Alkoholkonsumtion bland äldre kommer med flera hälsorisker.

Alkoholkonsumtion medför ökade risker för äldre

Enligt forskare ökar en hög alkoholkonsumtion, i samband med ökande ålder, en rad olika tillstånd och även suicidrisken som sägs öka tiofaldigt. Vi har under lång tid sett en utveckling i samhället där alkohol har blivit allt mer socialt accepterat, inte minst bland äldre (kvinnor), och kanske är det dags att återigen ändra vår syn på alkohol när vi nu känner till alla risker med denna sociala drog! 

En förskönande bild?

En förklaring kan vara den mediala uppmärksamheten kring alkoholens potentiella positiva effekter. Lågt till måttligt alkoholintag har associerats med bättre kardio- och cerebrovaskulär hälsa, minskad demensrisk samt ökat psykologiskt välbefinnande och ökad livskvalitet. Dessa samband talar inte nödvändigtvis för orsak och verkan, och studier som använder icke-konsumenter som jämförelsegrupp har ifrågasatts.

”Mördande reklam”

Nöjesprofilen Alexandra Charles anser att all den alkoholreklam som vi överöses med är en stor bov i det hela och en förklaring till att, i det här fallet, just äldre kvinnor drabbas av beroendeproblematik. Hon vill se ett ändrat regelverk som stoppar all alkoholreklam och menar att konsumenter kommer att finna de goda vinerna även utan all reklam.

Rutiner inom vården

Inom vården finns screeninginstrument för att identifiera personer med problematisk alkoholkonsumtion, men trots detta finns det sannolikt ett mörkertal. Bristande tid och kunskap kring negativa konsekvenser av alkohol hos äldre kan bidra till att vårdpersonalen hoppar över frågor kring den äldre patientens alkoholanvändning. Att frågorna ibland uteblir kan även bero på att vissa stigmatiserande attityder kring ämnet kvarstår idag, trots att socialt drickande är mer accepterat bland äldre idag. Ibland upptäcks skadligt bruk/beroende först när äldreomsorgen kopplas in. Personalen inom hemtjänst/äldreboenden blir varse om problematiken, men i många fall saknas rutiner för handläggning. Primärvården har därmed en central roll när det gäller identifiering och behandling av äldre personer med problematiskt drickande.

Individuell bedömning

Men var går gränsen för riskbruk hos äldre? Det finns olika rekommendationer i olika länder, men generella riktlinjer är inte helt oproblematiska då förmågan att hantera alkohol är individuell och påverkas av en mängd faktorer. Ett alternativt förhållningssätt kan vara att ha ökad uppmärksamhet kring den individuella patientens livssituation, inklusive den psykiska hälsan. Ogifta personer har större tendens att öka sitt alkoholintag i hög ålder. Isolering och ensamhet kan leda till ökad konsumtion. Hos vissa ses ökat intag i samband med pensionering till följd av mindre kontroll och mer ledig tid. Det kan vara en poäng att ta reda på patientens inställning till alkohol, då det har visat sig att personer med hög alkoholkonsumtion tenderar att ha en mer positiv syn på alkoholens effekter jämfört med dem som dricker mindre.

Behandlingsmetoder

Forskning visar att korta interventioner inom primärvården, där information och utbildning riktas mot utsatta målgrupper, kan vara en effektiv behandlingsmetod för äldre med alkoholproblematik. Lika bra eller bättre resultat ses hos äldre jämfört med yngre. En utmaning är dock att äldre verkar vara mer utsatta för stigmatisering, varför de får behandling i mindre utsträckning. För en del äldre är målet att sluta helt med alkohol, för andra kan det röra sig om att få ett mer kontrollerat drickande.

För personer med allvarligare alkoholproblematik har lovande resultat visats med stödterapi och kognitiv beteendeterapi som skräddarsytts för äldre. Dessa har olika angreppssätt och fokus. Stödterapin fokuserar främst på att öka individens sociala stöd och självkänsla. I den kognitiva beteendeterapin är bakomliggande inställning, känslor och beteende i fokus.

Behandling i form av så kallad vård- och stödsamordning (case management) har också gett fina resultat hos äldre med alkoholproblematik. Case management kan beskrivas som ett återhämtningsinriktat arbetssätt som utgår från individens egna mål för förändring och som inkluderar alla personer i nätverket. Arbetssättet skapar ett ramverk för samverkan och ger personer med psykisk ohälsa möjlighet till ökad delaktighet och inflytande över sin rehabilitering. Denna metod har ett brett angreppssätt för att förbättra hälsan generellt och samtidigt minska stigmat. Metoden innebär på så vis att hänsyn tas till olika former av samsjuklighet , vilket gör den till en lämplig metod för äldre som inte sällan är drabbade av fler än en sjukdom. Metoden har dessutom visat sig vara effektiv vad gäller att engagera äldre personer med riskkonsumtion i att fullfölja behandlingen.

Med ökad uppmärksamhet och personcentrerade behandlingsinsatser kan konsumtionen minskas och den negativa trenden med alkoholrelaterad ohälsa hos den åldrande befolkningen vändas.

Ökade risker med alkoholkonsumtion

Med ökad ålder ökar risken för vissa tillstånd, som i kombination med hög alkoholkonsumtion kan förvärras.

Några exempel är följande:

 • Osteoporos
 • Diabetes
 • Hypertoni
 • Nedsatt kognitiv förmåga
 • Nedsatt leverfunktion
 • Sömnsvårigheter
 • Depression
 • Oro
 • Cancerrisk (exempelvis bröst-, mun-, mag- och tarmcancer)
 • Risk för fall och andra olyckor
 • Suicidrisken ökar tiofaldigt hos äldre med alkoholproblematik jämfört med äldre utan alkoholproblematik, detsamma gäller för suicidförsök.

Alkoholkonsumtionen är farlig men social accepterad

Detta ett känsligt ämne, och så även inom vården där man misstänker ett stort mörkertal av individer med beroendeproblematik som inte fångas upp trots olika screeninginstrument. Det är vida känt att alkohol inte sällan används som självmedicinering och det är därför av yttersta vikt att komma till botten med vad som orsakar detta behov av självmedicinering.

Riksföreningen Äldres Hälsa ser mycket allvarligt på detta och vill se en utveckling med ökad uppmärksamhet för dessa frågor, då det handlar om äldres fysiska och inte minst psykiska hälsa. Vi menar vi att det är viktigt att förstå problematiken så att lämplig hjälp kan erbjudas personer med en beroendeproblematik samt att den mediala bilden av alkohol eventuellt bör tonas ned för att minimera exponeringen av skadlig reklam.

Källor:

Läkartidningen 42/2018

Vårdgivare Skåne – För offentlig och privat vårdpersonal

SVT Nyheter

Hur påverkar egentligen alkohol äldres kroppar?

Äldre och alkohol – hur påverkas vi?

På senare tid har äldres konsumtion av alkohol alltmer målats upp som ett problem och frågan har blossat upp i den offentliga debatten. Men hur kommer det sig? Och hur påverkas egentligen vår åldrande kropp av en förhöjd alkoholkonsumtion?

De som har några levnadsår bakom sig kan säkert instämma i upplevelsen att kroppen sämre tål alkohol ju mer vi åldras, och enligt forskare stämmer detta och hänger samman med att kroppen förändras.

Högre alkoholkoncentration

Sven Andréasson är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet. Han förklarar att det blir en högre alkoholkoncentration om man dricker samma mängd alkohol på äldre dar jämfört med yngre. Detta har att göra med att kroppen förändras, exempelvis genom minskad muskelmassa och minskad vattenmängd i kroppen (även i musklerna). Sven Andréasson förklarar:

”Med stigande ålder blir man torrare och det gör att man får en mindre utspädningsvolym för alkoholen. Effekten blir en högre alkoholkoncentration, promillen stiger.”

Egentligen så börjar allt att gå nedför från ungefär 25 års ålder, både kognitivt och fysiskt, men framför allt går detta att observera från övre medelåldern som innebär vid 60 års ålder och framåt. Man blir helt enkelt känsligare för alkoholens effekter vid stigande ålder. Dels är det ju då vattenmängden och kroppsvikten som minskar, dels försämrad funktion i levern och även det faktum att många äter läkemedel.

Ökade hälsorisker

Det är inte bara berusningen som blir värre för en äldre person som intar stora mängder alkohol, utan detta medför även andra risker som exempelvis olyckor i form av fallolyckor och trafikolyckor jämfört med yngre personer med samma alkoholhalt i blodet. Sven Andréasson är en av författarna bakom rapporten ”Äldre och alkohol” som sammanfattar internationell och svensk forskning. Bakom rapporten finns forskare från bland annat Göteborgs universitet som har gått igenom flera studier kring alkohol och hälsa, men även Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.

Enligt Sven Andréasson har äldre personer som intar alkohol dessutom mindre tålamod och är därmed mer utsatta för misshandel. Forskare varnar även för sjukdomar och olyckor som orsakas av alkohol och menar att dessa ökar redan vid relativt små mängder, enligt Vetenskapsradion i Sverige Radio.

Trenden har vänt

Unga är fortfarande den grupp i Sverige som dricker mest alkohol, samtidigt har yngres alkoholkonsumtion minskat med tiden samtidigt som äldres alkoholkonsumtion tvärtemot har ökat under de senaste åren. Professor Sven Andréasson förklarar:

”Vi lever längre och är mer aktiva upp i åldrarna. Dagens pensionärer är ute och reser och går på teater. Man exponeras för alkohol mycket mer än tidigare.”

Kvinnor och alkohol

Folkhälsoinstitutet har likaså noterat en ökad alkoholkonsumtion bland äldre de senaste åren jämfört med tidigare generationer, och särskilt bland kvinnor.

Enligt Professor Sven Andréasson hör detta samman med att samhällets syn på alkohol har förändrats.

”För kvinnor i synnerhet handlar det väldigt mycket om en normförändring. Nu är det okej för äldre kvinnor att dricka alkohol, vilket det absolut inte var för en, två generationer sedan.”

Detta innebär att antalet kvinnor inom beroendevården fördubblades mellan år 2006 och år 2015, enligt siffror från Socialstyrelsen.

