistik saknar var sjätte person i Sverige en nära vän (11 % bland kvinnor och 17 % bland män) och nära 4 % (290 000 personer) uppskattas vara socialt isolerade. Med detta menas att de är ensamboende och träffar släktingar, vänner eller bekanta mer sällan än en gång i veckan.

Ingen ensamhetsminister i Sverige

Enligt Anna Starbrink, sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna, fanns det vid denna tidpunkt (våren 2018) inga planer på att utse någon ensamhetsminister i Sverige, även om hon medgav att hon gärna hade sett en liknande utveckling i Sverige som i Storbritannien. Däremot menade hon att det fanns initiativ att på andra sätt föra upp frågan om att bekämpa ensamhet.

Anna Starbrink (L) lyfte just frågan om att bekämpa ensamhet tillsammans med två partikollegor under våren 2018. Tillsammans med sina två partikollegor skrev hon en debattartikel och fick ett enormt gensvar, något som fick henne att förstå att det här med ofrivillig ensamhet berör människor djupt.

Några förslag som Anna Starbrink och Liberalerna lyfte fram, istället för förslag om en ensamhetsminister, var följande:

  • Möjligheten att arbeta till 71 års ålder
  • Att äldre ska få möjlighet att få maten lagad hemma
  • Att ingen ska behöva dö ensam

Socialdemokraternas Lena Hallengren som tog över efter Åsa Regnér som barn,- äldre- och jämställdhetsminister ville, efter inslaget med Storbritanniens nytillträdde ensamhetsminister, inte uttala sig i frågan då hon vid denna tidpunkt inte hade tagit ställning till huruvida Sverige behöver en ensamhetsminister eller inte. Dock medgav hon att det är viktigt att vi tar frågan om ensamhet på allvar.

En utmaning för samhället

Det är inte lätt att genom politiska beslut få bukt med problem som ensamhet. Samtidigt är det svårt att lösa problem utan politiska beslut. Ofta kan det säkert behövas samverkan mellan olika myndigheter och aktörer i samhället samt beslut som fattas på olika nivåer. Forskning visar att personer som upplever ofrivillig ensamhet tenderar att dra sig undan, vilket gör utmaningen än större. Riksföreningen Äldres Hälsa tror därför att resurser till uppsökande verksamhet är av betydande vikt för att nå fram till personer som behöver stöd. Vidare ser vi gärna en utveckling med fler träffpunkter, aktiviteter och väntjänster för äldre.

Källor:

SVT Nyheter

SCB

Wikipedia

IMHL:s evenemang gick av stapeln i Stockholm i år!

Äldres Hälsa på IIMHL:s evenemang

IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership) och deras årliga evenemang, i år med temat Building Bridges Beyond Borders, hölls i Stockholm i maj 2018 – vi var där!

IIMHL står för International Initiative for Mental Health Leadership och är ett unikt nätverk och samarbete mellan olika länder inom Europa, Nordamerika och Oceanien som fokuserar på att skapa de bästa möjligheterna till en positiv utveckling inom området psykisk hälsa. Syftet är att detta forum ska vara en plattform för ledare inom området att dela med sig av innovationer, nätverk och problemlösningar mellan länder och myndigheter genom Leadership Exchanges (ungefär ledarskapsutbyte) inom området psykisk hälsa och välbefinnande.

Mer än 4 000 ledare från olika länder

Mer än 4 000 ledare har hittills gått med i IIMHL-samarbetet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för psykisk hälsa inom alla sektorer över ett livsspann. Ledare finns representerade från länder som exempelvis Australien, England, Irland, Kanada, Nya Zeeland, Skottland, Sverige och USA.

Buildning Bridges Beyond Borders – Stockholm 2018

Riksföreningen Äldres Hälsa blev medlemmar i IIMHL under våren 2018 och deltog alltså i deras årliga event 2018 som denna gång ägde rum i Stockholm. Det resulterade i två inspirerande dagar som anordnades av Socialstyrelsen med föreläsningar inom området psykisk hälsa/ohälsa hos äldre samt studiebesök på Silviahemmet och Silviabo som erbjuder dagverksamhet och anpassat boende för personer med demenssjukdom. Det var två otroligt givande dagar som utmynnade i diskussioner och kunskapsutbyte med personer från bland annat Holland och Kanada samt andra svenska föreningar.