Mörka siffror

Den ökade alkoholkonsumtionen har dessvärre även inneburit att den alkoholrelaterade dödligheten har ökat bland äldre. Mellan år 2000 och år 2016 ökade antalet som dog till följd av skrumplever per 100 000 invånare (65 år och äldre) med 100 procent.

Sjuksköterskan och KBT-terapeuten Ewa-Karin Ottoson föreläser och utbildar vård- och omsorgspersonal runt om i landet om äldre och missbruk. Hon förklarar:

”Det är skamfyllt och känsligt för äldre är ju uppvuxna i en tid då man inte pratade om sig själv och sina problem, utan stängde det inom sig.”

Samtidigt visar statistik från Socialstyrelsen att allt fler äldre söker sjukvård för alkoholrelaterade diagnoser. Antalet dödsfall kopplade till alkohol bland personer över 65 år har, enligt Socialstyrelsen, ökat med 41 procent mellan år 2001 och år 2015.

Konsten att upptäcka ett alkoholmissbruk hos äldre

Vidare är det, enligt Ewa-Karin Ottoson, en utmaning för läkare att upptäcka just alkoholmissbruk hos äldre då symtom som skakningar, koncentrationssvårigheter och minnesluckor ofta tolkas som ålderstecken istället för beroendeproblematik.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2018) har mindre än hälften av landets kommuner och landsting rutiner för samordning mellan äldreomsorg och missbruksvård.

En utmaning för hemtjänsten

Detta innebär en ytterligare utmaning i de situationer då hemtjänsten är inkopplad. Enligt Åsa Södersten Åberg, enhetschef vid hemtjänsten i Älvsbyn, är det svårt för hemtjänstpersonal som möter äldre med missbruksproblematik. Hon förklarar:

”Det kan ta ganska lång tid innan man förstår vad som egentligen är problemet för de är jätteduktiga på att dölja det även för personal”.

Situationen blir än mer komplicerad då många äldre som sagt har mediciner som kan påverkas av alkoholintag. Åsa Södersten Åberg fortsätter:

”Personalen ska bedöma hur onykter de här personerna är och om det är lämpligt att de får exempelvis sitt morfin – många är unga och har inte den erfarenheten.”

Starka reaktioner

Socialminister Lena Hallengren (S) säger sig vara bekymrad över den information som har framkommit på senare tid och menar att det handlar om att bryta ensamhet.

Till följd av ovan framkomna information har nu rekommendationer presenterats. För äldre personer föreslås nu en gräns på ett standardglas eller mindre alkohol i genomsnitt per dag, och inte mer än två standardglas på samma dag.

Många pensionärer, däribland Arne Pettersson som är ordförande vid PRO i Boden, har reagerat på de fakta som på senare tid har presenterats och menar att man drar alla över en kam. Han menar att äldre som grupp har ökat och anser att äldre har rätt att bruka alkohol på det sätt som var och en önskar.

Ett känsligt men viktigt ämne

Ja, detta verkar sannerligen vara en laddad fråga och ett laddat ämne, och det är absolut inte meningen att alla äldre ska dras över en kam. Men samtidigt är statistiken tydlig. Visst kan man anse att varje individ har rätt att bestämma själv över sitt alkoholintag, inte minst när man har levt ett långt liv. Samtidigt visar forskning på alla risker som är förknippade med ett missbruk, samt att personer runt omkring försätts i en svår situation. Individer, oavsett ålder, har rätt till vård vid beroendeproblematik och personal som arbetar med äldre har rätt till handledning och kompetensutveckling, inte minst med tanke på att detta är ett problem som ökar hos äldre.

Laddade ämnen är alltid känsliga att ta upp men ack så viktiga, inte minst med tanke på hur viktigt det är att belysa och ta itu med orsakerna till problematiken. Om vi inte uppmärksammar problemen kan vi inte heller finna några lösningar, därför är forskning alltid något som Riksföreningen Äldres Hälsa välkomnar!

Källor:

SVT Nyheter

Socialstyrelsen

Det finns mycket att upptäcka inom området psykoneuroimmunologi.

Psykoneuroimmunologi & hälsopsykologi

Vi har tidigare berört ämnet psykoneuroimmunologi, och vi tänkte fortsätta på detta spår genom att redogöra för hälsopsykologi som hänger samman med detta ämne.

Hälsopsykologi

Hälsopsykologi är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som bland annat rymmer biomedicin och beteendevetenskap. Psykologisk kunskap används för att förstå hälsa, vad som orsakar sjukdom och hur behandling kan förbättra hälsan.

En engagerad professor i psykoneuroimmunologi

Mats Lekander är professor i hälsopsykologi och definierar gärna sitt område som psykoneuroimmunologi. Mats Lekander är biträdande föreståndare vid Osher centrum för integrativ medicin, där viktiga områden är att förstå mekanismerna bakom placeboeffekter, smärtupplevelse och självskattad hälsa. Mats har en bas vid Karolinska Institutet men är även verksam vid Stressforskningsinstitutet, numera förlagt till Stockholms universitet (tidigare förlagt vid Karolinska Institutet).

Det övergripande målet med Mats Lekanders forskning är att förstå subjektiv hälsa och ohälsa genom att kombinera biologiska och psykologiska perspektiv. Kunskap om samspelet mellan immunsystemet och hjärnan används för att förstå och behandla diffusa och sjukdomsövergripande fenomen som stress, trötthet, smärta och sjukdomskänsla.

En viktig del är hur detta samspel mellan hjärnan och immunsystemet påverkar vårt beteende och hur vi mår. Mats Lekander och hans forskargrupp har visat att inte bara infektioner, utan även stress och sömnproblem, kan aktivera immunförsvaret och att det i sin tur har samband med hur vi upplever vårt allmänna hälsotillstånd och hur vi beter oss.

När immunförsvaret aktiveras kan man uppleva följande symtom:

 • Trötthet
 • Minskad aptit
 • Ökad smärtkänslighet

Detta kan resultera i att individen vill dra sig undan, vilket enligt Mats Lekander är ett sätt att hjälpa kroppen att spara energi för att påskynda tillfrisknandet.

Subjektiv hälsa

Enligt tidigare epidemiologiska studier har vår uppfattning om vårt allmänna hälsotillstånd ett samband med huruvida vi löper risk för en förhöjd sjuklighet och risk att dö i förtid. Trötthet, nedstämdhet, smärta och dålig sömn är vanliga symtom och ofta svåra att koppla till en speciell sjukdomsdiagnos. Ett aktiverat immunsystem kan vara en av mekanismerna som bidrar till sådana symtom. Mats Lekanders forskning visar på en koppling mellan ett aktiverat immunsystem och låg subjektiv hälsa. Han utvecklar:

”Vi ser att vissa ämnen, cytokiner, som vi tror fungerar som ’sjukdomssignaler’ till hjärnan, är förhöjda hos personer med dålig subjektiv hälsa. I studierna, som omfattar både friska, primärvårdspatienter och hjärt-kärlsjuka, kan vi konstatera att ju högre inflammatorisk aktivitet, desto sämre skattar de sin hälsa.”

Forskarna har även använt sig av en experimentell sjukdomsmodell med friska försökspersoner. De gavs ett bakterieämne som orsakade en övergående inflammatorisk reaktion. Personerna fick därefter skatta sin hälsa. Det visade sig att dessa personer inte bara fick sjukdomssymtom, med lägre subjektiv hälsa, utan även blev mer smärtkänsliga.

Maria Borelius berör detta ämne i sin bok ”Hälsorevolutionen – vägen till en antiinflammatorisk livsstil”. Det visar sig att cytociner (som kan beskrivas som en grupp proteiner och peptider vars funktion är att bära kemiska signaler), som bildas vid inflammation, påverkar vår mentala hälsa då cytocinerna drar ner dopaminet, serotoninet och noradrenalinet vilket ger oss en sjukdomskänsla. Detta gör att vi blir låga, trötta och inåtvända/drar oss undan. När så inflammationen minskar kan signalsubstanserna återigen flöda fritt. Balanserade dopaminnivåer ger mer energi och självförtroende. Balanserade serotoninnivåer ger ökat lugn och mindre ångest. Balanserade nivåer av noradrenalin ger ökad vakenhet.

Allergi

Mats Lekander har även undersökt hur allergisk inflammation påverkar hjärnan för att se om det kan förklara trötthet, nedstämdhet och ångest hos personer med allergi. Resultat har bland annat visat att allergiker är mer stresskänsliga och att det är vanligt förekommande med sömnproblem, något som i sig kan bidra till en sjukdomskänsla.

Frisk vs. sjuk

Det är alltså inte bara väsentligt hur vi mår rent biomedicinskt, utan även hur vi rent subjektivt upplever vår hälsa. Samtidigt är det intressant vad som påverkar just vår subjektiva hälsa, som alltså tycks kunna förklaras på ett biomedicinskt sätt med hjälp av psykoneuroimmunologi.

Vi har sagt det förut och säger det återigen; vår fysiska och psykiska hälsa hänger ihop och det är inte sällan svårt att ha det ena utan det andra. Men trots detta är vår mentala inställning och styrka kanske det mest värdefulla vi har. Man brukar säga att det viktigaste inte är hur man har det, utan hur man tar det, och det ligger någonting mycket viktigt i det. Så, vårda din inställning och mentala styrka om du vill vårda din hälsa i sin helhet – och var inte rädd för att söka hjälp om du har svårt att klara detta på egen hand!

Källor:

www.ki.se

www.wikipedia.org

Hälsrevolutionen – vägen till en antiinflammatorisk livsstil” av Maria Borelius, 2018

Vår maghälsa är viktig för vårt psykiska välmående.

Maghälsa och psykisk hälsa hänger ihop

Som vi tidigare har tagit upp påverkar vår maghälsa vårt immunförsvar, något som många säkert redan har hört tidigare. Vad som kanske inte är lika känt är magens koppling till hjärnan, vilket innebär att en krånglande mage inte bara kan ge magbesvär utan även leda till psykisk ohälsa i form av exempelvis depression.

Den nära kopplingen mellan magen och hjärnan

Tarmsystemet har ett eget nervsystem som kallas det enteriska nervsystemet. Detta nervsystem innehåller 100 miljoner nervceller som kan fungera helt fristående från det centrala nervsystemet. Det enteriska nervsystemet består av tusentals nervknutar i magtarmkanalen, bukspottkörteln, gallblåsan och gallgångarna. Det påverkar magsäckens rörelser, blodcirkulationen till tarmslemhinnan och påverkar också utsöndringen av magsafter och frisättningen av ”må bra- hormonet” serotonin. Det enteriska nervsystemet skickar även information till det centrala nervsystemet, via vagusnerven, om hur mag- tarmkanalen mår. Det kan handla om smärta och obehag men också information om näringsstatus.

”Den andra hjärnan”

En anledning till att tarmen kallas för ”den andra hjärnan” är att alla de hormonella signalsubstanser som har identifierats i hjärnan även finns i tarmarna. Ett exempel är att 95 procent av kroppens serotonin bildas här! Tarmarnas bakterier påverkar produktionen av dessa signalsubstanser som till stor del påverkar hur vi mår mentalt.

I en studie fick en grupp möss tillskott av Lactobacillus rhamnosus. Efter en månad med tillskott gjorde man ett antal olika tester för att titta på stresskänsligheten och mental hälsa. Man fann då att mössen som fått Lactobacillus rhamnosus var lugnare och mindre stresskänsliga. Men vad berodde då detta på? Jo, man kunde se att mängden receptorer för den lugnande signalsubstansen GABA (gamma-aminosmörsyra) hade förändrats i olika delar av hjärnan hos mössen vilket bidrog till deras ökade lugn. Intag av bakterien hade alltså påverkat vad som hände uppe i hjärnan på ett mycket påtagligt sätt. Man kunde se hur signalerna från tarmen gick till hjärnan via den stora vagusnerven. GABA är en av de viktigaste och lugnande signalsubstanserna i nervsystemet, och störningar i GABA-systemet kan kopplas till depression och oro samt olika tarmsjukdomar.

Inflammation – en faktor vid psykiska sjukdomar

Inflammation utgör en del i många olika sjukdomar, som exempelvis hjärt- kärlsjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Forskning visar nu att inflammation även är en faktor vid psykiska sjukdomar som exempelvis depression, då inflammationen påverkar blod/hjärnbarriären på samma sätt som tarmslemhinnan. Istället för att utgöra ett skydd mot skadliga ämnen försvagas blod/hjärnbarriären av inflammationen och släpper igenom mikroorganismer som påverkar hjärnan. Inflammation kan även skapa kemisk obalans i hjärnan, vilket påverkar tillväxten av nya hjärnceller och hjärnans plasticitet.

Psykoneuroimmunologi

Detta är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om sambanden mellan kroppens immunförsvar och psykiska reaktionsmönster av typen glädje, livslust, sorg och depression.

Det är sedan tidigare känt att stress kan försvaga kroppens immunförsvar. På samma sätt kan positiva psykiska upplevelser, som exempelvis glädje, stärka kroppens immunförsvar och förebygga eller lindra sjukdomar som exempelvis angina pectoris (hjärtsmärtor), gastrit (katarr i magsäcken), artrit (ledinflammation), influensa och astma.

Sambanden mellan psykiska tillstånd och cancer är ännu oklart, forskning förekommer och det finns forskningsresultat som tyder på att förhållningssätt som präglas av hjälplöshet, passivitet och förträngning av känsloreaktioner vid konflikter kan öka risken för insjuknande i cancer. Vi inväntar dock mer forskning kring detta.

Psykoneuroimmunologin studerar även hur reaktioner i immunsystemet, till exempel febertillstånd vid infektioner, inverkar på nervsystemet och det psykiska tillståndet i form av trötthet och ökat sömnbehov. En teori är att de substanser som produceras av vita blodkroppar i samband med infektioner inverkar direkt på nerverna i hypotalamus.

Hur inflammation i kroppen påverkar hjärnan

Som vi har förklarat ovan så finns det alltså en nära koppling mellan hjärnan och immunförsvaret. Detta ämne är något som vetenskapsjournalisten och författaren Maria Borelius berör i sin bok ”Hälsorevolutionen – vägen till en antiinflammatorisk livsstil”. Hon undersöker bland annat hur inflammation i kroppen påverkar hjärnan och dess signalsubstanser i form av dopamin, serotonin och noradrenalin samt hur detta påverkar vår psykiska hälsa.

Maria Borelius skriver om forskaren Lena Brundin vid Lunds universitet som har sett hur depressiva människors vilja att begå självmord var direkt kopplad till graden av inflammatoriska markörer i blodet. Vidare kunde hon se hur graden av våld i självmordet kunde korreleras till graden av inflammation. Även forskare från universitet i Cambridge menar att det finns en koppling mellan inflammation och depressiva symtom. Professor Ed Bullmore, chef för psykiatriska fakulteten, menar att folk som får vaccinationer och inflammatoriska mediciner oftare blir deprimerade. De har börjat betrakta depression som en fysisk sjukdom som skulle kunna behandlas med antiinflammatoriska medel.

Vidare redogör Maria Borelius i sin bok att 30 procent av de som lider av inflammatoriska sjukdomar, som reumatism, också upplever sig vara deprimerade. Även schizofreni och bipolär sjukdom har visat sig ha ett samband med inflammation. Maria Borelius hänvisar till forskning gjord av psykoneuroimmunologen Sophie Erhardt vid Karolinska sjukhuset. Men exakt hur hänger detta ihop? Det visar sig att cytociner (som är en grupp proteiner och peptider, vars funktion är att bära kemiska signaler), som bildas vid inflammation, påverkar vår mentala hälsa då cytocinerna drar ner dopaminet, serotoninet och noradrenalinet vilket ger oss en sjukdomskänsla. Detta gör att vi blir låga, trötta och inåtvända/drar oss undan. När så inflammationen minskar kan signalsubstanserna återigen flöda fritt. Balanserade dopaminnivåer ger mer energi och självförtroende. Balanserade serotoninnivåer ger ökat lugn och mindre ångest. Balanserade nivåer av noradrenalin ger ökad vakenhet.

En god tarmflora innebär god mental hälsa

Tarmens bakterier har alltså kontakt både med mag-tarmkanalens egna nervsystem och med hjärnan. Skadliga bakterier, virus och svamp från en tarmflora i obalans kan därmed störa balansen i hjärnan, och leda till sämre minne och till och med depression. Goda tarmbakterier, däremot, gynnar minnet och den psykiska hälsan.

Vad ska man då äta? Jo, man kan exempelvis ta tillskott av mjölksyrabakterier som stärker immunförsvaret och ökar skyddet mot infektioner, motverkar förstoppning och diarré, och förbättrar nedbrytningen och näringsupptaget. De godartade bakterierna finns också i mjölksyrad mat som surkål, kimchi (koreansk surkål) och yoghurt. Mjölksyrebakterier minskar passagen av bakterier genom tarmslemhinnan, ökar den antiinflammatoriska aktiviteten och produktionen av korta fettsyror som är näring för tarmslemhinnan.

En viktig och nyupptäckt pusselbit

Som vi har redogjort för ovan har medvetenheten om kostens betydelse för vår hälsa ökat, inte bara för vår fysiska hälsa utan även vår psykiska hälsa (då vår fysiska och psykiska hälsa hänger ihop). Det intressanta här är även hur kunskapen om kopplingen mellan inflammation i kroppen och vår mentala och psykiska hälsa/ohälsa hänger ihop, något som inte varit lika känt. Då kosten till stor del påverkar graden av inflammation i kroppen kan vi alltså, i alla fall till viss eller stor del, påverka vår mentala hälsa genom att välja bra kost. Vi rekommenderar dock att man, vid sjukdomar och vid tvekan inför vaccinationer, rådfrågar sin husläkare då läkemedel och vaccinationer kan vara nödvändiga och livsviktiga.

Det som kan vara värt att tänka på vid behov av mediciner är att det då är minst lika viktigt att man äter ordentligt och bra för att magen ska kunna ta hand om alla ämnen och undvika att dessa riskerar att belasta kroppen på ett skadligt sätt. Det kanske rent av är dags att inventera sitt skafferi och uppgradera till hälsosammare produkter och livsmedel!

Källor:

www.holistic.se

www.kurera.se

www.psykologiguiden.se

www.wikipedia.org

Hälsorevolutionen – vägen till en antiinflammatorisk livsstil” av Maria Borelius, 2018

Det finns många saker vi kan göra för att stärka vår tarmhälsa!

Så kan du stärka din tarmhälsa

Vår tarmhälsa är viktig för att bibehålla balans i kroppen, samtidigt uppskattas var femte svensk ha regelbundna besvär med magen. Förutom att maghälsan påverkar vår hälsa i stort sitter också immunförsvaret till stor del i magen och vi tänkte därför undersöka kopplingen mellan dessa lite närmare.

Den hårt jobbande tarmen

Längs med väggarna i hela tunn- och tjocktarmen finns det tarmslemhinneceller vars uppgift är att analysera inflödet av ämnen och mikroorganismer. Omsättningen av tarmslemhinneceller är enorm, slemhinnan är helt utbytt var tredje eller fjärde dag. Cellerna signalerar via signalsubstanser till en mängd olika immunceller som sitter djupare in i slemhinnan. Dessa immunceller bildar antikroppar och andra skyddande ämnen.

Läckande tarm

Bakterierna i tarmarna gör så att cellerna i tarmens innervägg hela tiden nybildas och skyddar tarmen mot sjukdom. Men om tarmfloran är i obalans kan slemhinnan skadas och vi drabbas av läckande tarm.

Vid ”läckande tarm” bildas glapp, eller hål, mellan celler i tarmslemhinnan. Genom dessa glapp läcker osmält mat, gifter och bakterier ut från tarmen och in i blodet. Det triggar vårt immunförsvar och kan leda till inflammation, som i sin tur kan leda till en mängd olika sjukdomar. Bland annat kopplas olika typer av allergier, utmattning, migrän, gaser, muskel- och ledvärk och autoimmuna sjukdomar till läckande tarm.

Dålig mat ger upphov till förruttnelseprocesser och jäsningar i tarmarna som gynnar ”dåliga” bakterier. Det är därefter de dåliga bakterierna som bildar ämnen som skadar den känsliga tarmslemhinnan så att den läcker. Detta innebär alltså att skadliga ämnen hamnar i blodet där de belastar alla kroppens organ. Om tarmen läcker för mycket gifter till blodet hinner inte levern och njurarna med att rensa ut dem. Gifterna tas då upp och lagras i kroppens vävnader.