Resten av veckan fokuserade på Leadership Exchange och ägde rum i Annexet vid Globen. Under dessa resterande dagar låg fokus på föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och workshops inom ämnet psykisk hälsa/ohälsa. I likhet med veckans första dagar var även dessa mycket givande och inspirerande för Riksföreningen Äldres Hälsas arbete i vår strävan att finna idéer som kan förbättra situationen för äldre personer som lider av psykisk ohälsa.

Tack IIMHL för en inspirerande och mycket givande vecka!

Tack IIMHL för denna otroligt givande vecka! Vi ser fram emot fler event kommande år! Nästa event hålls i Washington DC (USA) i september 2019 med temat Leading the Way Forward: Access, Accountability and Action, det är dock oklart om Riksföreningen Äldres Hälsa har möjlighet att delta vid just detta tillfälle.

Källa: https://iimhl.se/

Tack till Svenska Postkodstiftelsen

Projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen

Riksföreningen Äldres Hälsa har fått sitt första projektstöd! Ett stort tack till Svenska Postkodstiftelsen!

Riksföreningen Äldres Hälsa ansökte i början av sommaren 2018 om projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen, för att kunna bedriva sitt första projekt inom området psykisk hälsa hos målgruppen äldre. Projektet heter just ”Äldres psykiska hälsa” och kommer att bedrivas under nio månader, med start 2018-11-01 till och med 2019-07-31. Svenska Postkodstiftelsen gick ut med en pressrelease 2018-10-10, WHO:s världsdag för psykisk hälsa.

Stor temautlysning

Projektet ingår i en större temautlysning med namnet ”Psykisk hälsa genom livet” och finansieras alltså med stöd från Svenska Postkodstiftelsen.

Svenska Postkodstiftelsen skriver följande på sin hemsida:

”God psykisk hälsa är oerhört viktigt. Det är en förutsättning bland annat för att känna meningsfullhet och att kunna växa som individ. Psykisk ohälsa är utbrett i livets alla skeenden och är en av vår tids största folksjukdomar. Symptom som ängslan och oro ökar bland unga. Bland äldre finns det faktorer som en förändrad identitet i samband med åldrandet, och försvagade sociala nätverk som påverkar. Psykisk ohälsa drabbar inte bara den eller de som mår dåligt – det angår oss alla.”

En satsning som välkomnas!

Vi instämmer med Svenska Postkodstiftelsen och välkomnar varmt denna satsning, inte enbart för att vi är en av de föreningar som har fått stöd för att bedriva ett projekt utan för att detta är ett område som på många sätt är eftersatt och därför behöver all möjlig uppmärksamhet.

Det är med glädje som vi nu drar igång projektet från och med november månad!

Kommentar från Svenska Postkodstiftelsen

”Psykisk ohälsa angår alla och måste utmanas! Äldre tenderar att bli en bortglömd grupp när man pratar om denna fråga. Vi är därför stolta över att stötta Riksföreningen Äldres hälsa, som kommer att genomföra en kartläggning om äldres behov och önskemål kring stöd”,

Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Källa: https://postkodstiftelsen.se/temautlysning/

Vi ser fram emot fler idéburna aktörer inom välfärden

Förslag om fler idéburna aktörer i välfärden

Den 7 juni 2018 kom ett pressmeddelande från den tidigare röd-gröna regeringen med budskapet att den dåvarande regeringen ville se fler idéburna aktörer i välfärden. Ett förslag som vi välkomnar varmt!

Enligt pressmeddelandet hade den dåvarande regeringen den 7 juni 2018 tillsatt en utredning med uppdrag att definiera vad som utgör en idéburen aktör i välfärden. Med en tydligare definition menade man att målet är att det ska bli lättare för organisationer att bland annat ingå samverkansavtal med det offentliga. Syftet, menade man, är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden.

Andelen idéburna aktörer inom välfärden ska öka

Sverige har, till skillnad från exempelvis USA och Tyskland, en mycket låg andel idéburna aktörer inom välfärden. Tidigare civilminister Ardalan Shekarabi beskrev att den dåvarande regeringens ambition var att andelen idéburna aktörer inom välfärden ska öka. Den dåvarande regeringen ville även möjliggöra fler samarbetsmodeller för att förbättra den idéburna sektorns förutsättningar till samverkan med det offentliga. Utredningen ska vara klar senast den 14 december 2019.