Symtom på läckande tarm kan vara:

 • Trötthet
 • Svullnader
 • Inflammationer
 • Värk i leder och muskler
 • Stelhet
 • Huvudvärk
 • Klåda
 • Matsmältningsproblem
 • Allergier
 • Överkänslighet
 • Dålig andedräkt
 • Illaluktande svett och avföring
 • Olika typer av hudproblem.

När tarmslemhinnan blir skadad blir också näringsupptaget sämre. Därmed uppstår även en näringsbrist i kroppen som gör att cellernas funktion (och även leverns avgiftande förmåga) blir sämre.

Följden av dålig kost och dålig tarmfunktion under lång tid är förödande. Genom att rensa upp i tarmen och ändra sin kost till en mer näringsrik och varierad kost stabiliseras tarmfloran och tarmslemhinnan, vilket bidrar till att du mår bättre.

En bättre kosthållning och hållbar livsstil

En dålig kost tros vara en av de största orsakerna till läckande tarm och det finns vissa saker som pekas ut som särskilt belastande för kroppen, och som man därför bör undvika om man vill förebygga risken för läckande tarm. Dessa är:

 • Vete
 • Socker
 • Alkohol
 • Processad mat

Andra saker som man också bör undvika för att minimera risken för läckande tarm är:

 • Stress
 • Obalans i tarmfloran (hänger samman med kosthållning)
 • Kemikalier och gifter som bekämpningsmedel i maten och läkemedel

Många menar att livsstilsförändringar och kosttillskott kan hjälpa en skadad tarm. Kosttillskott som mjölksyrabakterier, L-Glutamin, Aloe vera, kokosolja eller matsmältningsenzymer är ett bra komplement för att hjälpa en skadad tarmslemhinna.

Andra tips för dig som upplever besvär är:

 • Stressa mindre
 • Sov ordentligt
 • Uteslut socker, gluten och mjölkprodukter
 • Fyll på med goda bakterier

Stärk matsmältningen

Det finns olika sätt och vanor som man själv kan ta till för att hjälpa sin matsmältning på traven, såväl innan som under och efter själva måltiden.

Redan innan måltiden kan du stärka matsmältningen genom att:

 • Dricka ett glas vatten med en halv pressad citron eller ta 1-2 matskedar äppelcidervinäger innan maten. Det stimulerar magsyran som i sin tur stimulerar och stärker matsmältningen.
 • Förbereda dig mentalt på att du snart ska äta. Tänk på hur gott det ska bli. Redan här börjar matsmältningen genom att saltsyra och rätt sorts enzymer frisätts. Ge kroppen tid att ställa in sig på att det ska bli mat och skicka ut matsmältningsenzymerna.
 • Lägga upp maten så vackert som möjligt på tallriken och ta någon minut innan du äter då du betraktar matens skönhet, känner den goda doften och njuter av den med alla sinnen.
 • Öva dig på att känna tacksamhet över den mat som ligger på din tallrik och tacksamhet gentemot alla som har varit involverade i och bidragit till matens väg till din tallrik.

Under måltiden kan du stärka matsmältningen genom att:

 • Ta en tugga i taget och tugga gärna 30 gånger för att maten ska bli lättare för magen att smälta, samt för att undvika att svälja luft som kan bidra till gaser.
 • Dricka varm dryck till maten. Inom ayurvedan (den uråldriga indiska hälsoläran) förespråkas varmt (uppkokat) vatten istället för kallt, eftersom kallt vatten ”släcker” matsmältningen.
 • Fokusera på måltiden. Med detta menas att ägna sin fulla uppmärksamhet på maten, undvik därför att se på TV eller läsa samtidigt som du äter.
 • Sitt kvar några minuter efter sista tuggan, eller vila en stund på maten i soffan eller sängen.
 • Sluta äta innan du är helt mätt. Det tar cirka 20 minuter tills mättnadskänslan inträder. Den extra maten som du äter är en belastning för kroppen och skapar bara problem.
Probiotika kan stärka din tarmhälsa

Probiotika & prebiotika kan ge bättre tarmhälsa

Det finns som sagt mycket som man kan göra på egen hand för att förbättra sin maghälsa. Som vi har redogjort för ovan har kosten en stor betydelse, men man kan även ta hjälp av tillskott med probiotika och prebiotika för att främja bakteriefloran i tarmen. Men vad menas då med probiotika respektive prebiotika?

Probiotika – probiotika är de goda tarmbakterier som vi naturligt har i magen. Dessa nyttobakterier, lactobaciller och bifidobakterier finns bland annat i yoghurt och syrade grönsaker. De går även att tillföra i form av kapslar som man äter. Det som är viktigt för dig att tänka på vid intag av kapslar är att välja ett preparat med så många bakteriestammar som möjligt då man inte vet vilken bakteriestam som just du saknar, då detta är individuellt. Därför bör man, enligt dietisten Sofia Antonsson, ta det säkra före det osäkra och välja ett preparat med så många olika stammar som möjligt. Särskilt viktigt kan det vara att stötta magen med probiotika inför en utlandsvistelse eller i samband med en antibiotikakur.

Prebiotika – prebiotika är mat för de goda bakterierna. Medan probiotika är gynnsamt för magen genom att tillföra goda magbakterier, är prebiotika viktigt för att dessa goda bakterier ska må så bra som möjligt och kunna föröka sig. Prebiotika skapar alltså en god miljö för de goda bakterierna och fungerar som mat till de goda bakterierna. Några exempel på mat med prebiotika är bland annat färgrika och krispiga grönsaker, fullkorn, lök, vitlök, kål och havre samt andra livsmedel med kostfibrer.

Smörsyra

Smörsyra sägs kunna bidra till en bättre tarmhälsa. Men vad är då smörsyra? Jo, smörsyra är en fettsyra som bakterierna i tarmen producerar när de äter på kostfibrer. Man tror att smörsyran har förmåga att stärka upp tarmslemhinnan och även läka en trasig och läckande slemhinna. Så smörsyra kan vara nyckeln till framtida forskning för att kunna hitta lösningar på exempelvis IBS (Irritable Bowel Syndrome, på svenska känslig tarm), och andra tarmsjukdomar.

Den heliga måltiden

Som vi tidigare har konstaterat så är kroppen väldigt känslig och påverkbar, inte minst magen och våra tarmar – på gott och ont. Med denna vetskap är det därför att viktigt att ta god hand om magen och vara snäll mot den. Detta innebär att tänka på vad man äter, men också hur man äter samt hur man lever och mår i stort.

Som vi har redogjort för i veckans blogginlägg finns det mycket att tänka på, såväl inför måltiden som under och efter måltiden. Vidare är det inte bara viktigt att tänka på att få i sig goda bakterier utan även att upprätthålla en god miljö i sina tarmar för att på så sätt ge näring till de goda bakterierna som gynnar såväl hälsan som välbefinnandet. För de flesta av oss vet att en fungerande mage är en mage som vi inte märker av, alltså en mage i balans som gör att vi mår bra. På samma sätt kan en mage i obalans påverka hela tillvaron, vilket innebär att upplevelsen av hälsa och välbefinnande lyser med sin frånvaro. Precis som vi behöver få i oss rätt kost behöver våra tarmbakterier också rätt näring för att upprätthålla en god tarmhälsa, och därmed ett stärkt immunförsvar. Så hjälp din tarm, och därmed ditt immunförsvar, lite på traven!

Källor:

www.holistic.se

www.kurera.se

Om maghälsan är i balans så mår vi mycket bättre.

Maghälsa – så viktig är den

Maghälsa utgör en central roll för vår hälsa i stort. Om inte magen är i balans påverkas hela tillvaron och man känner sig helt enkelt inte alls i balans. Den som någon gång har haft besvär med magen vet vad vi menar. Vi ska undersöka detta lite närmare, vad som är viktigt att tänka på för att optimera sin maghälsa.

Våra maghälsa har stor betydelse för vårt immunförsvar och vår hälsa i stort. Den uråldriga indiska hälsoläran ayurveda säger att all sjukdom börjar med obalans i mag- tarmsystemet. Om näringsupptaget inte fungerar som det ska uppstår förr eller senare en brist, som på sikt kan utvecklas till sjukdom.

Det känsliga matsmältningssystemet

Som vi har berört tidigare så består vårt autonoma nervsystem av två lägen; det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet gör oss aktiva och uppe i varv, vilket innebär att matsmältningen inte prioriteras. Det produceras mindre matsmältningsenzymer, magsyra och galla. Dessutom minskar tarmrörelserna. Det parasympatiska nervsystemet innebär däremot vila och reparation samt återhämtning, vilket också innebär att matsmältningen prioriteras. Matsmältningen kräver lugn och ro för att kunna fungera optimalt, vilket också hänger samman med kroppens förmåga att uppta näring från maten.

Matsmältningssystemet är helt slutet, som ett rör från munnen ner till ändtarmen. Det finns ingen risk att en liten matbit som du sväljer råkar lämna systemet och vandrar runt i kroppen och in i andra organ. Varje svald matbit tar sig sakta men säkert ner genom ”röret” och processas steg för steg till dess att det som kroppen inte kan bryta ner lämnar kroppen via ändtarmen. Innan dess har magsyra, matsmältningsenzymer och tarmbakterier gjort sitt bästa för att ”krama ut” alla nyttigheter.

Matvisualisering

Matsmältningssystemet förbereds redan innan du börjar äta, rent av vid blotta tanken på mat. När du tänker på maten som du ska äta, hur fint upplagd den är och hur gott den doftar förbereder du systemet genom att ge hjärnan signaler om att matsmältningsenzymer ska börja frigöras. Ett exempel på detta är när du upplever att det vattnas i munnen vid tanken på något gott. Vår saliv innehåller faktiskt en del matsmältningsenzymer som hjälper till med matens nedbrytning.

Tugga ordentligt!

När vi tuggar maten blandas den med saliven och enzymerna, detta innebär att nedbrytningen påbörjas. Ju bättre du finfördelar maten, desto bättre blir näringsupptaget. Tugga gärna 30 gånger. Man kanske inte tror detta, men det är faktiskt viktigt att tugga ordentligt även vid intag av juice, smoothie och soppa.

Matens resa

Maten stannar i magsäcken tills den är helt finfördelad. Ju mer protein och fett maten innehåller, desto längre stannar den här. Sedan fortsätter maten till tunntarmen. Tunntarmen är väldigt lång och stor, som en tennisplan om du skulle vika ut den helt. Ytan behövs för att all näring ska kunna tas upp från maten. Det är nämligen här som den största delen av matsmältningen och näringsupptaget sker. Här bryts kolhydrater och sockerarter ner till glukos, fruktos eller galaktos för att kunna tas upp av kroppen. Proteiner blir fria aminosyror. Galla från gallblåsan löser upp fett. Vitaminer och mineraler absorberas. Det mesta av näringen transporteras genom blodet till levern och sedan vidare ut till kroppens alla celler. Levern bryter också ner alkohol, mediciner och andra gifter som kroppen inte behöver. Det tarminnehåll som inte hittills har brutits ner fortsätter till tjocktarmen, och nu finns det inte så mycket näring kvar i matbiten som tidigare intogs.

Det som når tjocktarmen består mest av fibrer och annat som kroppen inte kan bryta ner. Detta blir till mat åt bakterierna i vår tarmflora. Om tarmfloran är i balans bildas ämnen som kroppen har nytta av. I tjocktarmen sugs överskottsvätska upp, och avföring skapas, som sedan lämnar kroppen via ändtarmen.

Våra goda tarmbakterier

Vår maghälsa påverkas till stor del av bakterier; vi människor har i snitt 100 000 miljarder bakterier på huden, i våra slemhinnor och i våra tarmar. Vi har 10 gånger fler bakterier i och på kroppen än mänskliga celler! De allra flesta bakterier lever i vår tjocktarm, där de har många och viktiga uppgifter. Fler än 1000 olika bakteriestammar ingår i människans tarmflora.

Hela 80 procent av vårt immunsystem är lokaliserat till tarmen. Tarmfloran, alltså de bakterier och mikroorganismer som lever i våra tarmar, är viktiga för immunsystemets utveckling och funktion. De goda bakterierna jobbar med att hålla dåliga bakterier borta och skyddar mot parasiter och jästsvampar.

Bakterierna bryter ner födoämnen som matsmältningen inte har klarat av, som exempelvis cancerogena ämnen och andra toxiner som läkemedel och dylikt. Det är en anledning till att vi reagerar olika på mediciner, vi har nämligen alla unika uppsättningar bakterier i tarmen. Bakterierna gör också så att cellerna i tarmens innerväggar, tarmslemhinnan, hela tiden nybildas, vilket skyddar tarmen mot sjukdom.

Bakterierna tillverkar även flera viktiga vitaminer som B12, B9 (Folat), B7 (Biotin) och vitamin K2, samt korta fettsyror som är bra för tarmens celler. De styr också delvis vilka näringsämnen vår kropp kan ta upp. Tarmbakterierna fermenterar även fibrer som bildar korta fettsyror.

När vi har för lite goda bakterier i tarmarna, eller allt för många elaka bakterier, kan vi få problem med magen. Vi kan få försvagat immunförsvar och bli känsligare för infektioner, få svamp och försvagade tarmrörelser. Att ha obalans i tarmbakteriefloran kan också bidra till övervikt.

Dålig maghälsa – tarmflora i obalans

Våra tarmbakterier är fantastiska på många sätt, men samtidigt väldigt känsliga. Något som kan sätta hela tarmfloran ur balans är exempelvis en antibiotikakur. Att vi har antibiotika är fantastiskt då medicinen har räddat många liv, men tyvärr används antibiotika alldeles för mycket och ofta i onödan. Antibiotika tar död på de dåliga bakterierna som till exempel orsakat någon infektion, men även de goda bakterierna i våra tarmar. Detta kan resultera i störningar i tarmfloran i månader eller till och med år efter avslutad antibiotikabehandling. Några vanliga besvär är diarré, svampinfektion, urinvägsinfektion och överkänslighet för infektioner och olika slags födoämnen samt även symtom som inte associeras med tarmarna.

Några vanliga orsaker till obalans i tarmfloran är:

 • Dålig kosthållning
 • Stress
 • Antibiotika
 • Nedsatt immunförsvar
 • Långsammare tarmrörelser
 • Förhöjt pH i tarmen
 • Olika gifter, till exempel tungmetaller
 • För mycket protein och för lite fibrer

Ett viktigt men känsligt system

Veckans blogginlägg visar på hur viktigt matsmältningssystemet och vår tarmflora är för vår hälsa i stort. Samtidigt framkommer det hur känsliga vi är, och då främst vår tarmflora, för olika typer av omgivningsfaktorer som kan bidra till stress samt hur vi påverkas både positivt och negativt av det som vi stoppar i oss. I vårt moderna samhälle med snabbmat och hel/halvfabrikat samt mycket stillasittande och olika slags mediciner belastar vi på många sätt våra kroppar.

Det pågår en ständig kamp mellan våra goda och onda bakterier och det gäller därför att ställa sig på rätt sida i denna kamp för att stärka det friska och på så sätt undvika olika besvär och infektioner. Om infektionen blir ett faktum finns alltid antibiotika – men det har sitt pris, då man inte enbart blir av med sina onda bakterier utan även sina goda bakterier som är så värdefulla.

Här kan du få fler tips och råd kring din maghälsa!

Källor:

holistic.se

psykologiguiden.se

D-vitamin stärker vår hälsa.

D-vitamin – för fysisk och psykisk hälsa

Som många säkert känner till är solen en viktig källa till D-vitamin, nu är det därför läge att utnyttja denna viktiga källa för att fylla på våra lager med D-vitamin. Men varför är D-vitamin så viktigt för oss?

Redan tidigt i livet som små barn introduceras vi för D-vitamindroppar för att säkerställa att vi får i oss tillräckligt med D-vitamin, något som tyder på att vitaminet minst sagt är viktigt för vår hälsa. Men hur viktigt är det egentligen för vår hälsa?

Stärker skelettet

Kortfattat kan man säga att vi behöver D-vitamin för att vi ska kunna ta upp kalcium i tarmen och därigenom kunna bygga upp och upprätthålla ett starkt skelett. D-vitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder. Långvarig brist på D-vitamin kan alltså leda till ett svagare skelett. Hos barn kan långvarig och svår brist på D-vitamin leda till rakit, engelska sjukan (symtomen är ett mjukt och missformat skelett). I vår del av världen är det ovanligt med svår D-vitaminbrist. Däremot är det förekommande med måttlig D-vitaminbrist i länder som ligger långt från ekvatorn (särskilt under vinterhalvåret). Problemet med måttlig D-vitaminbrist är att detta inte ger några symtom. Det går att testa för D-vitaminbrist genom ett blodprov.

Stärker inte ”bara” skelettet – så mycket mer

Men D-vitamin verkar inte bara vara gynnsamt för vårt skelett, det verkar ha en större betydelse för oss än så. Kan vitaminet rent av minska risken för suicid? Enligt forskare i Lund visar resultat att patienter som försökt ta sitt liv hade signifikant lägre halter D-vitamin i blodet än både deprimerade utan suicidtankar och friska personer.

Psykiatriforskare i Lund har kunnat peka på flera intressanta biologiska samband. I tidigare studier har de bland annat kunnat visa att deprimerade och suicidbenägna har både förhöjda halter av inflammatoriska ämnen och avvikande halter av stresshormonet kortisol i blodet, något som skulle kunna tolkas som ett belastat stressystem.

Åsa Westrin, forskare och överläkare vid Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri, Lunds universitet, förklarar:

”Eftersom D-vitamin påverkar immunsystemet och det finns studier som talar för att låga nivåer av vitamin D kan ha samband med nedstämdhet hos vissa personer, blev vi intresserade av att ta reda på om vitamin D-nivåerna var lägre hos suicidbenägna personer.”

En svensk studie

Studien som undersökte sambandet mellan risken för suicid och brist på D-vitamin leddes av Cécile Grudet, forskarstuderande i psykiatri vid Lunds universitet. I studien jämförde forskare D-vitaminhalten i blodet hos 59 patienter som försökt begå suicid med två olika kontrollgrupper. Den ena kontrollgruppen bestod av personer med depression men utan suicidtankar och den andra av friska personer. Resultaten visade tydligt att personer i gruppen som försökt ta sitt liv hade statistiskt säkerställt lägre halter av D-vitamin i blodet än personer i de båda kontrollgrupperna. Dessutom kunde forskarna se ett negativt samband mellan D-vitamin och inflammatoriska ämnen, det vill säga ju lägre D-vitaminhalt desto högre mängder av vissa viktiga inflammatoriska ämnen hos de suicidbenägna patienterna.

Kan det då bli aktuellt med D-vitaminbehandling för vissa patienter?

Enligt Åsa Westrin, forskare och överläkare, skulle det vara intressant att pröva om tillägg med vitamin D till vanlig behandling kan hjälpa patienter med D-vitaminbrist och tecken på inflammation, om resultaten kan bekräftas även i andra studier.

Förebygger och lindrar luftvägsinfektioner

Tidigare studier visar dessutom att D-vitamin spelar en viktig roll i att förebygga och lindra luftvägsinfektioner då det stärker immunförsvaret så att det reagerar effektivare mot virus och bakterier. Helena Linge, forskare vid Avdelningen för lungmedicin vid Lunds universitet, förklarar:

”Brist på D-vitamin sänker kapaciteten hos en rad olika biologiska system, bl.a. de som hanterar infektioner.”

Källor till D-vitamin

Några exempel på källor till D-vitamin är följande:

 • Solen
 • Fet fisk som exempelvis lax, sill och makrill
 • Mejeriprodukter (vissa mejeriprodukter är berikade med D-vitamin)
 • Ägg
 • Kött

För att vi ska kunna producera vårt eget D-vitamin behöver vår hud exponeras för ultraviolett ljus av typen UVB. Då UVB-strålar filtreras bort i atmosfären när solen står lågt är det i praktiken bara under sommarhalvåret (april/maj till och med augusti/september) som kroppen kan producera sitt eget D-vitamin i nämnvärda mängder. Under svensk högsommar räcker det att vi är ute i solen, klädda i shorts och kortärmat, ungefär en kvart om dagen några gånger i veckan.