Hälso- och sjukvårdssystem bidrar med 25 % till ett friskt liv

Vi välkomnar som sagt denna utredning och väntar med spänning på resultatet! Det är inte en dag för tidigt för Sverige att inhämta kunskap och inspiration från andra länder som har kommit längre på den här fronten. Internationell forskning visar att hälso- och sjukvårdssystem bidrar med 25 % till ett friskt liv. Vår slutsats är, utifrån denna statistik, att det behövs fler aktörer i samhället än enbart den offentligt finansierade vården och välfärden.

Hopp om framtida möjligheter

Med en förstärkt ideell sektor hade fler individer kunnat få hjälp och gamla ineffektiva system hade kunnat revideras till något mer modernt och välfungerande – något som (i praktiken) utgår ifrån individens behov. Detta hade inneburit att Riksföreningen Äldres Hälsa hade kunnat påverka politiken som rör äldreomsorgen i en positiv riktning, med de äldres behov och önskemål i fokus.

Källa: Regeringen

Psykisk ohälsa bland äldre

Psykisk ohälsa bland äldre

Enligt Socialstyrelsen visar statistik att ca 15-25 % lider av psykisk ohälsa vid 75 års ålder, detta betyder dock inte att alla dessa har en psykiatrisk diagnos. Dessa individer är främst hänvisade till primärvården eller äldreomsorgen, och behandlingar sker ofta med läkemedel.

Kvinnor och män

Situationen ser lite olika ut för kvinnor och män. Statistik visar att kvinnor lever längre än män, däremot har kvinnor en högre grad av ohälsa. Kvinnor får oftare antidepressiva läkemedel än män, men fler män än kvinnor tar sitt liv.

Orsaker till psykisk ohälsa

Människan är komplex och det finns därför en rad olika faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa. Några exempel är biologiska förändringar i hjärnan och kroppslig sjukdom, ensamhet, låg fysisk aktivitet, bristfällig kost, missbruk och bieffekter av läkemedelsbehandling.

Pensioneringen i sig utgör en risk då detta innebär en ny livssituation som ibland innebär förlust av sociala nätverk. Åldrandet i sig medför förluster av olika fysiska förmågor men också ett försvagat socialt nätverk. Sorgen över förluster kan med tiden utvecklas till psykisk ohälsa om den inte bearbetas. Vidare kan tidigare, och obearbetade, trauman ge symtom under ålderdomen i form av exempelvis mardrömmar och ångest.

Tecken på psykisk ohälsa

Det finns flera tecken som kan indikera att en person lider av psykisk ohälsa och dessa tecken kan se väldigt olika ut. Nedan följer några exempel:

  • Sänkt grundstämning kan visa sig genom exempelvis avsaknad av aptit samt viktnedgång. Vidare kan detta visa sig genom sömnsvårigheter, orkeslöshet och värk samt minnesbesvär, koncentrationssvårighet och svårigheter att ta sig an vardagliga sysslor. Detta kan bero på nedstämdhet och symtomen kan komma smygande.
  • Överaktivitet kan visa sig genom bland annat ett kraftigt förhöjt stämningsläge, storslagna idéer och en överaktivitet som är svår för omgivningen att följa med i. Detta kan bero på mani. En person som är manisk kan få allt svårare att färdigställa påbörjade saker och omdömet kan börja svikta, något som kan resultera i negativa konsekvenser för individen. Omgivningen kan uppleva en bristande självinsikt hos individen samt inslag av irritabilitet, aggressivitet och förvirring.
  • Ångest påminner mycket om rädsla då dessa känslor har gemensamt att de är reaktioner på ett upplevt hot som gör oss beredda att fly eller slåss. För den som drabbas av ångest reagerar kroppen som om det föreligger ett verkligt yttre hot, och ångesten kan i vissa fall komma till uttryck i form av en panikattack. Med kraftig hjärtklappning kan personen lätt tro att det rör sig om en faktisk hjärtinfarkt, något som i sig kan förstärka panikkänslorna.
  • Oro är vanligt förekommande och kan ta sig uttryck i att personen har svårt att fatta beslut, även små beslut, och tenderar att oroa sig för allt möjligt. Det är vanligt att personer med oro oroar sig för exempelvis den egna hälsan, anhöriga och sin ekonomi. Oro kan påverka kroppen fysiskt i form av exempelvis svettningar, darrningar, huvudvärk, hjärtklappning, mag- tarmbesvär och försämrad sömn. Obehandlad oro kan resultera i nedsatt livskvalitet och i en förlängning innebära en funktionsnedsättning.
  • Hallucinationer kan bero på exempelvis psykisk sjukdom eller kroppslig sjukdom såsom exempelvis infektioner. Andra orsaker kan vara social isolering eller reaktion på läkemedel. Upplevelserna kan vara av såväl skrämmande som behaglig karaktär.
  • Vanföreställningar innebär att personen tolkar in budskap i vardagliga händelser och har en egen tolkning av dessa budskap, något som kan framkalla starka känslor i form av exempelvis vanmakt och rädsla samt panik. Bakomliggande orsaker kan vara psykos eller demenssjukdom, men vanföreställningar kan även drabba personer med syn- eller hörselnedsättning och ofta kombinerat med social isolering.