Vi kan lagra vitaminet under några veckor och behöver därför inte sola eller få i oss det med maten varje dag. Ibland kan det dock vara svårt att få i sig tillräckligt med D-vitamin via kosten, särskilt under vinterhalvåret, och då kan kosttillskott behövas som ett komplement.

Hur mycket D-vitamin behöver vi?

Genomsnittsbehovet är beräknat till ca 7,5 mikrogram per dag. För att behovet ska täckas för så gott som alla trots variation i ålder och hur mycket vi exponerar huden för sol, rekommenderas 10 mikrogram per dag, respektive 20 mikrogram för de över 75 år och de med liten solexponering.

Riskfaktorer för D-vitaminbrist

Det finns olika riskfaktorer som innebär högre risk att drabbas av D-vitaminbrist, några är följande:

Hudfärg – En ljushyad person som utsätts för samma mängd solljus som en mörkhyad producerar fem till tio gånger mer D-vitamin än den mörkhyade. Hos en ljushyad person minskar D-vitaminproduktionen med ökad solbränna.

UV-barriärer – Kläder och solkrämer skyddar effektivt mot solens strålar men stoppar tyvärr även D-vitaminproduktionen. Individer som bär heltäckande klädsel drabbas oftare av D-vitaminbrist.

Geografi – Ju längre bort från ekvatorn vi lever, desto kortare är perioden då vi kan producera vårt eget D-vitamin med hjälp av solen, och desto viktigare att vi får i oss D-vitamin via kosten eller kosttillskott.

Ålder – Hudens förmåga att producera D-vitamin sjunker med åldern. D-vitamin har även effekt på muskelstyrka och funktion och D-vitaminbrist kan därför bidra till fallskador, inklusive frakturer.

Allergiker/vegetarianer/veganer – Grupper som av någon anledning inte äter fisk och D-vitaminberikade livsmedel eller undviker solexponering. Dessa grupper kan därför vara i behov av D-vitamintillskott för att säkerställa ett tillräckligt intag av D-vitamin.

Kan vi få i oss för mycket D-vitamin?

Stora mängder D-vitamin är giftigt och kan leda till att man får för höga nivåer av kalcium i blodet, kalciuminlagring i njurarna och njursvikt. Det är dock inte möjligt att få i sig farliga mängder enbart via kosten, däremot om man tar flera olika kosttillskott som innehåller D-vitamin. Enligt den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, är övre gräns för intag av D-vitamin 100 mikrogram per dag för vuxna.

Lagom är bäst

Som så ofta är målet att ständigt uppnå en form av balans, då en för låg nivå riskerar att göra oss sjuka – men även en för hög nivå. Detta visar hur känslig kroppen är och hur viktigt det är att alla värden och nivåer ligger på en bra nivå för att vi ska kunna uppnå en optimal hälsa och därmed även ett välbefinnande. Veckans blogginlägg belyser hur viktigt D-vitamin är för kroppen och immunförsvaret, vilken betydelse det därmed har för såväl vår fysiska som psykiska hälsa.

Vi får ofta höra hur viktigt det är att vara försiktig i solen då många förknippar solen med bland annat risken för hudcancer. Visst är det så att man ska vara medveten om alla risker som finns här i livet och man bör alltid vara försiktig, men samtidigt kan dessa försiktighetsåtgärder ibland gå till överdrift och resultera i att vi helt undviker solen täckta i heltäckande kläder och solkrämer vilket ju inte heller är bra för oss. Vi behöver D-vitamin för att hålla oss friska och för att kunna må bra, och i detta sammanhang utgör solen en viktig källa till D-vitamin. Så njut av vårsolen, om än med viss försiktighet! En balans är alltså det optimala. Lagom är bäst!

Källor:

vetenskaphalsa.se

livsmedelsverket.se

Det finns metoder och behandlingar vi kan ta hjälp av vid sömnproblem.

Olika metoder och behandlingar av sömnbesvär

Sömnbesvär upplevs av många som svåra att få bukt med och vi har tidigare tipsat om knep vi kan ta till för att få bukt med sömnlösheten. Men det finns också olika metoder och behandlingar att testa om du fortfarande har svårt att somna.

Beröring – effektivt vid sömnbesvär

Som vi tidigare har tagit upp har beröring (något som ökar utsöndringen av oxytocin) en välgörande inverkan på vår hälsa – så även på sömnen. Oxytocin motverkar stresshormoner genom sin lugnande och kraftfulla antistress- effekt. Oxytocin sänker både puls och blodtryck när det frigörs. Vår smärttröskel höjs och upplevelsen av smärta blir inte lika jobbig med oxytocinets hjälp. Vidare kan oxytocin vända skadliga celler och på så sätt städa upp systemet, vilket innebär att det har bra effekter på inflammatoriska processer.

Alla former av positiv beröring triggar kroppens produktion av oxytocin. När oxytocin bildas mår vi bra och känner oss lugna och avslappnade, vilket är de bästa förutsättningarna för en god natts sömn. När du blir avslappnad får du en sänkning av stresshormonet kortisol, blodtrycket sjunker och ångesten dämpas.

Att omge sig med goda relationer bidrar till ett ständigt påslag av oxytocin. Men även om du inte har denna möjlighet kan du själv hjälpa oxytocinproduktionen på traven genom att göra saker som du tycker om att göra – exempelvis sjunga, rida, dansa, umgås med vänner, klappa hundar eller katter. Inför läggdags kan du till exempel ta ett varmt bad, som vi har nämnt ovan. Även så kallade tyngdtäcken/bolltäcken (täcken med insydda tyngder för ökad vikt) kan öka oxytocinproduktionen. Detta beror på att nerverna svarar på det ökade trycket på kroppen och frigör mer oxytocin i hjärnan och i blodet. Även värme är bra för att sätta igång systemet. Man bli lugnare och mer avslappnad, vilket bidrar till att underlätta insomningen.

Massage och dess helande kraft

Beröring i form av massage har likaså det visat sig ha stor positiv effekt på sömnen. Berit Seiger Cronfalk är sjuksköterska och forskare med beröring och massage som specialområde. Hon har gjort studier i ämnet, bland annat på multisjuka äldre, cancerdrabbade och nyligen insjuknade i stroke. Berit Seiger Cronfalk förklarar vidare:

”Beröring är ett basalt behov hos oss alla. En stunds beröring gör att man känner sig bekräftad, man är i ett sammanhang och man blir varm och väldigt avslappnad och både puls och blodtryck sänks.”

Berit har även sett i sina studier hur sömnen för patienterna förbättras av lättare massage före sänggående. Berit Seiger Cronfalk utvecklar:

”I och med massagen får man en oxytocinomsättning som gör det lättare att slappna av och nattsömnen blir bättre. Många hamnar i så kallad REM-sömn under massagen och fortsätter sedan att sova.

En av Berits första studier visade även på att behovet av insomningstabletter minskade efter lätt massage innan sänggåendet.

Massage har vidare, enligt forskning, visat sig ha god effekt hos patienter med svår smärta. Enligt Berits studier har det visat sig att massagen inte bara har fungerat lindrande för multisjuka patienter under själva massagen utan att effekten har varit långvarig och hållit i sig flera timmar efter. Smärtlindringen hjälper i sin tur till med både avslappning och insomning.

Om man blir allvarligt sjuk blir sömnen ännu viktigare, enligt Berit Seiger Cronfalk. Livskvaliteten höjs med bra sömn.

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response)

Ett relativt nytt fenomen som har blivit omåttligt populärt på internet är så kallade ASMR-videos. Förkortningen står för Autonomous Sensory Meridian Response, vilket kan förklaras som en sensorisk respons som framkallas av vissa specifika ljud och rörelser, så kallade triggers. Det kan handla om att någon viskar, ritar eller utför annat som framkallar specifika ljud som somliga upplever som lugnande och därmed sövande. Begreppet är vetenskapligt omstritt och det saknas fortfarande en entydig förklaring på varför vissa blir lugna med hjälp av ASMR-klipp medan andra är helt likgiltiga inför dem. Det finns enligt psykologen Jenny Jägerfeldt olika teorier, bland annat att detta skulle vara en rest från när vi var primater och plockade löss från varandra och fick någon slags sensorisk belöning eller att det är en rest från barndomen. Oavsett vilket påstår en del att de har blivit hjälpta med sina sömnsvårigheter, men även ångest och depression. Vissa menar till och med att ASMR har kunnat ersätta deras mediciner.

Musikens lugnande toner

I likhet med ASMR, som innebär olika ljud som kan upplevas som lugnande och därmed sövande, kan även musik upplevas lugnande och sövande. Manchestertrion Marconi Union arbetade tillsammans med ljudterapeuter för att skapa en lugnande låt som har visat sig bidra till lugnare och långsammare andning och som reducerar hjärnaktiviteten. En studie visade sig att låten var mer effektiv än massage, en promenad eller en kopp te. Denna låt sägs vara världens mest avslappnande låt. Vad heter då denna låt? Den heter ”Weightless” och en länk till denna låt kommer nedan:

https://www.youtube.com/watch?v=UfcAVejslrU

Behandlingar av sömnbesvär

Kognitiv beteendeterapi – En behandlingsform som finns är kognitiv beteendeterapi (KBT) som är en psykologisk behandlingsmetod som kan hjälpa vid olika typer av sömnbesvär. Behandlingen går bland annat ut på att du ska få en ökad medvetenhet om vad som bidrar till sömnbesvären. Det förekommer ofta att man får träna hemma med hjälp av hemuppgifter. Hemuppgifterna går bland annat ut på att öva sig på att ha regelbundna sovtider, men även övning som syftar till att lättare uppnå avslappning och tankestopp. Tankestopp går ut på att du lär dig en teknik som stoppar de tankar som håller dig vaken, till exempel tankar som gör dig orolig. Du minskar också den tid du sover för att öka sömnbehovet nästa natt. Detta gör att sömnen blir djupare när du väl somnar.

Tyngdtäcke – Tyngdtäcke (även kallat bolltäcke) har blivit uppskattat av många som upplever sig ha blivit hjälpta av detta vid sömnsvårigheter. En del beskriver det som att ”känna sig kramad” och ”känna sig skyddad” vilket bidrar till en känsla av trygghet som i sin tur bidrar till lugn och avslappning som underlättar insomningen. Antagligen beror detta på att tyngden upplevs som beröring vilket påverkar utsöndringen av oxytocin som, ovan nämnt, har en lugnande och läkande effekt.

Läkemedel – Vi har ovan redogjort för alternativa metoder, men i vissa fall kan det även finnas behov av läkemedelsbehandling. Det finns olika typer av läkemedel för sömnbesvär beroende på vilka sömnbesvär du har. Läkemedel bör användas så kort tid som möjligt. Vissa läkemedel gör att du somnar fort medan andra gör att du sover djupt hela natten. Diskutera med din läkare ifall du vill veta mer om just dina sömnbesvär och vilket läkemedel som skulle passa just dig utifrån dina besvär och behov.

Sömndagbok – Vid ett läkarbesök får du besvara frågor om sömnvanor, trötthet och hur du mår i övrigt. Det kan då vara bra att ha skrivit en sömndagbok som du kan utgå ifrån.

En sömndagbok går ut på att dagligen besvara som exempelvis:

 • Vilken tid gick jag och lade mig?
 • Vilken tid somnade jag?
 • Vilken tid vaknade jag?
 • Hur många gånger var jag vaken under natten?
 • Vad gjorde jag kvällen innan jag gick och lade mig?
 • Hur fungerade dagen efter?
 • Sov jag någonting under dagtid dagen efter?

Vissa läkemedel kan ha effekt på sömnen och läkaren behöver därför veta vilka läkemedel du tar, om du tar några. Efter en undersökning gör läkaren en bedömning av orsaken till sömnproblemen och hur du ska komma tillrätta med dem.

Sömnlaboratorium – I vissa fall kan du få en remiss för utredning på ett sömnlaboratorium där det finns utrustning för att följa sömnen i detalj.

Källor:

Kurera

Greatist.com

SVT Nyheter

Vårdguiden – 1177.se

telegraph.co.uk

Att sova gott kan göra mycket för vårt fysiska och psykiska välmående – här får du 18 tips!

18 tips – Så kan du sova bättre

Har du svårt att sova? Då är du inte ensam. Ungefär var tredje person lider av tillfälliga sömnbesvär och var tionde person har allvarligare sömnproblem. Det finns dock tips och råd som man kan ta till för att öka sina chanser till bättre sömn, för den som lider av sömnbesvär.

Hur vet jag om jag har sömnproblem?

För att få svar på denna fråga kan man ställa sig frågan hur man fungerar dagtid. Fungerar man och klarar alla dagens utmaningar utan problem? Ja, i så fall får du förmodligen tillräckligt med sömn. Om du däremot upplever att du inte klarar av dagens utmaningar optimalt kan det vara så att du inte får tillräckligt med återhämtning. Som vi tidigare har tagit upp är ofta stress och oro orsaker till sömnproblem. Sömnbristen i sig riskerar att leda till en ond cirkel då kroppen inte får tillräckligt med återhämtning, vilket ofta leder till större stress vilket i sin tur leder till större sömnproblem.

Kroppens hormoner i samspel

På kvällen ökar produktionen av hormonet melatonin. Det gör att du blir sömnig och hormonet produceras bäst när det är riktigt mörkt. På morgonen vaknar du och blir pigg för att hormonet kortisol ökar i kroppen. Nivåerna av kortisol är högst mellan kl.06.00 och kl.08.00 samt efter träning, och frigörs även vid stress. Även serotonin är ett hormon som påverkar sömnen och lugnet. En låg nivå är vanligt vid depression och stress. Depression är en annan vanlig orsak till sömnproblem och kan bero på att serotonin inte produceras som det ska. Här kan till exempel träning, avslappningsövningar och lugn musik höja serotoninnivån.

Tidsomställning – en hälsorisk

Förra helgen var det, i vanlig ordning, dags att ställa om klockan till sommartid, som varje år sista helgen i mars. Sömnforskaren Matthew Walker, som nyligen gästade ”Skavlan” och som är aktuell med sin bok ”Sömngåtan”, anser att vi bör slopa omställningen till sommartid. Enligt Matthew Walker påverkas hälsan markant av tidsomställning, även om det bara handlar om en timme. Han utvecklar:

”Man kan tro att en timmes sömn inte spelar någon roll. Men på våren, dagen efter att vi förlorat en sömntimme ökar antalet hjärtinfarkter med 24 %. Det är dramatiskt. På samma sätt ökar risken för självmordstankar, självmordsförsök och genomförda självmord. Trafikolyckorna ökar dagen därpå. Och det handlar bara om en timme mindre sömn. Så skör och känslig är kroppen för den allra minsta sömnstörning. På hösten, när vi vinner en timmes sömn minskar hjärtattackerna med hela 21 %. Så det går åt båda hållen. Varför gör vi så mot samhället? Vi borde upprätthålla stabiliteten.”

Den 26 mars 2019 beslutade Europaparlamentet att EU bör sluta med tidsomställningen från normaltid till sommartid och vice versa från och med 2021.

18 tips för en bättre sömn

För dig som behöver lite hjälp på traven med att sova, och inte vill behöva ta till sömntabletter, finns några naturliga alternativ. Nedan följer en redogörelse (vissa har vi redan redogjort för tidigare, men lite upprepning skadar väl aldrig?):

 1. Magnesium – Detta mineral är ett väldigt viktigt sådant för avslappning, något som gör oss redo för att sova. Det har en lugnande inverkan på kroppen och verkar kramplösande. Magnesiumbrist kan leda till migrän, muskelkramp och sömnsvårigheter.
 1. B-vitamin – Sömnlöshet på grund av stress kan bli bättre med B-vitamin- tillskott.
 1. Naturliga sömnpreparat – Det finns olika tillskott med exempelvis valeriana, melissa eller johannesört som kan hjälpa vid sömnlöshet. Preparaten innehåller till exempel citronmeliss, kamomill, tryptofan, johannesört, humle eller valeriana.
 1. Regelbunden motion – Regelbunden träning, gärna på morgonen, brukar fungera för många. Att träna sent på kvällen kan däremot inte rekommenderas om du redan har svårt att sova.
 1. Undvik sött och koffein – Undvik socker och kaffe samt svart te innan läggdags då socker och koffein kan göra dig pigg och därmed försvåra insomnandet.
 1. Drick örtte – Drick en kopp koffeinfritt örtte med avslappnande örter som valeriana, kamomill, citronmeliss eller humle. Det finns exempelvis speciella kvällsteer i vanliga matvarubutiker som fungerar för många.
 1. Ta tillskott med L-teanin – L-teanin är en aminosyra som minskar stress. Den finns i grönt te, vilket dock innehåller lite koffein som kan vara uppiggande. Vid sömnproblem orsakad av stress kan det därför vara bättre att förlita sig till L-teanin i tablettform från Hälsokosten.
 1. Värme – Ta gärna ett varmt bad eller ett varmt fotbad innan du ska sova.
 1. Lagom med mat – Man bör inte gå och lägga sig hungrig, men inte heller övermätt. Båda tillstånden har negativ inverkan på din sömnkvalitet.
 1. För anteckningar – Om du vaknar mitt i natten och ligger och grubblar är ett tips att föra anteckningar om det du funderar på. Då kan man oftast slappna av igen och slipper ligga och älta bekymmer.
 1. Lägg dig vid kl.22.00 – Den viktigaste sömnen får du mellan klockan 22.00 och 06.00. De flesta behöver en nattsömn på sex till tio timmar.
 1. Rätt temperatur – Ett svalt sovrum ökar chanserna till god sömn, inte varmare än 18-20 grader. Se även till att ha ett mörkt sovrum då ljus stör produktionen av melatonin. Var även ute i dagsljus under dagen för att produktionen av serotonin och melatonin ska kunna regleras.
 1. Undvik uppiggande kolhydrater – Undvik kolhydrater på kvällen då de bidrar till energi och piggar upp kroppen.
 1. Gör övningar för att varva ner – Olika typer av avslappning, som andningsövningar, yoga eller mindfulness är bra för sömnen.
 1. Sömnrutiner – Bra sömndisciplin, att man går upp samma tid vardag som helg, gynnar sömnkvaliteten.
 1. Dagsljuslampa – Dagsljuslampa ger energi när du ska vakna på morgonen.
 1. Öka intaget av aminosyran L-tryptofan – Detta är en aminosyra som bidrar till god sömn och har stor betydelse för sömn och vakenhet. Tryptofan är viktigt för kroppens tillverkning av serotonin samt melatonin – två hormon som gör dig lugn respektive trött. Om du har sömnproblem kan det hjälpa att äta ett proteinrikt livsmedel som innehåller tryptofan ett par timmar innan du ska lägga dig. Tryptofan finns bland annat i sojabönor, pumpakärnor, spirulina, råris, keso, fisk, nötkött, viltkött, fläskkött, lever, lammkött, jordnötter, sesamfrön och linser.
 1. Lyssna på musik, eller sjung själv – Enligt forskning kan musik lindra allt från stress till smärta. Vetenskapen som ligger bakom musikterapi är relativt ny, men dess potential tycks vara enorm. Forskare har upptäckt att musik kan öka din kreativitet, lindra besvär som depression och huvudvärk samt hjälpa vid insomningsproblem.

Att kunna sova – ett ständigt aktuellt ämne

Sömnen har alltid varit, är och förblir ett ständigt aktuellt ämne då den utgör en så stor del av vår tillvaro och påverkar oss i så hög grad när den inte fungerar. Utan sömn kan kroppen inte återhämta sig och läka. Utan sömn bryts vi ner. När vi av någon anledning inte mår bra (oavsett om det beror på exempelvis sjukdom, stress eller oro) så är det ofta den uteblivna sömnkvaliteten som gör att vi blir medvetna om hur dåligt vi mår.

I våra kroppar sker ett samspel mellan en mängd hormoner, och när detta samspel är i balans så mår vi bra. Detta innebär att vi vid en obalans i systemet upplever att vi inte mår bra, för att kroppen helt enkelt inte är i balans. I detta samspel av hormoner är sömnen högst betydelsefull då sömnen bidrar till att upprätthålla denna balans. Om sömnen däremot rubbas, och antingen leder till sömnbrist eller försämrad sömnkvalitet, så rubbas även balansen mellan våra viktiga hormoner som ständigt påverkar oss. Om du besväras av sömnproblem hoppas vi att du nu har fått lite tips och råd (eller åtminstone lite inspiration) inför din fortsatta kamp för att förbättra din sömn!