Läkemedel som behandling

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid depression och ångest rekommenderas behandlingar i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell psykoterapi (IPT). KBT handlar, förenklat uttryckt, om att förändra tanke- och beteendemönster i syfte att bättre kunna hantera känslomässiga problem. IPT fokuserar istället, förenklat uttryckt, på relationsproblem och individens förmåga att kunna hantera dessa mer effektivt, för att på så sätt minska de psykiska symtomen. Trots att dessa behandlingar är rekommendationer enligt Socialstyrelsen används de sällan, istället används ofta läkemedel som behandling vid dessa tillstånd.

Reflektioner

Med ovan nämnda i åtanke vill Riksföreningen Äldres Hälsa betona vikten av att bryta social isolering då detta i sig utgör en stor riskfaktor för psykisk ohälsa. Vidare vill Riksföreningen Äldres Hälsa, i likhet med Socialstyrelsen, även betona vikten av psykologiska behandlingar, inte minst med tanke på att även bieffekter av läkemedelsbehandlingar i sig kan utgöra en riskfaktor för psykisk ohälsa. Läkemedel är i många fall bra och kanske rent av nödvändiga vid psykisk ohälsa, dock bör man ha i beaktande att många äldre kan ha en känslighet mot läkemedel och man bör därför använda dessa med viss försiktighet.

Istället vore det, i likhet med Socialstyrelsens rekommendationer, önskvärt att äldre inte per automatik ordinerades enbart läkemedel vid psykisk ohälsa i form av depression eller ångest, utan i första hand terapi eller läkemedel i kombination med terapi. För att bättre kunna bemöta dessa personers individuella behov menar Riksföreningen Äldres Hälsa att det behövs mer än enbart läkemedel, då föreningen har en övertygelse om att det är svårt att medicinera bort känslor av ensamhet och social isolering.

Källor:

Socialstyrelsen

Psykologiguiden.se

Riksföreningen Äldres Hälsa

Välkomna till Riksföreningen Äldres Hälsas blogg

Välkomna till en ny förening med fokus på frågor som rör ämnet psykisk hälsa och ohälsa bland äldre!

Riksföreningen Äldres Hälsa är en nybildad förening som nu håller på att ta form. Det är med glädje vi nu drar igång bloggen! Vi hoppas genom den kunna sprida kunskap, tankar och reflektioner kring nyheter och artiklar inom detta område.

Trots att vi är en nystartad förening har tankarna på en förening funnits med oss en längre tid då vi, och många med oss, har upplevt behovet av en förening som fokuserar enbart på äldrefrågor och ämnet psykisk hälsa/ohälsa.

Idag finns det många föreningar, och bra sådana, som bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet till våra beslutsfattare som i sin tur kan påverka politiken och lagstiftningen. På så sätt påverkar dessa föreningar samhällsutvecklingen i en positiv riktning, och utan dem hade ibland inte önskvärda (och kanske rent av nödvändiga) åtgärder blivit verklighet.

Det är därför med glädje som vår förening nu blir en del av den ideella sektorn! Förhoppningen är att föreningen ska kunna bidra med värdefull kunskap och erfarenhet, som i sin tur kan bidra till positiva förändringar på området!