Källor:

Kurera.se

Greatist.com

SVT:s ”Skavlan” 2019-03-22

Wikipedia.org

Så kan du motverka sömnproblem.

Sömnbesvär? Tio tips för en bättre sömn

I detta veckans inlägg tänkte vi fokusera på tänkbara orsaker till sömnbesvär samt lite tips och råd som man kan tänka på vid sömnproblem för att, om möjligt, kunna förbättra sin sömn och därmed även sin fysiska och psykiska hälsa.

Det är inte farligt att emellanåt drabbas av sömnsvårigheter någon enstaka natt. Om sömnbesvären däremot är ihållande och påverkar dig under dagtid i form av trött och sämre dagsform kan du behöva hjälp med att förbättra din sömn.

När bör man söka hjälp vid sömnbesvär?

Om du har långvariga sömnbesvär som har pågått i mer än fyra veckor och som kommer minst varannan natt kan det vara dags att kontakta din vårdcentral, om du inte kan komma till rätta med besvären på egen hand.

Sömnbesvär kan exempelvis handla om:

 • Svårigheter att somna, vilket innebär att det tar mer än 45 minuter att somna.
 • Du vaknar en eller flera gånger under natten och har svårt att somna om.
 • Du vaknar för tidigt på morgnarna innan du är utsövd och utan att kunna somna om.

Orsaker till sömnbesvär

Det finns många faktorer som kan påverka sömnen negativt. Sömnbesvär kan till exempel bero på stress och oro eller en störande omgivning. Ibland är det svårt att veta vad som orsakar sömnbesvären och vad det är som förvärrar sömnbesvären.

 • Stress – den vanligaste orsaken till sömnproblem. Vid stress ställer hela nervsystemet in sig på vakenhet, detta resulterar i att det blir svårt att varva ner och somna. Sömnen kan bli ytligare av stress och risken ökar för att vakna tidigare på morgontimmarna och få svårt att somna om. Stressen i sig kan bero på många olika saker, exempelvis att man upplever krav i tillvaron eller ekonomiska problem. Även tidigare obearbetade upplevelser samt negativa tankar och känslor kan orsaka stress och därmed sömnproblem.
 • Ljud i omgivningen – även detta är en vanlig orsak till sömnsvårigheter. Det kan till exempel handla om störningar som trafikbuller, högljudda grannar eller en snarkande rumspartner.
 • Snarkningar – detta kan störa sömnen både för den som snarkar och för den som delar sovrum med någon som snarkar. Snarkningar kan bero på sömnapné, vilket innebär att den som har detta gör korta andningsuppehåll under sömnen och att kroppen får syrebrist i samband med det. Andningsuppehåll stör sömnen och gör att den drabbade blir trött på dagarna. För att utreda sömnapné behöver kan man kontakta vårdcentralen för en utredning och en läkarbedömning.
 • Alkohol, nikotin och koffein – dessa ämnen kan störa sömnen. Insomnandet underlättas av alkohol men gör sömnen ytligare och oroligare, men också kortare och gör att man vaknar tidigare än vanligt. Alkohol har en avslappnande effekt som kan bidra till att öka risken för snarkningar. Nikotin och koffein kan också störa sömnen. Det vanligaste är att det tar längre tid för den som röker eller snusar att somna. Rökare och snusare vaknar också oftare under natten än andra. Koffein finns i kaffe, te, coladrycker eller energidrycker och det är individuellt hur sent man kan dricka sådana drycker som innehåller koffein utan att det påverkar sömnen och insomnandet.
 • Sjukdomar – kan orsaka eller förvärra sömnbesvären. Sjukdomar kan orsaka sömnbesvär, exempelvis värk i lederna, andningssvårigheter eller kramp i benen. För den som har prostataproblem är det vanligt att behöva gå upp och kissa flera gånger under natten, vilket kan störa sömnen. Andra exempel på sjukdomar som kan påverka sömnen negativt är hjärtsvikt, stroke, Parkinsons sjukdom, depression, ångest och demens. Även en vanlig förkylning kan störa sömnen på grund av att det blir en viss ansträngning att andas.
 • Åldrandet – vi blir mer lättväckta med ökad ålder. Sömnen ändras när vi blir äldre. Vi sover då ytligare och vaknar därmed lättare. Det är helt normalt och kroppen behöver oftast inte mer sömn, men det kan ändå upplevas som att man sover sämre. Kvinnor kan även uppleva sömnbesvär mitt i livet i samband med klimakteriet, på grund av bland annat svettningar på natten.

Vad kan man då göra åt sina sömnbesvär?

Nedan följer några punkter med tips som kan bidra till en god nattsömn:

 • Regelbundna tider – något som är väldigt viktigt för en god sömn är regelbundenhet, att helt enkelt försöka leva ett så regelbundet liv som möjligt med mat och sömn på bestämda tider samt fysisk aktivitet.
 • Minska eventuell upplevd stress och oro – sömnbesvär hänger ofta samman med upplevd stress, det är därför viktigt att försöka reda ut vad den upplevda stressen och oron handlar om. Detta för att kunna minska sådant som man misstänker kan orsaka stress och oro. Vidare kan det vara effektfullt att ägna tid åt sådant som får kroppen att slappna av. Några exempel är fysisk aktivitet eller avslappningsövningar, som exempelvis mindfulness (medveten närvaro).
 • Fysisk aktivitet – regelbunden fysisk aktivitet bidrar ofta till en bättre sömn. Du mår bättre rent allmänt, orkar mer och blir naturligt trött på kvällen. Vidare bidrar fysisk aktivitet till minskad stress, ångest och depression vilket också bidrar till en bättre sömn. Det kan handla om 30-60 minuters rask promenad om dagen, men det går även bra att cykla, simma, gympa, arbeta i trädgården eller göra någon annan önskad aktivitet. Om man är otränad är det klokt att anpassa aktiviteter efter förmåga och ork.
 • En hållbar vikt – vikten kan påverka snarkningar som i sig kan påverka nattsömnen (både för den som snarkar och rumspartner). Det är vanligare med snarkningar hos en person som har övervikt, det kan därför vara klokt att försöka gå ner i vikt om du är överviktig och upplever besvär med sömnen.
 • Stillsamma aktiviteter före sänggående – som en förberedelse inför sömnen börjar kroppen automatiskt gå ner i ett viloläge. Detta innebär bland annat att kroppstemperaturen sjunker vilket gör att man börjar känna sig sömnig. Som ett sätt att varva ner kan det vara klokt att ta det lugnt i en till två timmar före sänggåendet för att kroppen ska kunna slappna av, genom att exempelvis meditera eller ta ett varmt bad.
 • Skriv ner tankar – om du har många tankar som håller dig vaken kan det vara klokt att skriva ner dessa, då detta gör det lättare att kunna släppa dessa tankar för att lättare kunna somna.
 • Dämpa belysningen – dagsljuset på morgonen och dagen hjälper till att upprätthålla den inre dygnsrytmen. Det är därför klokt att undvika ljus sent på kvällen. Under sommarhalvåret kan det vara bra med en mörk rullgardin. Även ljuset från en mobilskärm, datorskärm eller liknande kan motverka sömnen.
 • Undvik koffein, nikotin och alkohol – kaffe, te, läsk eller energidryck innehåller koffein och bör därför undvikas i upp till sex timmar innan sänggåendet. Besväras man av sömnproblem bör man dessutom minska sitt intag även under dagtid.
 • Ta en tupplur – om du sover dåligt på nätterna och blir trött dagtid kan det vara behövligt att ta en tupplur för att få mer energi. Sovstunden bör dock inte vara längre än 30 minuter då längre sovstunder gör att du går ner i djupsömn, vilket ofta gör att det tar tid att komma igång igen. Sovstunden bör inte heller tas för sent på dagen då detta riskerar att försämra nattsömnens kvalitet.
 • Sängen som enbart sovplats – det är viktigt att hjärnan förknippar sängen med lugn, avkoppling och sömn. Det kan därför vara klokt att flytta ut saker från sovrummet som stör, som exempelvis en klocka eller mobiltelefon. Vidare är det viktigt att tänka på att ha mörkt, tyst och svalt i sovrummet (idealtemperaturen är 14-18 grader).

Missa inte ”sömntåget”

Kroppens nedvarvning inför sömnen avbryts om du ignorerar kroppens sömnsignaler och fortsätter att vara aktiv. Det blir då svårare för dig att somna och du behöver vänta tills kroppen går in i ett viloläge på nytt, vilket kan ta en stund (ca en timme). Vidare gäller det att inte ligga sömnlös för länge i sängen om du har svårt att somna efter att du har gått och lagt dig. I så fall är det bättre att gå upp igen om du inte har somnat efter en halvtimme, då sängen annars kan bli en stressfaktor om hjärnan förknippar den med sömnlösa timmar. Några tips är att istället gå upp och göra någon stillsam aktivitet som att läsa eller lyssna på avslappnande musik till dess att du känner dig sömnig igen.

Kroppens effektiva signaler

Kroppen sänder ofta signaler när den är trött och vill sova, det gäller bara att vara lyhörd för kroppens signaler och ta dessa på allvar. Om du ignorerar kroppens sömnsignaler missar du ”sömntåget”, likaså rubbas kroppens inre rytm om du har ett stort intag av ämnen som motverkar trötthet som exempelvis koffein eller nikotin. Vidare kan alkohol ibland upplevas som en hjälp vid sömnbesvär då insomnandet underlättas, problemet är dock att sömnkvaliteten påverkas negativt då sömnen blir ytligare och oroligare. Vidare förkortar alkoholen sömnen. Vinsten blir med andra ord väldigt kortvarig.

Kroppen, och inte minst hjärnan, gillar regelbundenhet, vad gäller såväl sömn som mat och fysisk aktivitet. Kanske borde man rent av låta sig inspireras av Bamses vän Skalman och hans ”mat- och sov- klocka”!

Källa:

Vårdguiden – 1177.se